Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 2578-МИ

Централна избирателна комисия – Решение № 2578-МИ
Централна избирателна комисия – Решение № 2578-МИ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2578-МИ

София, 3 октомври 2023 г.

 

ОТНОСНО: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Враца за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. 

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-538/01.10.2023 г. от ОИК – Враца, с което общинската избирателна комисия препраща по компетентност преписка по решение № 103-МИ от 30.09.2023 г., с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 ИК, поради липса на необходимо мнозинство. 

Към преписката са приложени решение № 103-МИ от 30.09.2023 г. на ОИК – Враца, с приложения – таблица № 1 и таблица № 2, неразделна част от него; протокол от заседанието на комисията от 06.09.2022 г., както и преписка от проведени при кметана община Враца консултации за съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Враца по чл. 91 ИК, в която се съдържа и Протокол от 21 септември 2023 г. с отразени обсъждания. 

След като се запозна с приложените към преписката документи, Централна избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

На 21 септември 2023 г. при кмета на община Враца са се провели консултации за съставите на СИК на територията на общината. Въз основа на приключилите консултации до ОИК – Враца е изпратено писмено предложение на кмета, в което същият заявява, че изпраща преписката на основание чл. 91, ал. 7 ИК – при условие на непостигнато съгласие. 

В заседание от 30.09.2023 г. ОИК е подложила на гласуване проект на решение с диспозитив за назначаване на СИК на територията на общината на база на направеното от кмета предложение, приемайки, че е налице постигнато съгласие по време на консултациите, по мотиви, изложени в проекта. При гласуването, от присъствалите 10 членове, 6 са гласували „ЗА“, 4 – „ПРОТИВ“, поради което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 ИК. Към протокол от заседание от 30.09.2023 г. има приложени особени мнения, неразделна част от същия

Централната избирателна комисия счита, че решение № 103-МИ от 30.09.2023 г. е постановено в противоречие с разписаните в Изборния кодекс правомощия на общинските избирателни комисии, на няколко основания – от една страна, изводът за наличие на съгласие от проведените консултации е погрешен, предвид наличието на изрично волеизявление на участник в консултациите, което е отразено в протокола от същите, а от друга, като вместо да изпълни задължението си за назначаване на съставите на СИК за съответната община, ОИК е постановила решение за отхвърляне.

В случаите по чл. 91, ал. 12 ИК общинската избирателна комисия следва да назначи секционните избирателни комисии на това основание, в хипотеза на непостигнато съгласие на проведените консултации, като следва да съобрази направените от партиите и коалициите предложения при консултациите. 

При постановяване на решение за отхвърляне, в резултат на което не са назначени секционните избирателни комисии на територията на община Враца, е допуснато съществено нарушение на принципите на изборното законодателство и в частност на разпоредбата на чл. 89, ал. 1 ИК, съгласно която общинските избирателни комисии следва да назначат съставите на секционните избирателни комисии най-късно до 25 дни преди изборния ден, което налага да бъде отменен постановеният от ОИК – Враца акт, а преписката да бъде върната с указание за незабавно произнасяне относно назначаването на съставите на секционните комисии в община Враца при съобразяване на направените предложения от партиите и коалициите и при спазване на квотния принцип съгласно Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 103-МИ от 30.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Враца, и ВРЪЩА административната преписка на Общинската избирателна комисия – Враца.

УКАЗВА на комисията да се произнесе незабавно с решение за назначаване на съставите на СИК в община Враца при стриктно спазване на изискванията на Изборния кодекс Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК. 

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

ЕС/ЕИ

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 00:10 на 07.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация