Община Стара Загора – Прессъобщение

site.btaОбщина Стара Загора: Стартира процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“

Община Стара Загора: Стартира процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“
Община Стара Загора: Стартира процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“

Предстои среща, организирана от Община Стара Загора, с председатели на сдружения и домоуправители на многофамилни жилищни сгради

Предоставяне на средства чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR003-4.001 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СПРАВЯНЕ С ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ“, с финансиране по линия на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ!

Сдружения на собствениците (СС), регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация. В рамките на едно предложение може да се включва само ЕДНА сграда/блок- секция/група от блок-секции. Общинската администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление.

 1. СГРАДИ КОИТО МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ!
 • Многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС и са проектирани преди 26 април 1999 г., в които самостоятелните обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна, да е предназначена за постоянно обитаване и най-малко 60 на сто от разгъната застроена площ се заема от жилища.
 • Сгради, за които е установено, че отговарят на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и са получили положителна оценка за сеизмична осигуреност.
 1. ОБЩ РАЗМЕР НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА!

Общият размер на средствата по тази процедура е в размер на 129 186 003,18 лева за област Стара Загора и допълнително общините свързани с Маришкия басейн.

Минималният размер на заявените безвъзмездни средства за проектно предложение, включващо една сграда/ блок-секция е 50 000 лева, а максималният размер на заявените безвъзмездни средства за проектно предложение, включващо една сграда/ блок-секция е 9 500 000 лева.

ОДОБРЕНИТЕ СГРАДИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДО 100% БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ.

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи.

 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ!

Дейностите, допустими за финансиране по настоящата процедура са:

 • Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, предписани в енергийното обследване;
 • Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване при многофамилни жилищни сгради (МЖС), ако са предписани в енергийното обследване;
 • Поставяне/инсталиране на системи за отопление и климатизация, интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място, цифровизация на сградите, зелена инфраструктура;
 • Други дейности, свързани с изпълнението на дейностите за енергийна ефективност - съпътстващи строително-монтажни работи (СМР), които са пряко свързани с енергоспестяващите мерки, като без тях изпълнението на мерките не би могло да се завърши с необходимото качество, вкл. допринасящи за завършеност и цялостен облик на обекта, и съответствие на изпълняваните видове работи с нормативните изисквания и с издадените строителни книжа в обхвата на разрешението за строеж. В други дейности се включват и такива, без които може да се наруши устойчивостта и да се компрометира ЕСМ, свързани с неотложни мерки в техническия паспорт на сградата, както и мерки за осигуряване на пожарна безопасност и за изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, когато са предписани в техническия паспорт на сградата.

Допустими за финансиране са и следните съпътстващи дейности:

 • Извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сградите в експлоатация – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура вкл. дейности по изготвяне на обследване на сградата за наличие на защитени видове в сградата обект на интервенция;
 • Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията на свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ;
 • Изготвяне на инвестиционен проект;
 • Оценка на съответствието на проектите, съгласно чл.142 и чл.169 от ЗУТ;
 • Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
 • Въвеждане на обекта в експлоатация;
 • Видимост, прозрачност и комуникация на проекта;
 • Организация и управление на проекта.

Задължително изискване е след прилагане на мерките за енергийна ефективност сграда да постигне клас на енергопотребление „В” или по-висок.

 • В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са само такива за обезпечаването на енергийното потребление на сградата. Изграждането на съоръжение за производство на енергия от ВИ е допустимо, само ако съоръжението за производство на енергия от ВИ ще бъде собственост на етажната собственост и произведената енергия ще се използва за нуждите му. При изграждане на системи за оползотворяване на енергия от ВИ, допустими за финансиране със средства по процедурата са частите и елементите на системата, които са общи части на сградата по смисъла на чл. 38 от Закона за собствеността. Тези части/елементи на системата, които не са общи части, следва да бъдат финансирани от ССО. При изготвяне на инвестиционния проект за обновяване на сградата, подобна система следва да бъде разработена в цялост, а не само за общите части на сградата.
 • В случаите, когато проектното предложение включва мерки за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, следва в доклада от обследването да става ясно, че производството на електрическа и/или топлинна енергия от ВИ, осъществено със средства по процедурата, е само за собствено потребление.

        ВАЖНО!

 • ПРИОРИТЕТ ЩЕ СЕ ДАВА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО УЯЗВИМИТЕ И ЕНЕРГИЙНО БЕДНИТЕ ДОМАКИНСТВА.

Предвид че все още не функционира специфичната информационна система, необходима за прилагане на дефинициите за енергийна бедност и уязвими домакинства към Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинство в положение на енергийна бедност и на статут на уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия (ПМС № 267 от 07.12.2023 г.), по настоящата процедура приоритет ще се предоставя за МЖС, в която живущите:

 • получават целева помощ за отопление по Закона за социално подпомагане за предходния отоплителен сезон (съгласно информация в т.1. на Декларация 4 и Справка от компетентната дирекция за „Социално подпомагане”);
 • получават месечни социални помощи, съгласно Закона за социалното подпомагане за предходните 12 месеца преди подаване на заявлението за участие (съгласно информация в т.2. на Декларация 4 и справка от компетентната дирекция за „Социално подпомагане”);
 • които са с установена 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност (на база информация в т.3. на Декларация 4 и копия на документи, издадени от ТЕЛК/НЕЛК);
 • които са с установени жилищни нужди и са настанени в социални (общински) жилища, по реда на общинската Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите (съгласно информация в т.4. на Декларация 4 и справка от общината за лицата, на които са предоставени социални/общински жилища);
 • които са заети в затихващите сектори - въгледобивните дейности, производството на енергия от въглища (включително електрическа енергия, топлинна енергия и пара), доставката на специализирано минно оборудване (съгласно информация в т.5. на Декларация 4 и справка/и от работодател/и).

ВАЖНО:

В допълнение, с оглед осигуряване на подкрепа за най-силно нуждаещите се сгради от енергийно обновяване и за уязвими домакинства, е включен критерий за съществуващия клас на енергийно потребление на сградата, обект на интервенция като съответно най-голяма тежест в оценката се дава на сгради, които са с най-нисък клас на енергопотребление. Ниският клас на енергопотребление на сградата също може да покаже, че собствениците на самостоятелни обекти нямат възможност да внедрят мерки за ЕЕ за собствена сметка, т.е. е възможно да попаднат в групите на енергийно уязвимите или енергийно бедни домакинства съгласно дефинициите.

 1. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И НЕОБХОДИМА ДОКУМЕНТАЦИЯ!

Кандидатстването за финансова помощ по процедурата се осъществява въз основа на проектни предложения, които се подават от Община Стара Загора в партньорство със сдружение на собствениците (СС), регистрирано по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Проектните предложения се оценяват и класират от оценителна комисия, назначена със заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ПРР (РУО) в съответствие с критериите, посочени в Насоките за кандидатстване.

На етапа на кандидатстване ще бъдат необходими следните документи:

5.1. Заявление за участие, по образец.

5.2. Документ за регистрация на сдружение на собственици при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост и доказателство за вписване в публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ.

5.3. Документи, удостоверяващи взети от сдружението на собствениците и общото събрание на етажната собственост решения за кандидатстване по процедура № BG16FFPR003-4.001, вкл. Справка за собствениците на самостоятелни обекти, по образци.

5.4. Копие от книгата на етажната собственост, съгласно ЗУЕС, от което да са видни всички живущи в сградата.

5.5. Декларация, съдържаща информация за енергийно уязвимите лица в сградата, по образец.

5.6. Декларация за минимални помощи (за обекти със стопанско предназначение), по образец.

5.7. Декларация за съответствие с изискванията по процедурата при кандидатстване, подписана от Община Стара Загора и сдружението на собствениците, по образец.

5.8. Обследване за енергийна ефективност (доклад и резюме), придружено от сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация.

5.9. Обследване за установяване на техническите характеристики на сградата и технически паспорт.

5.10. Доклад при обследване на сграда за наличие на защитени видове. В случай, че при обследването в сградата обект на интервенция е установено наличието на защитени видове, то проектът следва да предвиди мерки за тяхната защитата и опазване – безопасно извеждане на прилепи от убежищата, недопускане на ремонтни дейности по време на зимуването на прилепите и по време на гнездовия сезон на птиците, взимане на предварителни мерки, за да се предотврати гнезденето преди началото на размножителния сезон след консултация със специалист.

5.11. Партньорско споразумение между Община Стара Загора и сдружението на собствениците.

Средствата за обследване за енергийна ефективност, придружено от сертификат за енергийни характеристики, обследване за установяване на техническите характеристики на сградата и технически паспорт ще се възстановят на собствениците при одобрение на сградата за саниране.

Забележка! Сдружения на собственици, които имат подадени заявления за финансова помощ в общината по други програми и процедури, е необходимо да подадат ново Заявление за участие, с което да бъде удостоверено по подходящ начин (чрез приложен протокол, решение или др.), че от страна на собствениците има желание и готовност за включване в проектно предложение по настоящата процедура.

 1. СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ!

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 19 септември 2024 г. в ИСУН. Краен срок за подаване на заявления от страна на Сдруженията на собствениците в Община Стара Загора - до 17:00 ч. на 23.08.2024 г. /включително/. 

 1. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ

Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики №107, партер - изток, стая № 1

Община Стара Загора си запазва правото след преглед на внесените документи да изисква допълнителни такива или корекция на вече подадени документи в определен от общината срок с цел покриване на изискванията по Процедурата.

Насоки за кандидатстване може да намерите на следния линк: https://www.starazagora.bg/bg/energiyna-efektivnost/protsedura-podkrepa-za-ustoychivo-energiyno-obnovyavane-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi-vklyuchitelno-spravyane-s-energiynata-bednost-s-finansirane-po-programa-razvitie-na-regionite-2021-2027.

За допълнителна информация и въпроси във връзка с попълване на заявленията за участие по процедурата: Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики №107, партер - изток, стая № 1. Телефон за връзка 0884475020, ел. поща: m.dimitrov@starazagora.bg.

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 04:36 на 23.07.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация