Общински съвет Смолян – Прессъобщение

site.btaОбщински съвет Смолян: Предстоящо заседание на ОбС - Смолян на 27.06.2024 г.

Общински съвет Смолян: Предстоящо заседание на ОбС - Смолян на 27.06.2024 г.
Общински съвет Смолян: Предстоящо заседание на ОбС - Смолян на 27.06.2024 г.

ДО                                                                      ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН                        ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ 

Г-Н НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ                                НА ОБЛАСТ СМОЛЯН 

                                                                           Г-Н ЗАХАРИ СИРАКОВ 

          

ДО                                                                    ДО   

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ                               ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

НА ОБЩИНА СМОЛЯН                                  ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН

Г-ЖА МАРИАНА ЦЕКОВА 

Г-Н МАРИН ЗАХАРИЕВ

Г-Н МИЛЕН ЖУРНАЛОВ

                                                                                

ДО                                                                     ДО

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА                                 СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ                            Г-Н МОМЧИЛ НИКОЛОВ

 

 

ДО                                                                      ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДИРЕКЦИИ                        ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА

В ОБЩИНА СМОЛЯН                                       ОБЩИНА СМОЛЯН

                                                                            Г-Н БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ

 

ДО                                                                      ДО

МЕДИЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН                           ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН                                                                                    

                                              

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.15,ал.1,т.1,чл.56,ал.6, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет–Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам заседание на Общинския съвет на 27.06.2024 г. /четвъртък/ от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

                                                 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Докладва: Димитър Кацаров - Председател на ОбС – Смолян

 

2. Ново обсъждане на Решение № 202 от 30.05.2024 г. на Общински съвет- Смолян, върнато със Заповед № АП-03-14-282 от 12.06.2024 г. на Областния управител на Област Смолян.

Докладва: Димитър Кацаров - Председател на ОбС – Смолян

 

3. Избиране на представител в проект на Европейската комисия „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“.

Докладва: Димитър Кацаров - Председател на ОбС – Смолян

 

4. Одобряване на Подробен устройствен план – Устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Кабел 20 kV от нов БКТП „Кетевска“ до нов БКТП „Васил Петлешков“ в гр.Смолян.“

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

5. Одобряване на Подробен устройствен план – Устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Кабел 20 kV от нов БКТП „Васил Петлешков“ до нов БКТП „Св. Атанас“ в гр.Смолян“

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

6. Одобряване на Подробен устройствен план – Устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Кабел 20 kV от нов БКТП „Св.Атанас“ до ТП „Соколица 1“ в гр.Смолян.“

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Кабел 20 kV от нов БКТП „Св.Атанас“ до ТП „Станковица“ в гр.Смолян“.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план  за обект : „Външно ел.захранване на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 67653.6.644 по КК на гр.Смолян, м.“Фатово“.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план  за обект:„Изграждане на водопроводна отклонка от съществуващ водопровод, за захранване на жилищна сграда, находяща се в с.Долно Влахово, общ.Смолян, поземлен имот с идентификатор 11572.933.37, УПИ IV – 933.37, кв.15“. 

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план  за обект: „Присъединяване на База за отдих, кв.3, ПИ 40748.11.580 в землището на с.Кутела, м.“Хайдушки поляни“, общ.Смолян към електроразпределителната мрежа на „ЕР ЮГ“.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

11. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план - схема  за обект : „Външен водопровод и външен канал за УПИ III – за семеен хотел и обществено обслужване в кв.2, поземлен имот с идентификатор 67653.16.3, землище на гр.Смолян, общ.Смолян“.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

12. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII – озеленяване и гаражи предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.86  по плана на гр.Смолян, кв.Г. Смолян.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

13. Сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.934.386 по кадастралната карта на гр.Смолян, общ.Смолян.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

 14. Възмездно право на  пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.918.15 по кадастралната карта на гр. Смолян – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

15. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площадка  за тенис на корт по  реда на Закона за общинската собственост - /тенис корд/.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

 16. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентифика- тор 67653.918.108.1.65 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

 17. Продажба на Урегулиран поземлен имот II – държ.,кв.1 по плана на с. Виево, община Смолян.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

18. Продажба на вещи, собственост на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Момчиловци, община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

19. Отдаване под наем на помещения разположени в сграда с идентификатор 67653.934.226.5, находяща се в имот с  идентификатор 67653.934.226 по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян по реда на чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.  

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

 20. Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на  терен общинска собственост за поставяне на рекламно информационно съоръжение, като елемент от градското обзавеждане – за извършване на рекламна дейност по реда на чл. 56 от ЗУТ и  Закона за общинската собственост.  

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

21. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост за поставяне на комбинирана вендинг машина за продажба на пакетирани закуски и топли напитки в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий„ с.Момчиловци, по реда на Закона за общинската собственост.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

22. Удължаване срока за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проект „Грижа в дома в Община Смолян“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“2021-2027 г. до края на 2024г.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

23. Разходване на месечните обезпечения и отчисления за месеците март-юли 2024 г. по чл.60, ал.2, т.1 и2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.  

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

24. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

25. Изменение на Решение № 952 от 25.08.2022 г. на Общински съвет – Смолян за предоставяне на помещения общинска собственост за безвъзмездно управление на Министерство на електронното управление  по реда на Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

26. Допълнение на Решение № 816 от 31.03.2022г. и създаване на звено за предоставяне на услугата „социално жилищно настаняване“ във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян”, финансиран от Оперативна програма  „Региони в растеж (2014-2020)”

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

27.Предложение за удостояване на Георги Милушев със званието „Почетен гражданин на Смолян“ или отличие „Златен плакет на Община Смолян“ или „Значка на Смолян“, заради заслугите му към Смолян, обществената му ангажираност и изградени и поставени паметници на велики личности, които е оставил за поколенията.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

28. Предложение за връчване на отличието „Златен плакет на Община Смолян“ на д-р Никола Борисов Проданов от гр. Смолян, заради обществената му ангажираност, родолюбие, патриотизъм и човеколюбие.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

29. Предложение за присъждане званието „Почетен гражданин на Смолян“ на Апостол Кисьов – посмъртно, за приноса му за разпространение и съхраняване на родопския фолклор.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

30. Предложение за присъждане званието „Почетен гражданин на Смолян“ на проф. Ружко Челебиев от гр. Смолян, заради неоспоримите му заслуги към Смолян, обществената му ангажираност и художествените и монументалните творби, които е оставил за поколенията.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

31. Отговори и питания.

           

ДИМИТЪР КАЦАРОВ    / П /

Председател на Общински съвет – Смолян

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 04:50 на 22.07.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация