Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 2573-МИ

Централна избирателна комисия – Решение № 2573-МИ
Централна избирателна комисия – Решение № 2573-МИ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2573-МИ

София, 2 октомври 2023 г.

 

ОТНОСНО: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-12-5 от 01.10.2023 г. от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична, с което е отказана регистрацията на Никола Димитров Делчев – независим кандидат за кмет на район „Изгрев“, Столична община.

В подадената до ЦИК жалба се иска отмяна на решение № 636-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Столична, като незаконосъобразно, прието при грубо нарушение на материалния и процесуалния закон. Иска се вместо него постановяване на ново решение, с което да се регистрира Никола Димитров Делчев като независим кандидат за кмет на район „Изгрев“. 

Жалбата е допустима, като подадена в срок, пред надлежен орган, от лице с представителна власт и при наличие на правен интерес.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

След като се запозна в цялост с получената чрез ОИК – Столична, административна преписка, Централната избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

Производството по издаването на оспореното решение е образувано във връзка с Решение № 2533-МИ от 28.09.2023 г. на Централната избирателна комисия, с което е отменено Решение № 463-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Столична, с което общинската избирателна комисия е отказала регистрацията на кандидатската листа на ИК за издигане на Никола Димитров Делчев като независим кандидат за кмет на район „Изгрев“ в Столична община и преписката е върната със задължителни указания. В изпълнение на тези указания, ОИК – Столична, на свое заседание на 29.09.2023 г. е разгледала повторно постъпило предложение с вх. № 425/26.09.2023 г., в 12.10 ч. от Михаил Георгиев Тарльовски в качеството му на председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община. Видно от мотивната част на решение № 636/29.09.2023 г, общинската избирателна комисия  приема за установена следната фактическа обстановка:

Предложението е заведено под № 44 на 26.09.2023 г. в 12.10 ч., в регистъра на кандидатите за кмет на район, като с него е представен списък със 727 (седемстотин двадесет и седем) лица, подкрепящи кандидатурата на г-н Делчев. Списъкът е приет за проверка от г-жа Мариета Маджарова – ръководител на ТЗ ГРАО София-град на същата дата – 26.09.2023 г. Резултатите от извършената проверка са обективирани в Протокол № 17 от 26.09.2023 г. (приложен към преписката по настоящото производство). Видно от проверката, ТЗ ГРАО е установило, че от 727 лица, некоректните записи са 498. Общият брой коректни записи са 229, като, с оглед разпоредбата на чл. 416, ал. 1 т. 4 ИК, в която се поставя нормативно изискване за наличие на валидни 500 подписа, не достигат 271 коректни такива.

Съгласно отразеното в мотивите на решението, резултатите от проверката в ТЗ ГРАО са предоставени на ОИК – Столична в 17.20 ч. на 26.09.2023 г. Това обстоятелство е обективирано в приемно-предавателна разписка между ТЗ ГРАО СО и ОИК – Столична – след като е изтекъл законоустановения срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи съгласно чл. 416, ал. 4 ИК и Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК. ОИК – Столична приема, че тъй като към момента на приемане на документите, предвид неприключилата проверка в ТЗ ГРАО нередовности не са констатирани, не е било налице основание за уведомяване на заявителя за такива, респективно е нямало какво да бъде вписано в регистъра. 

Съгласно т. 28 от Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК и чл. 417, ал. 2 ИК, при установяване на непълноти или несъответствия общинската избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им, като в случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, ОИК отказва регистрацията. 

Предвид хронологията на представянето на документите, извършените проверки и получаването на резултатите от същите, се установява, че нередовността е установена след изтичане на срока за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи по чл. 416, ал.4 от ИК и Решение № 29-МИ/12.09.2023 г. на ОИК – Столична във връзка с Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична, с което е отказана регистрацията на Никола Димитров Делчев като независим кандидат за кмет на район „Изгрев“, Столична община.

Решението на ОИК-Столична подлежи на обжалване пред Административен съд – София град чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

ЕС/ЕИ

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 19:31 на 07.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация