Общински съвет Русе – Прессъобщение

site.btaДневен ред за 8-то редовно заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 25 април

Дневен ред за 8-то редовно заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 25 април
Дневен ред за 8-то редовно заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 25 април

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 8-то заседание, което ще се проведе на 25.04.2024  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.    К.л. № 204 Внасяне на непарична вноска в капитала на „Общински пазари“ ЕООД

2.      К.л. № 209 Одобряване решение на кмета на Община Русе за приемане на предложение от концесионера „РДС ИНВЕСТ“ ЕАД, гр.Русе за изменение на Договор от 22.10.2018 г. за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе

3.    К.л. № 195 Промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 63427.3.516 по КККР на град Русе, находящ се в землище на град Русе,  местността „Лагера“

4.      К.л. № 196 Приемане на решение по чл. 54, ал. 5 от ЗДС за имот и сгради, представляващи „Дом на учителя“ в гр. Русе

5.      К.л. № 197 Продажба на общински поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Омайниче“,  по чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост

6.    К.л. № 198 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на пет броя  гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Здравец“, ул. „Юндола“

7.    К.л. № 199 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане един брой гараж върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-север“  

8.      К.л. № 200 Откриване на процедура за учредяване  право на строеж за изграждане на навес (пергола)  с площ 77 кв.м. в ПИ с идентификатор 63427.4.640  

9.    К.л. № 202 Откриване на процедура за продажба на поземлен имот с идентификатор  63427.216.539 по КККР на град Русе, с площ 482 кв. м, находящ се в землището на град Русе, м. „Бъзов дол“, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), предмет на АЧОС №10986/22.01.2024 г., по реда на чл. 35, ал. 1, от Закона за общинската собственост

10.  К.л. № 203 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.1990 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, находящ се в гр. Русе, ул. „Розова долина“ №10

11.  К.л. № 187 Актуализиране на Списък по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта, и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Русе през 2024 г., със спортни обекти-общинска собственост

12.  К.л. № 188 Провеждане на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект  по реда на чл. 52, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 на Закона за водите

13.  К.л. № 189 Приемане на Актуализирана програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021-2028 г.

14.  К.л. № 191 Изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи актовете за установяване на административни нарушения да се съставят  от Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност“ /СЗ „ИООРС“/

15.  К.л. № 210 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2024 година

16.  К.л. № 211 Приемане на бюджетна прогноза 2025-2027 г. – местни дейности на Община Русе

17.  К.л. № 186 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2024 г. за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе (2023-2024).

18.  К.л. № 190 Определяне на състав на Съвета по въпросите на социалните услуги по чл. 27, ал. 1 от Закона за социалните услуги

19.  К.л. № 192 Разкриване на втора яслена група към Детска градина „Снежанка“ – Русе в кв. „Дружба“ 3, зад блок № 4

20.  К.л. № 193 Увеличаване на извънщатната численост на Регионален исторически музей –Русе

21.  К.л. № 194 Годишен отчет по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2023.

22.  К.л. № 205 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно кабелно ел. захранване за ПИ 63427.300.39 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе

23.  К.л. № 206 Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) по ул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Места“, План за регулация (ПР) на нов кв. 133.1, включващ имотите между улици „Арда“, „Николаевска“, „Места“ и „Стефан Стамболов“ и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 63427.2.2933 по КККР на гр. Русе

24.  К.л. № 207 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2358, намиращ се в местност „Караач“, община Русе

25.  К.л. № 208 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за изменение на общ устройствен план (ИОУП) на Община Русе в обхват поземлени имоти с идентификатори 51679.207.18, 51679.207.19 и 51679.207.20 по КККР на село Николово, намиращи се в местност „Дрибака“, община Русе, като се предвиди устройствена зона- обособяване на Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване – „Зона (Жм)“

26.  Потвърждаване на Решение № 173 по протокол № 7/28.03.2024 г. на Общински съвет Русе 

27.  Питания

28.  Изказване на Тодор Савов 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                

/акад. Христо Белоев, дтн/

 

Потвърждаване на Решение № 173 по протокол № 7/28.03.2024 г. на Общински съвет Русе 

news.modal.header

news.modal.text

Към 01:23 на 30.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация