Община Русе – Прессъобщение

site.btaОбщина Русе: Седмичен отчет за дейността на общинската администрация, 3 – 7 юни 2024 г.

Община Русе: Седмичен отчет за дейността на общинската администрация, 3 – 7 юни 2024 г.
Община Русе: Седмичен отчет за дейността на общинската администрация, 3 – 7 юни 2024 г.

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

-  на 6 юни бяха извършени обработки срещу комари на територията на гр. Русе. На 7 юни от 20:30 до 00:00 предстои да се извършат обработки срещу комари на територията на гр. Мартен и селата Сандрово, Николово, Просена и Долно Абланово;

-  приключи подготовката за полагане на нова настилка на зоните за паркиране, тротоарите и подходите в района на ул. „Тулча“;

-  започна изпълнението на дейностите по благоустрояване на прилежащото пространството около бл. „16“ в кв. „Дружба“ 1;

-  продължават дейностите по възстановяване и обновяване на разрушените алеи и осветление в Парка на възрожденците;

-  експерти на Община Русе, РИОСВ – Русе и ОП "Паркстрой - Русе" се включиха в инициатива за почистване на терена около Музея на транспорта в Русе. Събрани бяха 12 чувала с отпадъци от опаковки, които бяха предадени за рециклиране;

-  окосени бяха следните тревни площи ул. „Александровска“, бул. „Трети март“, кв. „Мидия – Енос“, Централна градска част и бул. „България“, бул. „Тутракан“, ул. „Студентска“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „Тулча“, ул. „Солун“, ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Доростол“, бул. „Липник“, кв. „Родина“ 2, ул. „Шипка“, комплекси „Космонавти“ и „Спортисти“, кв. „Дружба“ 2, блокове 14 до 23 в кв. „Дружба“ 3, бул. „Христо Ботев“, бул. „Васил Левски“, комплекс „Стотици“ в кв. „Чародейка – Юг“ и ул. „Изгрев“;

-  извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по общинския път, довеждащ до вилната зона в местността „Дрибака“, ул. „Рига“ и ул. „Плиска“;

-  продължават частичните външни ремонти в Детска ясла № 9 в кв. Дружба 1;

-  извършена бе подмяна на стари неработещи осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители по уличната мрежа в с. Бъзън;

-  възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по републикански път I-5, бул. „Гоце Делчев“, ул. „Гладстон“, ул. „Доспат“, ул. „Еленин връх“, ул. „Клисура“, ул. „Мальовица“, ул. „П.Р. Славейков“,  ул. „Славянска“, ул. „Тунджа“, както и по уличната мрежа в кв. „Средна кула“;

-  извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Лесопарк „Липник“, Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „Калина“ и бл. „Мак“ в кв. „Здравец – Изток“, бл. „21“ и бл. „50“ в кв. „Здравец“;

-  монтирани бяха 20 нови пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

-  извършен бе текущ ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Липник“ с ул. „Иван Ведър“, бул. „Христо Ботев“ с бул. „Васил Левски“ и ул. „Доростол“ с ул. „Яребична“;

-  положена бе хоризонталната пътна маркировка на кръстовища по бул. „Даме Груев“, бул. „Придунавски“, ул. „Александровска“ /до СУ „Христо Ботев“/, ул. „Велико Търново“, ул. „Духовно възраждане“, ул. „Княжевска“, ул. „Солун“ /до бл. „Воден“/, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Хр. Г . Данов“;

-  в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 15 кучета, осиновени – 5, и бе извършена кастрация на 10 кучета. Извършена бе ваксинация на 15 кучета. Върнати по места са 2 обработени безстопанствени кучета.

   

РЕСОР  „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“:

-  проведени бяха консултации, във връзка с потвърждаването на приема в I клас за територията на град Русе;

-  извършени бяха консултации, във връзка с потвърждаването на приема в детски градини, яслени групи към детски градини и подготвителни групи към училища в община Русе до 5 юни;

-  с тържествена церемония в Русе бе отбелязан 2 юни – Денят на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България;

-  приет бе актуализираният отчет за дейността на ВЧ „Зора – 1866“ за 2023г.;

-  подготвена бе документацията за разпределяне на общинската субсидия за 2024 г. на читалищата на територията на община Русе; 

-  продължава записването за участие в Традиционния фолклорен събор „Златната гъдулка“ 2024, който ще се проведе на 30 юни;

-  приети бяха касови отчети и относими справки за образователните институции;

-  изготвени бяха заповеди за одобрените стипендии и справки към Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Министерството на културата за отпускане на финансиране за стипендии на деца с изявени дарби за разглеждане на заявленията за стипендии за ученици от VIII до XII клас;

-  на 4 и 5 юни експерти на Община Русе взеха участие в Националната конференция „Цялостен подход в предучилищното и началното училищно образование“;

 

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ“:

- експерти на Община Русе взеха участие в информационна среща на НСОРБ, във връзка с поканата за подкрепа на иновативни действия и проекти по Европейската градска инициатива, която има за цел да засили устойчивото градско развитие във всички европейски градове. Темите на събитието бяха енергийният преход и технологиите в градовете;

- експерти на Община Русе взеха участие в третата среща „CALL 3 – Education“ по програма „INTERREG VI-A Румъния-България“. Поканата е по Приоритет 3, ПЦ. 4 СЦ 4.2  - „Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието, обучението и ученето през целия живот чрез разработване на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта за дистанционно и онлайн образование и обучение“;

- в изпълнение на решение на Общинския съвет бе извършено приемо-предаването на движима вещ, представляваща павилион за продажба на печатни изделия – книжарница, ситуирана в имот публична общинска собственост на пл „Свобода“;

- внесени бяха за разглеждане 15 предложения за разпореждане с общински имоти;

- съставени бяха 17 акта за общинска собственост;

- финализирани бяха 3 тръжни процедури и 1 за прекратяване на съсобственост;

- категоризирани бяха 15 заведения за хранене и развлечения и места за настаняване, извършени бяха 5 регистрации на стаи и апартаменти за гости, издадени бяха 2 удостоверения за промяна в обстоятелствата на категоризирани обекти, приети бяха 9 нови заявления за категоризиране на туристически обекти, издадени бяха 19 разрешителни за търговия на открито.

 

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА  ТЕРИТОРИЯТА“:

- продължава изпълнението на текущия ремонт в общинската административна сграда на ул. „Княжеска“ 8. Направен бе оглед и на покривната конструкция за установяване нуждата от ремонт;

- продължава изпълнението на ремонта на  сградата на Спортен клуб „Динамо – Русе“ на ул. „Алеи Възраждане“ 86;

- извършен бе оглед за заснемане на покрива на общинската жилищна сграда на ул. „Доростол“ 102 с цел установяване необходимостта от основен или текущ ремонт;

- възложено бе изпълнението на подмяна на канализационни тръби в Млечна кухня;

- възложен бе авариен ремонт на водопровод в Комплекса за социални услуги за деца и семейства;

- извършени бяха 13 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

 

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ“:

-  продължават профилактичните прегледи в детските ясли по Общинска програма „Моите зъбки-здрави и бели“; 

-  подписани бяха 1820 месечни отчета и 1820 месечни графика на наетите лични асистенти по механизъм „Лична помощ“, на наетите социални асистенти по Асистентска подкрепа и на наетите домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“ във всички населени места от община Русе;

-  проведени бяха 4 конкурса за избор на частни доставчици за социалните услуги Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, Дневен център за деца и/или младежи с увреждания, Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск;

-  експерти на Община Русе взеха участие в съставяне на съвместен алгоритъм на действие с МВР, Спешна помощ и ОП „Обреден дом“ при случаи на социални погребения;

-  на 3 юни, във връзка със Световния ден на борба с Хипертонията - 17 май, бе оказано съдействие за провеждане на дейности за измерване на кръвно налягане пред Съдебната палата от представители на Българската лига по хипертония;

-  изготвен бе тристранен договор за сътрудничество между Община Русе и УМБАЛ „Медика“ и УМБАЛ „Канев“, във връзка с дейностите по програма „Академия за родители към Община Русе“;

-  по изпълнение на „Национална програма Кодово име „Живот“ V – VII клас бяха проведени две сесии в пети клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и ОУ „Олимпи Панов“. Темата, която бе представена пред 40 деца, бе  „Електронен свят “. С тези сесии успешно приключи програмата с петокласниците;

-  проведени бяха четири сесии с 25 деца от IV до X клас на ЦСОП „Петър Берон“ на тема „Формиране на нагласи и навици за здравословен начин на живот“ и две сесии с 20 деца от VII класове на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“  на тема „Влияние на групата върху поведението. Личен избор“;

-  проведена бе сесия на групата за взаимопомощ на родители на зависими;

-  здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Селеметя“, като консултираха 23 лица за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар за възползване от безплатни сърдечно – съдови прегледи, които се провеждат в Лечебни заведения „Медика“;

-  оказано бе съдействие на 14 лица за провеждане на медицински прегледи, зъболечение и придружаване до социални институции;

-  здравните медиатори проведоха беседа на тема „Затлъстяване в детска възраст“ от д-р Веска Христова, като бяха обхванати 15 лица;

-  на 7 юни бе въведена временна организация за безопасност на движението /ВОБД/ на бул. „Трети март“, във връзка с демонтаж на тръбопровод.

 

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“:

-  продължават ремонтните дейности в боксовата зала към СУ „Майор Атанас Узунов“;

-  продължават дейностите по възстановяване на пешеходна алея в зелената част между СК „Ялта“ и Градския стадион;

-  стартираха ремонтните дейности в спортната зала към ДСХ „Възраждане“;

-  извършена бе подготовка на язовира в Лесопарк „Липник“ за провеждането на Държавния отборен шампионат по кану каяк;

-  извършена бе подготовка на Градския стадион за предстоящ футболен лагер;

-  продължава изготвянето на плана за изпълнение на Националната стратегията за младежта за 2024 г. за община Русе;

-  изготвени бяха вътрешни правила на дирекция „Младежки дейности и спорт“  в съответствие със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

-  проучени бяха възможностите за изменение на Наредбата за финансово подпомагане на русенските спортни клубове и спортните дейности на Общинския съвет, съобразно извършен одит на организацията на дейностите по програма „Спорт“ на Община Русе;

-  наградени бяха победителите във футболен турнир на ФК „Левски 2000“;

-  извършена бе инспекция на подготовката за предстоящите Държавно първенство по кану-каяк и Фестивала на драконовите лодки на общинската гребна база в Лесопарк „Липник“;

-  проведена бе среща с кмета на с. Сандрово Георги Пенков, по време на която бяха обсъдени състоянието на спортната база и изграждането на открита площадка с уреди за калистеника /стрийт фитнес/;

-  продължава изготвянето на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание и спорта на Община Русе;

-  награден бе европейският шампион по карате в категория до 70кг. в дисциплината „шобу санбон кумите“ и състезател на спортен клуб „Икигай спортс“ Даниел Върбанов;

-  награден бе европейският шампион по борба в категория до 85 кг. при момчетата и състезател на Спортен клуб по борба „Юнак – Локомотив“;

-  Театрално студио „Маска“ към Общинския младежки дом се завърна с пет награди от националния фестивал на изкуствата „Приказка за теб“, който се проведе в град Варна.  Талантливите деца и младежи участваха с две пиеси в различни възрастови групи, впечатлявайки жури от професионалисти в театралното изкуство и детско жури. Те бяха поканени да открият 25-ото издание на фестивала с пиесата „Срещи в приказките“, с която русенските театрали завоюваха първо място във втора възрастова група. Тяхната постановка „Да целунеш принцеса“ по Ханс Кристиан Андерсен се състезава в четвърта възрастова група, където спечели втора награда от професионалното жури;

-  проведено бе XVII Международен танцов фестивал „Танцуваща река“, в който участие взеха над 750 деца, младежи и девойки от 4 до 20-годишна възраст от България и Румъния;

-  на 6 юни се проведе Годишният концерт-спектакъл на вокални формации „Приста“ в Голяма зала на Доходно здание.

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 10:54 на 25.07.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация