Общински съвет Смолян – Прессъобщение

site.btaОбщински съвет Смолян: Заседание на ОбС на 29.02.2024 г.

Общински съвет Смолян: Заседание на ОбС на 29.02.2024 г.
Общински съвет Смолян: Заседание на ОбС на 29.02.2024 г.

ДО                                                                        

КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН                  

Г-Н НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

                             

ДО                                                                        

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ 

НА ОБЛАСТ СМОЛЯН    

Г-Н ЗАХАРИ СИРАКОВ

                                                                  

ДО                                                                              

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ                            

НА ОБЩИНА СМОЛЯН                                   

Г-ЖА МАРИАНА ЦЕКОВА 

Г-Н МАРИН ЗАХАРИЕВ

Г-Н МИЛЕН ЖУРНАЛОВ

 

ДО                                                                          

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                                  

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН

 

ДО                                                                          

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА                             

И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ     

                  

ДО

СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Г-Н МОМЧИЛ НИКОЛОВ

 

ДО                                                                           

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДИРЕКЦИИ                   

НА ОБЩИНА СМОЛЯН

                                   

ДО 

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА                                                                             

ОБЩИНА СМОЛЯН

Г-Н БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ

 

ДО                                                                           

МЕДИЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН           

                                                                                               

ДО        

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН      

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.15,ал.1,т.1,чл.56,ал.6, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет–Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам заседание на Общинския съвет на 29.02.2024 г. /четвъртък/ от 12.30 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

                                                            

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.     Представяне на Програма за управление на Община Смолян за периода 2023-2027 г.

                                                    Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

2.     Кандидатстване на Община Смолян към Фонд „Условия на труд“ финансиран от Министерството на труда и социалната политика.

                                                 Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

3.     Кандидатстване на Община Смолян по процедура BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (Покана 2).

   Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

4.     Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Кабел 20 kV от нов БКТП „Кетевска“ до нов БКТП „Васил Петлешков“ в гр. Смолян.

                   Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

5.     Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план  за обект : „Кабел 20 kV от нов БКТП „Св.Атанас“ до ТП „Соколица 1“ в гр. Смолян.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

6.     Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план  за обект: „Кабел 20 kV от нов БКТП „Васил Петлешков“ до нов БКТП „Св. Атанас“ в гр. Смолян.

                                               Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

7.     Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1061 местност „ВАДАТА“, землище на с. Левочево, общ. Смолян.                                                                                                                 Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

8.     Разрешение за изработване на проект за промяна на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ : I – озеленяване и ТП и УПИ  II в кв.18 , УПИ  I – 182 , УПИ II  - 183 в кв.19 и частична промяна на улична регулация от о.т. 211 до о.т. 218 по плана на с. Виево, общ. Смолян.

                                         Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

                         

9.     Одобряване на Подробен устройствен план – Устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Разширение на система /съоръжения/ за изкуствено заснежаване в к.к. Пампорово“ – 2, з-ще Смолян и з-ще Стойките, общ. Смолян в частта на ПУП –План за регулация и  застрояване на курортно ядро „Студенец“, к.к. Пампорово, общ. Смолян“.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

10.  Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ V – озеленяване  предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.64  по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

 

11.  Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ IХ – озеленяване  предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.81  по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

 

12.  Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – озеленяване в кв.236 и на част от УПИ II – за озеленяване в кв.207 предвидени в устройствения план за озеленена площ  по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

                                         Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

13.  Продажба на общински жилищен имот– самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.138.1.5 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).

                                        Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

14.  Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67547.501.339.1.5 по кадастрална карта на с. Смилян, общ. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

15.  Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в сграда построена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.623 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Смолян (Стоматологична поликлиника), чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.

                                                    Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

16.  Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост  помещение на първи етаж в сграда построена в УПИ III –Училище,  кв. 17 по плана на с.Могилица, община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.  

                                              Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

17.  Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост (Свети Панталеймон).

                                        Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

18.  Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти  за продажба на вестници и списания по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.

                                        Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

19.  Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в сграда разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.258 по кадастрална карта на гр. Смолян, Административна сграда (Автогара), чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост 

 Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

20.  Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещения публична общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 67653.914.404.1 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян  за образователна дейност  по реда на Закона за общинската собственост (закрита детска градина „Детелина“).

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

21.  Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Дирекция „Социално подпомагане“-Смолян към Агенция за социално подпомагане гр. София по реда на Закона за общинската собственост.

   Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

22.  Учредяване на безвъзмездно право на ползване  на сдружение с нестопанска цел „Народно училище Светлик България“ с ЕИК 207480504,  върху сгради разположени в поземлен имот с идентификатор 69345.101.116 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Стойките, община Смолян  по реда на Закона за общинската собственост.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

23.  Изменение и допълнение на Наредба № 11 за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на младежки организации

                                            Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

24.  Възлагане на дейностите в горски територии – общинска собственост за маркиране на насаждения и дървета за сеч съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

                                              Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

25.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Арда, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.        

                                        Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

26.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Белeв дол, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал.1, и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                          Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

27.   Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с.Бориково, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

28.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Бостина, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                                     Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

                              

29.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Буката, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 1 и ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                                        Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

30.   Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Букаците, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 1 и ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

   Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

      

31.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Виево, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал.1 и ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                  Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

32.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Вълчан, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал.1 и ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

                                               Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

33.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Гела, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

34.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с.Горна Арда, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 1 и ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                           Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

 

35.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Горово, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал.1 и ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                              Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

36.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Градът, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал.1 и ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                                 Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

37.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Катраница, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.                                        

                                                         Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

                

38.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Киселчово, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                                   Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

39.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Кошница, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.             

                                                        Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

40.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Кремене, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

                                                        Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

41.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Кутела, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

                                                   Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

42.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Левочево, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал.1 и ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                                      Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

43.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Лъка, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 1 и ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                           Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

44.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с.Могилица, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 1 и ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                                     Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

45.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с.Момчиловци, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

46.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Мугла, за индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                  Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

47.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Орешец, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

48.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Петково, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                 Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

49.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Подвис, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                 Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

50.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Полковник Серафимово, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                      Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

51.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Река, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 1 и ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

 

52.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Селище, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                   Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

53.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Сивино, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                 Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

54.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Славейно, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

55.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Смилян, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

 

56.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на гр. Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

                                Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

57.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Соколовци, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                       Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

58.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Солища, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                     Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

59.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с.Стойките, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

60.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Стража, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал.1 и ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                    Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

61.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Тикале, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

62.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Требище, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                         Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

63.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Турян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

64.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Търън, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

65.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Чеплетен, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

66.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Чокманово, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                 Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

67.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Широка лъка, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал.1 и ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

                                                Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

           

68.  Получена покана за участие на Община Смолян редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД - гр. Смолян.  

                                            Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

 

69.  Промяна в състава на Постоянните комисии избрани с Решение № 4 от 30.11.2023 г. на Общински съвет – Смолян.

                                          Докладва: Димитър Кацаров - Председател на ОбС - Смолян

 

70.  Отчет–анализ на дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – к.к. Пампорово през 2023 г. с входящ № ОбС000110/05.02.2024 г., и информация за противопожарното състояние на обектите, общинска собственост на територията на обслужвания район и нерешени проблеми през 2023 г., с вх. № ОбС000109/05.02.2024 г. 

Докладва: Димитър Кацаров - Председател на ОбС - Смолян

 

71.  Отговори на питания и разни.

                        

 

ДИМИТЪР КАЦАРОВ  /П/

Председател на Общински съвет - Смолян

news.modal.header

news.modal.text

Към 22:23 на 17.04.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация