Министерски съвет – Прессъобщене

site.btaМинистерският съвет ще проведе заседание утре, 19 юни, от 11.30 ч

Министерският съвет ще проведе заседание утре, 19 юни, от 11.30 ч
Министерският съвет ще проведе заседание утре, 19 юни, от 11.30 ч

Министерският съвет ще проведе заседание утре, 19 юни, от 11.30 ч. при следния предварителен дневен ред: 

 

1. Проект на Решение за одобряване на проект на писмо до управляващия директор на Международния валутен фонд за принос на Република България към Доверителния фонд за намаляване на бедността и подкрепа на растежа под формата на субсидия.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

 

2. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет за 2024 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

 

3. Доклад за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 21 юни 2024 г. в Люксембург.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

 

4. Проект на Решение за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Нов пътен надлез спирка Верила на проектен жп км 18+564,72 по Път 1 и км 18+563,60 по Път 2” по Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на област София и Софийска област.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на финансите;

Министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

5. Проект на Решение за обявяване на имот – частна държавна собственост, за имот – публична държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

6. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне на имот – публична държавна собственост за управление на Министерството на отбраната за нуждите на Сухопътни войски.

Внасят: министърът на отбраната;

Министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

7. Проект на Решение за одобряване на проект на Проектно споразумение №1056 между Федералният министър на отбраната на Република Австрия, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Дания, Логистичното командване на финландските сили за отбрана, упълномощено от Министерството на отбраната на Република Финландия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната отбрана на Португалската република, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Словашката република, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, Шведските въоръжени сили на Кралство Швеция, Федералният департамент на отбраната, гражданската защита и спорта на Конфедерация Швейцария и Европейската агенция за отбрана като определена за отговорна агенция на ЕС съгласно глава IV от Решение (ОВППС) 2015/1835 на Съвета относно създаване на Програма за обучение по европейски военни изисквания за летателна годност на служители от националните военни власти по летателна годност.

Внася: министърът на отбраната

 

8. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния относно изграждането на Щаб на регионалното компонентно командване на специалните операции (HQR-SOCC).

Внася: министърът на отбраната

 

9. Проект на Решение за отнемане на земеделски земи от Министерството на отбраната и включването им в държавния поземлен фонд.

Внася: министърът на отбраната

 

10. Проект на Решение за одобряване на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2023 година.

Внася: министърът на здравеопазването

 

11. Проект на Решение за одобряване на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 година.

Внася: министърът на здравеопазването

 

12. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България и мандата за представянето й по време на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, което ще се проведе на 21 юни 2024 г. в гр. Люксембург.

Внася: министърът на здравеопазването

 

13. Проект на Решение за създаване на Постоянна междуведомствена комисия по въпросите на образователната дейност сред българите в чужбина.

Внася: министърът на образованието и науката

 

14. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2024 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2024 г., приета с Постановление № 162 на Министерския съвет от 2024 г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

15. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2024 г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

16. Проект на Постановление за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

17. Проект на Решение за отказ за признаване на Сдружение „Национална асоциация на социално отговорните работодатели“ за национално представителна организация.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

18. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Заетост и социална политика“, което ще се проведе на 20 юни 2024 г. в Люксембург.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

19. Проект на Решение за изменение на Програмата за финансова подкрепа на физически лица за транспорт по чл. 8, ал. 1 от Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт, приета с Решение № 18 на Министерския съвет от 2024 г.

Внасят: министърът на труда и социалната политика;

Министърът на икономиката и индустрията

 

20. Проект на Решение за одобряване на Годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2022 г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

21. Проект на Решение за одобряване на коефициента по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане за 2024 г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

22. Проект на Решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на правосъдието на Република България и Министерството на правосъдието на Украйна.

Внася: министърът на правосъдието 

 

23. Проект на Решение за обявяване на имоти – частна държавна собственост, за имоти – публична държавна собственост и безвъзмездното им предоставяне за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за реализацията на национален обект „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман“.

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията;

Министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

24. Проект на Решение за обявяване на части от имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, и даване на съгласие за премахването им.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

25. Проект на Решение за обявяване на части от имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, и даване на съгласие за премахването им.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

26. Проект на Решение за обявяване на движима вещ – частна държавна собственост, за движима вещ – публична държавна собственост, и за безвъзмездното й предоставяне за управление на „Дунав-мост Видин – Калафат“ АД за извършване на дейностите по управление, експлоатация и поддръжка на комбиниран мост между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния).

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

27. Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 520 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване на Централен епизоотичен съвет към Министерския съвет, изменено с решения на Министерския съвет № 420 от 2019 г., № 27, № 167 и № 601 от 2020 г., № 394 и № 617 от 2022 г. и № 212 от 2024 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

28. Доклад за приемане на Отчет за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България за 2023 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

29. Проект на Решение за одобряване на Годишния отчет за дейността на Държавен фонд „Земеделие“ и Разплащателната агенция за 2023 година.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

30. Проект на Постановление за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

31. Доклад за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 24 юни 2024 г. в Люксембург.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

32. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2004 г.

Внася: министър-председателят

 

33. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 195 на Министерския съвет от 2017 г.

Внася: министърът на образованието и науката 

***

Уважаеми колеги,

Влизането в сградата на Министерския съвет ще става между 11.00 ч. и 11.25 ч. при представяне на журналистическа карта и бадж за акредитация. Няма да бъдат допускани журналисти без бадж.

news.modal.header

news.modal.text

Към 16:51 на 17.07.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация