Община Брегово – Прессъобщение

site.btaОбщина Брегово: Решение на Областния управител на област Видин

Община Брегово: Решение на Областния управител на област Видин
Община Брегово: Решение на Областния управител на област Видин

РЕШЕНИЕ

№ РД-09-08

гр. Видин, 23.01.2023 г.

На основание чл.5, пар.5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 23 октомври 2007 г., относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета, във връзка с чл.16д, ал.6 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, писмо от Кмета на община Брегово, при нас с вх.№2803-331/19.01.2023 г. 

Р Е Ш И Х:

Давам съгласие да бъдат предприети спешни мерки - Кметът на община Брегово пряко да възложи обществени услуги-превози - изпълнението на маршрутни разписания(МР) по автобусна линия „Видин-Брегово-Косово” от квотата на Община Брегово, утвърдена в областната транспортна схема, както следва:

-      МР с часове на тръгване от Видин-8.15ч. и от Косово-09.30ч., изпълняващо се целогодишно;

-      МР с часове на тръгване от Видин-14.45ч. и от Косово-17.00ч., изпълняващо се целогодишно;

-      МР с часове на тръгване от Видин в 18.30ч. и от Косово-19.30ч., изпълняващо се зимен сезон от 01 октомври до 31 март;

-      МР с час на тръгване от Видин в 19.00ч и от Косово-20.00ч., изпълняващо се летен сезон от 01 април до 30 септември.

Срок на изпълнение за възлагане на превозите – до 6 (шест) месеца, считано от 15.02.2023 г. или до приключване на процедура в Общината за избор на превозвач по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), което от двете събития настъпи по-рано.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) допускам предварително изпълнение на настоящото Решение.

Мотиви: 

С писмо, при нас с вх.№ 2803-331/19.01.2023 г., Кметът на община Брегово уведомява, че изтича срокът на сключен договор за обществен превоз на пътници по горецитираната автобусна линия утвърдена в Областната транспортна схема на област Видин.

Към настоящия момент, изпълнител на  услугите по предоставяне на обществен превоз по горецитираната линия е „ЕЛПИДА 2017” ООД, с ЕИК: 204437444, представлявано от Веселин Николов – Управител, съгласно сключен на 14.02.2013 г. договор между Община Брегово и „ЕЛПИДА 2017” ООД.  Превозите са възложени след проведен конкурс по реда на Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси издадена от МТС.

Срокът на договорът между Община Брегово и „ЕЛПИДА 2017” ООД изтича на 14.02.2023 г., поради което за периода до възлагането на автобусните линии чрез процедура по Закона за обществените поръчки, общественият превоз ще бъде прекъснат. Това би нарушило особено важни обществени интереси и в частност интересите на гражданите, използващи обществения транспорт.

С оглед горното Кметът на община Брегово отправя искане за даване на съгласие за предприемане на спешна мярка по чл. 5, пар. 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт.

Към писмо, вх.№ 2803-331/19.01.2023г. от Община Брегово е приложен:

* Договор между Община Брегово и „ЕЛПИДА 2017” ООД, сключен на 14.02.2013г. на основание чл.26, ал.2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси издадена от МТС, със срок на изпълнение 10 (десет) години.

От посочените обстоятелства е видно, че визираната автобусна линия е съществуваща и осъществява транспортни връзки между населени места в област Видин, включително с областния център-гр.Видин и общинския център-гр.Брегово, което обуславя обществената потребност от нейното изпълнение. Налице е непосредствен риск от прекъсване изпълнението на важна обществена услуга – пътнически превоз с автобусен транспорт. Съгласно чл.5, пар.5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 23 октомври 2007 г., относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на изискване за изпълнение на някои задължения за обществени услуги. 

Правната норма на чл.16д, ал.6 от  Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси разпорежда, че в случаите по чл.5, пар. 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., областният управител е органът, компетентен да предприеме спешната мярка при условията на регламента. 

С оглед горното е дадено настоящото съгласие, Кметът на община Брегово да възложи пряко обществена поръчка за изпълнението на превозите по горецитираната автобусна линия за срок – до 6 (шест) месеца, считано от 15.02.2023 г. или до приключване на процедурата в Общината за избор на превозвач по реда на ЗОП, което от двете събития настъпи по-рано.

Обективно е възможно Решението да не влезе в сила преди датата на  изтичане на цитирания по-горе договор за обществен превоз на пътници, поради което съществува опасност да бъдат съществено накърнени интересите на лицата, ползващи услугата автобусен превоз на пътници по визираната линия. За да не бъде преустановено предоставянето на транспортните услуги, на основание чл. 60, ал.1 от АПК се допуска предварително изпълнение на Решението.          

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник. 

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – Видин от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от публикуването му.

Решението да се връчи на Кмета на община Брегово за изпълнение, на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация” – Видин за сведение и контрол.

 

ОГНЯН АСЕНОВ

Областен управител на област Видин

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 02:43 на 26.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация