Областен информационен център Добрич – Прессъобщение

site.btaОИЦ - Добрич: Финансова подкрепа за селскостопанските преработватели в общините Балчик и Генерал Тошево

ОИЦ - Добрич: Финансова подкрепа за селскостопанските преработватели в общините Балчик и Генерал Тошево
ОИЦ - Добрич: Финансова подкрепа за селскостопанските преработватели в общините Балчик и Генерал Тошево
Снимка: Областен информационен център Добрич

Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево“ стартира втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.683 - МИГ Балчик – Генерал Тошево - Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Балчик-Генерал Тошево“. Бюджета на мярката, след първи прием е 184 533,62 лв., осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Целта на процедурата е насочен към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост в общините Балчик и Генерал Тошево. Допустими са инвестиции в производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на следните селскостопански продукти: мляко и млечни продукти, месо и месни продукти; плодове и зеленчуци, мед и пчелни продукти; зърнени, мелничарски и нишестени продукти; растителни и животински масла и мазнини; технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук; готови храни за селскостопански животни (фуражи); гроздова мъст, вино и оцет.

Проектни предложение могат да подават регистрирани земеделски стопани, еднолични търговци, юридически лица и признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014-2020 г. Кандидатите трябва да са с постоянен адрес (за физическите лица) или седалище и адрес на управление (за ЕТ и юридическите лица) на територията на общините Балчик и Генерал Тошево.

Размерът на безвъзмездното финансиране от 11 734,80 лв до 195 580 лв. за едно проектно предложение. Общите допустими разходи за конкретен проект трябва да са в границите от 29 337 лв. до 391 160 лв. Безвъзмездната финансова помощ за микро, малки и средни предприятия е до 50% от общите допустими разходи и до 40% за големите предприятия.

Допустими са инвестиции за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, закупуване (вкл. чрез финансов лизинг) и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти, изграждане/модернизиране, вкл. оборудване на лаборатории и др. Допустимо е  закупуването на специализирани транспортни средства включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция и изграждане/модернизиране и оборудване на лаборатории. Производителите ще могат да съфинансират разходите за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение. 

Проектните предложения се подават по електронен път до 02.03.2023 г., 17:30 ч., с Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

Условията за кандидатстване и изпълнение са публикувани на https://bit.ly/3YzD1O3, като кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения на e-mail: migbgt@abv.bg като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения и/или https://eumis2020.government.bg (в секция „Разяснения по процедурата).

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  

 

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 07:24 на 01.03.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация