Общински съвет Благоевград – Прессъобщение

site.btaОбщински съвет Благоевград: Дневен ред за редовно заседание на ОбС Благоевград на 28.06.24г.

Общински съвет Благоевград: Дневен ред за редовно заседание на ОбС Благоевград на 28.06.24г.
Общински съвет Благоевград: Дневен ред за редовно заседание на ОбС Благоевград на 28.06.24г.
Снимка: Пресцентър

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 28 юни 2024 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”

 

Днес на  заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 43 точки.

  

ПОКАНА

 

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам  заседание на Общински съвет Благоевград на 28 юни 2024 година /петък/ от 09:30 часа, в зала „22- ри Септември“  на общината при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. 1. Обявяване решение на Общинската избирателна комисия за избран общински съветник и полагане на клетва.

Докл. - Мартин Бусаров – Председател на ОИК

 

 1. Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград.

Докл. - Радослав Тасков – Председател на ОбС

 

 1. 3. Предложение № 60-00-298/20.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно изменение на финансирането на част от обектите и допълнени обекти в инвестиционната програма на Община Благоевград за 2024 година и искане за трансформиране на част от целевата субсидия в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти.

Докл. – Милена Бунцева – Председател на КБФЕ

 

 1. Предложение № 60-00-297/19.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Община Благоевград през 2024 г.

Докл. – Василиса Валеова – Председател на КОКВ

 

 1. 5. Предложение № 60-00-296/19.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно приемане на План за действие на Община Благоевград за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода (2024-2027 г.).

Докл. – Василиса Валеова – Председател на КОКВ

             – Христо Михалков – Председател на КСП

 

 1. Предложение № 60-00-269/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно покана с вх. № 69-00-606/30.05.2024 г. за свикване на редовно общо събрание на акционерите на ,,МБАЛ - Благоевград” АД.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

           – Калоян Калоянов – Председател на КЗ

 

 1. Предложение № 60-00-263/13.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху движими вещи, които не са необходими за дейността на Община Благоевград.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

 

 1. 8. Предложение № 60-00-262/13.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно Предоставяне на „Специализирана болница за активно лечение по онкология Свети Мина“ ЕООД за безсрочно и безвъзмездно стопанисване и управление на извършени аварийно-възстановителни СМР дейности по сграда.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

 

 1. Предложение № 60-00-301/20.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно безвъзмездно придобиване в собственост на Община Благоевград на моторно превозно средство лек автомобил марка: ВОЛВО /VOLVO/, модел: С 80 /S 80/, с регистрационен номер Е 5571 НК от общинско дружество „Паркинги и гаражи“ ЕООД с управител Бойко Славчев Пандурски.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

 

 1. Предложение № 60-00-292/18.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно заявление с вх. № 33-00-23/18.03.2024 г. от проф. д-р Валентин Китанов – председател на Македонски научен институт – филиал Благоевград за предоставяне под наем на общински нежилищен имот.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

 

 1. Предложение № 60-00-295/19.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно заявление с наш вх. № 53-00-440/30.04.2024 г. от Бончо Бонев - Председател на „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ за предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 04279.613.38.1.3 по КК на Благоевград, с адрес гр. Благоевград, ул. „Трети март“ № 7-аб, ет. 1.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

 

 1. Предложение № 60-00-289/18.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило искане с вх. № ОС-0207-4/29.03.2024 г. от Наталия Иванова Чалмърс и Антон Иванов Иванов за закупуване на общински имот върху който има законно построени сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно поземлен имот с идентификатор 04217.929.13 по КК на с. Бистрица, общ. Благоевград, в.з. „Картала“, одобрени със Заповед № РД-18-79/ 05.08.2008 г. на ИД на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 06.12.2022 г., целият с площ от 617 кв.м , представляващ УПИ I-929.10, 929.9, кв. 7 по плана на в.з. „Картала” – землище с. Бистрица, общ. Благоевград, ПУП-ПРЗ одобрен с Решение № 280, Протокол № 11/30.08.2013 г. на Общински съвет Благоевград.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

 

 1. Предложение № 60-00-291/18.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило искане с вх. № ОС-0207-4/22.03.2021 г. от Калинка Костадинова Гълъбова и Атанас Иванов Тополниклиев за закупуване на общински имот, върху който има законно построена сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно поземлен имот с идентификатор 07168.501.139 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бучино одобрени със Заповед № РД-18-176/24.10.2022 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.04.2024 г., целият с площ от 838 кв.м.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

 

 1. Предложение № 60-00-293/18.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-4/31.01.2024 г. от Данчо Кирилов Бачев за прекратяване на съсобственост чрез замяна, като Община Благоевград прехвърля 4/780 ид.ч. /четири от седемстотин и осемдесет идеални части/ от поземлен имот с ид. 68792.501.483 /шестдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и две точка петстотин и едно точка четиристотин осемдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Логодаж, одобрени със Заповед № РД-18-185/24.10.2022 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.02.2024 г., адрес: с. Логодаж, целият с площ от 780 кв.м.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

                        – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

         

 1. Предложение № 60-00-288/18.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-3/31.01.2024 г. от Иван Кирилов Бачев за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 23/778 ид. ч. /двадесет и три от седемстотин седемдесет и осем ид.ч./ от поземлен имот с идентификатор 68792.501.482 /шестдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и две точка петстотин и едно точка четиристотин осемдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Логодаж, одобрени със Заповед № РД-18-185/24.10.2022 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.02.2024 г., адрес: с. Логодаж, целият с площ от 778 кв.м.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

                        – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Предложение № 60-00-290/18.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-7/20.03.2024 г. от Гергана Жорова Цветанова-Чопова и Васил Кирилов Чопов за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 62699.501.457 /шестдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин петдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рилци, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-86/26.11.2021 г. на ИД на АГКК, целият с площ от 863 кв.м /осемстотин шестдесет и три квадратни метра/, с адрес на имота: с. Рилци, ул. ,,Трети март“ № 43.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

                        – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Предложение № 60-00-287/18.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-6/20.03.2024 г. от Теменужка Павлова Павлова за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 62699.501.458 /шестдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рилци, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-86/ 26.11.2021 г. на ИД на АГКК, целият с площ от 723 кв.м /седемстотин двадесет и три квадратни метра/, с адрес на имота: с. Рилци, ул. ,,Трети март“ № 45.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

                        – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Предложение № 60-00-272/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура, за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.26.330, имот с нов идентификатор 04279.27.73, имот с нов идентификатор 04279.25.47 и имот с нов идентификатор 04279.25.48 по кадастралната карта на Благоевград от „полски път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.25.43, местност „Стара гара-Ш.14“ по кадастралната карта на Благоевград.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

                        – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Предложение № 60-00-274/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за право на преминаване на трасе на съоръжение на техническата инфраструктура през поземлен имот с идентификатор 04279.53.33 с НТП „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ (канал), собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма-Места, за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 04279.53.16 в местността „Шейница-Ш.24“ по кадастралната карта на Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Предложение № 60-00-270/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за право на преминаване на трасе на съоръжение на техническата инфраструктура през поземлен имот с идентификатор 04279.54.45 с НТП „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ (канал), собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма-Места, за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 04279.54.34 в местността „Шейница-Ш.24“ по кадастралната карта на Благоевград.

         Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Предложение № 60-00-299/20.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):
 • Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между о.т. 144, о.т. 106, о.т. 107, о.т. 111, о.т. 112, о.т. 113, о.т. 114 и о.т. 115 по плана на с. Церово, община Благоевград;
 • Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ II, УПИ III-104 в кв. 14 и УПИ IX, кв. 8 по плана на с. Церово, община Благоевград, за изменение на вътрешната регулационна линия между УПИ II и УПИ III-104, кв. 14 по плана на с. Церово, имоти с идентификатори 78464.501.209 и 78464.501.104 по кадастралната карта на с. Церово, община Благоевград и образуване на нов УПИ II, отреден за имот с идентификатор 78464.501.209 с предназначение „за обществено обслужване“.

            Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

                      – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

 

 1. Предложение № 60-00-265/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):
 • Изменение на плана за регулация (ИПР) за изменение на уличната регулационна линия на УПИ VI-29, кв. 6 по плана на „Стопански двор – Струмско“, Благоевград по имотни граници на имот с идентификатор 04279.628.355 по кадастралната карта на Благоевград и за обединяване на УПИ VI-29 и УПИ VII-30, кв. 6 по плана на „Стопански двор – Струмско“, Благоевград, имоти с идентификатори 04279.628.354 и 04279.628.355 по кадастралната карта на Благоевград с цел образуване на нов УПИ VII, отреден за имот с нов идентификатор 04279.628.499 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за производствена дейност и офиси“;
 • План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ VII-628.499, кв. 6 по плана на „Стопански двор – Струмско“, Благоевград, с предназначение за „производствена дейност и офиси“ – ново ниско свободно застрояване. Устройствена зона – „Жм”; Височина на застрояване - до 10.00 м; Кинт.- до 1.2; Плътност на застрояване - максимум 60 %; Плътност на озеленяване - минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

           – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП                     

 

 1. Предложение № 60-00-279/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 16 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XIV-„за парк“ в кв. 36, имот с идентификатор 04279.626.112 по кадастралната карта на гр. Благоевград, УПИ III-61, имот с идентификатор 04279.626.317 по кадастралната калта на Благоевград и УПИ V – „за озеленяване“ в кв. 37 по плана на ж.к. „Еленово - 1“, гр. Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

           – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП                     

 

 1. Предложение № 60-00-280/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с ал. 2 от ЗУТ, за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):
 • Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ XVIII, кв. 20 по плана на ж.к. „Струмско“, Благоевград, имоти с идентификатори 04279.629.164 и 04279.629.129 по кадастралната карта на Благоевград, с цел отделянето на имот с идентификатор 629.164 и отреждането му, по имотни граници, за нов УПИ XXII, кв. 20 по плана на ж.к. „Струмско“, Благоевград;
 • План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ XXII - 629.164, кв. 20 по плана на ж.к. „Струмско“, Благоевград, имот с идентификатор 04279.629.164 по кадастралната карта на Благоевград – ново средно свободно жилищно застрояване и подземно застрояване по регулационните линии. Устройствена зона „Жк“; Височина на застрояване до 00 м.; Максимална стойност на Кинт. – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

           – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

 

 1. Предложение № 60-00-276/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов водопровод ф90 до имоти с идентификатори 04279.82.19 в местността „Кури дере-Ш.22“, 04279.54.2 и 04279.54.54 в местността „Шейница-Ш.24“ по кадастралната карта на Благоевград с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.38.60 (полски път – общинска собственост), 04279.54.2 (индивидуално застрояване – частна собственост), 04279.54.54 (индивидуално застрояване – частна собственост), 04279.82.19 (ниско застрояване – частна собственост), 04279.82.46 (полски път – общинска собственост) и 04279.82.120 (ниско застрояване – частна собственост) и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

           – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП                     

 

 1. Предложение № 60-00-267/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – мост през имот с идентификатор 04279.102.28 (дере – общинска публична собственост) по кадастралната карта на Благоевград за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 04279.102.22 в местността „Айдаровско дере“ и даване съгласие за преминаване през имот общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

           – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП                     

 

 1. Предложение № 60-00-268/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за нов кабел НН от БКТП в поземлен имот с идентификатор 04279.17.2 до поземлен имот с идентификатор 04279.17.4, местност „Чикуто – Ш.16“ по КККР на гр. Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.129.66 (за път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост) и 04279.17.121 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост).

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

           – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП                     

 

 1. Предложение № 60-00-300/20.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно: 1. Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 24367.120.14, местност „Лозята” по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона - „Ов”; Височина на застрояване - до 7.00 м; Максимална стойност на Кинт. - 0.8; Плътност на застрояване - максимум 40 %; Плътност на озеленяване - минимум 50 %.
 2. Даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за преминаване през имот с идентификатор 24367.120.44 (За земеделски труд и отдих - общинска частна собственост) по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград, за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 24367.120.14, местност „Лозята” по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

           – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП                     

 

 1. Предложение № 60-00-257/06.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.36.55, местност „Река Бистрица – Ш.107” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за спортен комплекс – спортни игрища и сграда за обществено обслужване”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона - „Ок”; Височина на застрояване - до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1,5; Плътност на застрояване - максимум 30 %; Плътност на озеленяване - минимум 50 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Предложение № 60-00-285/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.35.9, местност „Чикуто – Ш.18“ по кадастралната карта на Благоевград, от „нива“ в „за автокъща, автосервиз, складова база за промишлени стоки, жилищно строителство и обществено обслужване“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона - „Смф1”; Височина на застрояване - до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1.5; Плътност на застрояване - максимум 50 %; Плътност на озеленяване - минимум 30 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Предложение № 60-00-278/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.140.56, местност „Под черквата“ по кадастралната карта на Благоевград, от „нива“ в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона - „Жм1”; Височина на застрояване - до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване - максимум 40 %; Плътност на озеленяване - минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Предложение № 60-00-282/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.140.59, местност „Под черквата” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона - „Жм1”; Височина на застрояване - до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0,9; Плътност на застрояване - максимум 40 %; Плътност на озеленяване - минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Предложение № 60-00-283/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.27.50, местност „Стара гара – Ш.14“ по кадастралната карта на Благоевград, от „нива“ в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона - „Смф1д”; Височина на застрояване - до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1.5; Плътност на застрояване - максимум 50 %; Плътност на озеленяване - минимум 30 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Предложение № 60-00-281/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.57.13, местност „Авганцов чифлик – Ш.72” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона - „Смф1”; Височина на застрояване - до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1,5 Плътност на застрояване - максимум 50 %; Плътност на озеленяване - минимум 30 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Предложение № 60-00-264/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.118.22, местност „Пенков чифлик-Ш.39“ по кадастралната карта на Благоевград, общ. Благоевград от „нива“ в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – Жм1; Височина на застрояване - до 8.00 м; Кинт. – 0,9; Плътност на застрояване - максимум 40 %; Плътност на озеленяване - минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Предложение № 60-00-284/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 68792.234.24, местност „Юрто“ по кадастралната карта на с. Логодаж, общ. Благоевград, от „нива“ в „за цех за производство на пластмаси“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона: „Пп“; Височина на застрояване - до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт - 2.5; Плътност на застрояване - максимум 60 %; Минимална озеленена площ - 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Предложение № 60-00-294/19.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с проектен идентификатор 23652.55.821 (образуван от имот с идентификатор 23652.55.820) по кадастралната карта на с. Дренково, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „за друг вид дървопроизводителна гора” в „за добив на варовици за пътни настилки и бетон”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона - „Пп”; Височина на застрояване - до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 2,5; Плътност на застрояване - максимум 60 %; Плътност на озеленяване - минимум 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Предложение № 60-00-266/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.53.49, местност „Шейница-Ш.24“ по кадастралната карта на Благоевград, общ. Благоевград от „нива“ в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – Жм; Височина на застрояване - до 10.00 м; Кинт. – 1.2; Плътност на застрояване - максимум 60 %; Плътност на озеленяване - минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Предложение № 60-00-271/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.58.3, местност „Баларбаши – Бл.2” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона - „Жм1”; Височина на застрояване - до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. - 0.9; Плътност на застрояване - максимум 40 %; Плътност на озеленяване - минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Предложение № 60-00-275/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.140.52, местност „Под черквата” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона - „Жм1”; Височина на застрояване - до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. - 0.9; Плътност на застрояване - максимум 40 %; Плътност на озеленяване - минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Предложение № 60-00-273/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.39.3, местност „Герено - БКС” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за рекреационни и курортни дейности и жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона - „Ок”; Височина на застрояване - до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1.5; Плътност на застрояване - максимум 30 %; Плътност на озеленяване - минимум 50 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Предложение № 60-00-256/06.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 2, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от Наредба № 19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна предназначението им, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.39.26, местност „Герено“ по кадастралната карта на Благоевград без промяна на предназначението за изграждане на селскостопанска сграда и помещения за обитаване при спазване на следните устройствени показатели: Кинт.- 0.4; Плътност на застрояване - максимум 20 %;  Височина на застрояване - етажност не повече от два етажа.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

 РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград         

 

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 12:55 на 13.07.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация