Централна избирателна комисия

site.btaЦИК: Приложение към Решение № 2488-МИ/21.09.2023 г.

ЦИК: Приложение към Решение № 2488-МИ/21.09.2023 г.
ЦИК: Приложение към Решение № 2488-МИ/21.09.2023 г.

ПРАВИЛА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО НА ПРОЯВИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ В ИЗБОРИТЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г., РЕГИСТРИРАНИ ОТ ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ, МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

1. На основание чл. 189, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК) Централната избирателна комисия (ЦИК) приема настоящите правила за отразяване от Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР) на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, във времето на предизборната кампания. 

2. БНТ и БНР отразяват проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, въз основа на следните принципи: 

2.1. Спазване на разпоредбите на ИК и на принципите, установени в чл. 10 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ);

2.2. Спазване на Решение № 2476-МИ от 20 септември 2023 г. и Решение № 2469-МИ от 19 септември 2023 г. на ЦИК;

2.3. Обективност при отразяването на проявите на всички кандидати в различните форми: диспути, клипове и други форми;

2.4. Справедливо отразяване на предизборните прояви на всички кандидати;

2.5. Равнопоставеност на всички кандидати при отразяване на техните прояви, чрез многообразие от гледни точки и осигуряване на възможност за свободно изразяване на мнения;

2.6. Зачитане на значимостта на всеки кандидат, при отразяване на предизборната му кампания;

2.7. Зачитане на правата и доброто име на всеки кандидат; 

2.8. Регулация и саморегулация за отговорно, обективно, точно и честно медийно поведение, при упражняване на редакторската свобода. 

3. БНТ и БНР отразяват проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, като прилагат редакторска свобода и отговорност при спазване на посочените в т. 2 принципи, спазване на действащото законодателство и добрата журналистическа практика, установена в Етичния кодекс на българските медии.

4. БНТ и БНР, спазвайки принципа на равнопоставеност, предоставят равна възможност на всички кандидати за общински съветници и за кметове, регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, да заявят, заплатят и използват телевизионно и/или радиовреме за излъчването на предизборни клипове и за използването на други форми на отразяване на предизборната кампания.

5. Предизборните предавания по БНТ и БНР и техните регионални центрове се заплащат от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет, не по-късно от 40 дни преди изборния ден (18 септември 2023 г.). Заплащането се извършва преди излъчване на предаването.

Тарифата, приета от Министерския съвет, се изпраща незабавно на Сметната палата и на ЦИК.

6. Българската национална телевизия и Българското национално радио следва да предприемат организационни мерки за недопускане на нелоялно предизборно съревнование в други свои рубрики, извън определените програми и предавания за тази цел. 

7. Забранено е в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на един или друг кандидат, партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет, и/или друг участник в изборите. Не се допуска използването в готовите за излъчване клипове на елементи на търговска реклама, както и участието на кандидати и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в излъчваните търговски реклами.

8. Забранено е в предаванията на БНТ и БНР да бъдат накърнявани правата и доброто име на кандидат за общински съветник и/или за кмет издигнат от партия, коалиция, местна коалиция  или инициативен комитет. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, съответната коалиция или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от ЗРТ. Искането може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва незабавно, без коментар, в същото време, предаване и рубрика.

9. Забранено е излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания, както и се забранява излъчването на материали с антидържавен, нехуманен характер или материали, насаждащи етническа, верска нетолерантност и омраза. 

10. Генералните директори на БНТ и на БНР, въз основа на настоящите правилата предлагат на упълномощени представители на партиите и коалициите регистрирани в ЦИК, за изборите за общински съветници и за кметове, споразумение за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите. 

Споразуменията се одобряват от ЦИК не по-късно от 27 септември 2023 г. (31 дни преди изборния ден) и се изпраща незабавно на Сметната палата. 

11. В споразумението по т. 10, следва ясно да бъдат регламентирани безплатните и платените форми на предизборни прояви по БНТ и БНР, видът, времето и редът на излъчванията, условията и цените за изработване и излъчване. 

12. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват предизборната кампания на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г. регистрирани от партиите и коалициите регистрирани в ЦИК, в рамките на специално предназначени за това предавания под формата на диспути, клипове и други форми, договорени в споразумението по т. 10. 

13. Предизборната кампания по БНТ и БНР започва с встъпителни клипове и завършва със заключителни клипове на партиите, коалициите и инициативните комитети с продължителност до 40 секунди, които се излъчват безплатно.

14. Времето на излъчването им се определят по споразумение между генералните директори на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите и коалициите регистрирани в ЦИК.

15. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на партиите и коалициите регистрирани в ЦИК, регистрирали кандидати, безплатно телевизионно и радио време за провеждане на диспути по предварително съгласувани теми с времетраене общо не по-малко от 240 минути. 

16. Редът за участие в диспутите се определя в споразумението по т. 10. Времето на участниците се разпределя поравно. В един диспут участва само по един представител на партиите и коалициите регистрирани в ЦИК, или техен кандидат.  

17. Екипите, формите и темите на диспутите се определят по споразумение съвместно от генералните директори на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите и коалициите регистрирани в ЦИК за изборите за общински съветници и кметове.

Диспутите протичат под формата на отговори от страна на участниците, зададени от водещия въпроси по предварително определени със Споразумението по т. 10 теми. Водещият на диспута следи за осигуряване на равна възможност за участие в диспута, като предоставя еднакво време за отговор на участниците.

18. В диспутите се допускат встъпителни и заключителни изявления на представителите на партиите и коалициите. Редът на встъпителните и заключителните изявления на кандидатите и представителите на партиите и коалициите в диспутите се определя от изтегления в ЦИК жребий.

19. Българската национална телевизия и Българското национално радио се задължават да излъчват анонси за диспутите най-малко два дни преди датата на всеки диспут в програмите си.

20. Регионалните радио- и телевизионни центрове се използват от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за БНТ и БНР.

21. Регионалните радио- и телевизионни центрове предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време за безплатни диспути между кандидати и представители на партиите, коалициите, местни коалиции и инициативните комитети. 

22. Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите се определят съвместно от ръководителите на регионалните радио- и телевизионните центрове и представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.

23. Редът за участие в диспутите се определя чрез жребий от общинските избирателни комисии по седалището на съответния радио- и телевизионен център, не по-късно от 27 септември 2023 г. (31 дни преди изборния ден). При непроведен жребий в ОИК се използва поредността на партиите и коалициите в БНТ и БНР. Инициативните комитети се подреждат последни според времето на регистрацията им в ОИК.

Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или в споразумението по т.10.

24. Във времето на предизборната кампания може да се използват и платени форми с цел популяризация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и агитация към гласуване за техните кандидати.

25. Времетраенето на платените форми, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между генералния директор на БНТ, съответно на БНР, и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.

26. Аудио- и аудио-визуалните материали, включени в платените форми, се предоставят от упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или се изработват от екипи на БНТ и БНР при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства. Условията и цените се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК.

27. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от БНТ и БНР партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети – чрез лицата, които ги представляват, или чрез упълномощени от тях лица могат да подадат жалба в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване, по реда на Решение № 2469-МИ от 19 септември 2023 г.

news.modal.header

news.modal.text

Към 11:43 на 01.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация