site.btaОбщи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ

 

ГЛАВА ПЪРВА – ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) С настоящите Общи условия за ползване на интернет страниците на Българската телеграфна агенция (БТА), наричани по-долу за краткост Общи условия, се уреждат взаимоотношенията между БТА и потребителите на нейните интернет страници.

(2) Настоящите Общи условия регламентират условията, при които БТА предоставя на потребителите предвидените възможности за ползване на интернет страниците, като потребителите се задължават да ги ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

 

Чл. 2. (1) Потребителите на интернет страниците приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия, които влизат в сила веднага след първата употреба на интернет страниците на БТА.

(2) С всяко ползване на услуги и ресурси на интернет страниците на БТА, включително с отварянето на интернет страница, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(3) При ползването на интернет страниците потребителите се задължават да не нарушават права и интереси на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

(4) Посредством ползването на интернет страниците на БТА потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на интернет страниците информация, получаване на информация за информационните продукти или за дейности и инициативи, свързани с дейността на БТА и други възможности, определени от БТА.

 

Чл. 3. (1) БТА публикува настоящите Общи условия на интернет страниците си.

(2) БТА има право едностранно да изменя и допълва настоящите Общи условия, като при извършването на такива промени, те също се публикуват.

 

Чл. 4. По смисъла на настоящите Общи условия:

1. „БТА“ или „Агенция(та)“ е Българската телеграфна агенция, като национален, независим, информационен институт, чиято дейност се определя със Закона за Българската телеграфна агенция. БТА е със седалище: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 49, вписана в Регистър БУЛСТАТ с единен идентификационен код (ЕИК) 000695071.

2. „Интернет страниците на БТА“ са www.bta.bg , както и всички интернет страници, собственост на БТА, включително техните поддомейни и/или директории, които представляват обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол, като например страници във Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, tiktok и други, на които се съдържат информационни продукти на БТА.

3. „Информационни продукти на БТА“ или „Материали на БТА” или „Съдържание на БТА“ са текст, снимки, коментари, информация, публицистични произведения, видео, графични и фотографски изображения, звук, музика и всякакви други данни, ресурси или обекти, публикувани на интернет страниците на БТА.

4. „Потребители“ са всички лица, които използват съдържанието на интернет страниците на БТА за лични цели, както и физически и юридически лица, които довеждат съдържанието на БТА и/или съдържанието на трети лица – партньори на БТА, до знанието на читателите, зрителите или слушателите пряко или чрез други лица – разпространители.

5. „Само за редакционни цели“ е използване, което е фактическо, информационно, актуално и/или от обществен интерес, като например статии във вестници, списания и/или в новинарски предавания на електронни медии, включително и в техни интернет издания за разлика от използването с не-редакционна цел, което обхваща всички останали цели на използване, включително използването на съдържание с цел продажба на даден продукт, печалба на парични средства и реклама на стоки, услуги или фирми.

6. „Съдържание на трети страни – партньори на БТА“ е текст, данни, снимки, графики метаданни друго съдържание, под каквато и да е форма или носител, произведено и/или лицензирано от третата страна- партньор на БТА.

7. „Трети страни – партньори на БТА“ са средства за масова информация и информационни агенции като например, но не само: Асошиейтед Прес, Ройтерс, Агенция Франс Прес, Дойче Пресе Агентур, ТАСС, Синхуа  и други, с които БТА по силата на сключени споразумения има право да ползва съдържание от тези агенции при условия, определени в съответното споразумение.

 

 

ГЛАВА ВТОРА – УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Чл. 5. (1) Ползването на интернет страниците на БТА и тяхното съдържание от потребителите е безвъзмездно и достъпно 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата.

(2) Изключения за възмезден достъп са допустими за:

1. Продукти, съдържащи произведения, обект на защитени права на трети лица;

2. Архивни материали;

3. Произведения на издателската, печатната и продуцентска дейност на БТА;

4. Специализирани информационни продукти, изготвени по възлагане.

 

Чл. 6. (1) Ползването на интернет страниците на БТА и тяхното съдържание от потребителите се извършва без да е необходима регистрация, с изключение на информационните продукти на БТА, достъпът до които изисква задължителна регистрация.

(2) Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите, извършили регистрация на интернет страниците (регистрирани потребители) и в отношенията с потребителите, които не са извършили регистрация на интернет страниците (нерегистрирани потребители).

(3) При осъществяване на регистрация в интернет страниците на БТА, потребителят предоставя най-малко следните данни: име, фамилия, адрес на електронна поща, телефон, потребителско име и парола. Потребителят отговаря всички данни, които предоставя при регистрация, да са верни, пълни и точни и при промяна да ги актуализира своевременно.

(4) Потребителят отговаря за верността и опазването в тайна на своите потребителски имена, пароли и други данни, предоставени във връзка с регистрацията му по ал. 3.

(5) Потребителите са отговорни за предоставянето и използването на техни потребителски имена и пароли в нарушение на настоящите Общи условия и действащото законодателства.

 

Чл. 7. (1) Ползването на съдържанието на интернет страниците на БТА от потребителите е разрешено, като БТА запазва авторското право върху информационните продукти и правото на собственост не се прехвърля на потребителите при ползване на съдържанието на интернет страниците на БТА.

(2) При всяко ползване на съдържанието на интернет страниците на БТА, потребителите се задължават да посочат изрично БТА като източник на съдържанието.

(3) Възпроизвеждане от средствата за масово осведомяване на вече разгласени от БТА статии по актуални икономически, политически или религиозни теми, не е забранено изрично от БТА, като в този случай задължително се посочва БТА като източник и името на конкретния автор, ако БТА е посочила такъв.

(4) Цялото ползване на съдържанието на интернет страниците на БТА е само за редакционна употреба и трябва да бъде в съответствие с приложимите закони.

(5) Съдържанието на БТА може да се ползва само във вида, в който е публикувано на интернет страниците. Съдържанието на БТА може да бъде модифицирано и изменяно несъществено от потребителя, само при условие, че редакционното значение на съдържанието на БТА не е изкривено или променено.

(6) Извън описаните в предходните алинеи случаи, се забранява по всякакъв начин възпроизвеждането, променянето, заличаването, публикуването, разпространяването и разгласяването, включително наподобяването на поместените материали или вида на интернет страниците, освен ако не става въпрос за лична употреба.

 

Чл. 8. (1) Съдържанието на интернет страниците и на информационните продукти се определя от БТА. Агенцията има право по всяко време да променя съдържанието на интернет страниците си и на информационните си продукти, като по своя преценка може да добавя и/или премахва рубрики и/или материали.

(2) БТА има право да променя параметри и характеристики на интернет страниците си и на информационните си продукти, да променя условия и възможности за ползването им, да спира или прекратява тяхното ползване, да предоставя за ползване нови интернет страници и информационни продукти или да закрива съществуващи. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.

(3) БТА не носи отговорност спрямо потребителите за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на интернет страниците си или на информационните си продукти, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, недостоверност, неточност или непълнота на публикувани от потребителите материали и/или информация, достъпни чрез интернет страниците на БТА.

 

Чл. 9. (1) Потребителите имат право да искат информация от БТА относно условията за ползване на интернет страниците.

(2) Потребителите имат право да уведомяват БТА за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на интернет страниците (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права на потребителите или на трети лица и др.) чрез електронна поща, или на адреса на БТА по нейното седалище в гр. София, както и на адресите на нейните официални кореспондентски бюра в страната и чужбина.

(3) Всички адреси се публикуват на интернет страниците на БТА.

 

Чл. 10. (1) Обработването от БТА на личните данни и информацията на потребителите се осъществява съгласно Политиката за поверителност, публикувана на интернет страниците на БТА.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА – ПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ – ПАРТНЬОРИ НА БТА

 

Чл. 11. (1) При ползването на интернет страниците потребителите се задължават да не нарушават права и интереси на трети лица – партньори на БТА.

(2) Всеки от клиентите и посетителите на БТА се съгласява, че съдържание, публикувано от БТА, но произхождащо от трета страна – партньор от БТА, може да се използва само при определени условия.

(3) За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност - гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

 

Чл. 12. (1) Всяко ползване на съдържание на трета страна – партньор на БТА трябва да се извършва само в съответствие с приложимото българско и международно законодателство в областта на защитата на авторското право и сродните му права и тези Общи условия.

(2) При всяко ползване на съдържание на трета страна – партньор на БТА, потребителите се задължават да посочат изрично освен БТА и тази трета страна като източник на съдържанието.

(3) Съдържание от трета страна – партньор на БТА може да се ползва само във вида, в който е получено и само за редакционни цели.

(4) Третата страна – партньор на БТА си запазва всички права, собственост и интерес към и върху съдържанието и марките си.

(5) Потребителите нямат преки права към съдържанието на третата страна – партньор  на БТА нито към споразумението между тях.

(6) Потребителите нямат право да архивират съдържание на трети страни – партньори на БТА, като са длъжни да изтрият такова съдържание най-късно 168 часа след публикуването му на някоя от интернет страниците на БТА.

(7) Ползването на снимки от трети страни - партньори на БТА се извършва след изрично разрешение от страна на БТА и може да бъде и срещу заплащане, в зависимост от условията на партньорското споразумение межда БТА и третата страна.

(8) Правото на ползване на материал от трета страна -  партньор на БТА се ограничава само до целите на новинарските съобщения.

(9) Съдържанието на трета страна – партньор на БТА може да бъде адаптирано и модифицирано от потребител на съдържанието, ако е необходимо, за да се получат готови материали за съответния потребител. Това адаптиране и/или модифициране може да включва леко изрязване или преоразмеряване на текста и/или снимките или редактиране на видеозаписите по дължина или комбиниране с друго съдържание, при условие че редакционното значение на съдържанието на третата страна – партньор на БТА не е изкривено или променено.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Настоящите Общи условия се издават на основание чл. 15, т. 6 от ЗБТА.

§ 2. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

§ 3. Всички спорове между БТА и потребителите във връзка с ползването на информационните продукти на БТА се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в гр. София.

§ 4. В случай че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

Към 15:26 на 10.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация