Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов в интервю за БТА:

site.btaДоставките на втечнен газ от терминала в Александруполис ще допринесат за засилване на конкуренцията и за гарантиране на доставките

Доставките на втечнен газ от терминала в Александруполис ще допринесат за засилване на конкуренцията и за гарантиране на доставките
Доставките на втечнен газ от терминала в Александруполис ще допринесат за засилване на конкуренцията и за гарантиране на доставките
Снимка: Цветомир Петров/БТА, архив

Благодарение на направената от "Булгартрансгаз" инвестиция в терминала в Александруполис скоро на българския пазар ще навлязат допълнителни значителни потоци втечнен природен газ (LNG) от САЩ, Катар и други страни. Това каза изпълнителният директор на дружеството Владимир Малинов в интервю за БТА по повод предстоящото начало на търговска експлоатация на обекта. По думите му това e допринесло за засилване на конкуренцията по отношение на цените и за гарантиране на доставките.

Малинов посочи, че първата тестова партида втечнен природен газ вече е на терминала в Александруполис, като се работи по свързването й с изградената газопреносна инфраструктура в Гърция. Очаква се търговската експлоатация на терминала да започне през пролетта. "Булгартрансгаз" планира реализацията на още два проекта, с които ще бъдат повишени капацитетите за пренос от Гърция към България и от България към Румъния.

Българският газопреносен оператор ще анализира потенциалната възможност за акционерно участие във втори терминал за втечнен газ в Гърция, като ще търси най-ефективната инвестиция, добави още Владимир Малинов. Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" определя разширението на газовото хранилище в Чирен като една от най-значимите енергийни инвестиции в региона към момента.

Следва пълният текст на интервюто:

- Съвсем скоро трябва да бъде въведен в експлоатация терминалът за втечнен природен газ при Александруполис, в който "Булгартрансгаз" има 20 процента участие в компанията, която е негов собственик – "Газтрейд" (Gastrade). Какви ще бъдат ползите за българските потребители?

- Терминалът за съхранение и регазификация на втечнен природен газ в Александруполис е приоритетен проект със стратегическо значение за диверсификацията и сигурността на енергийните доставки както за България, така и за региона. Благодарение на направената от "Булгартрансгаз" инвестиция скоро на българския пазар ще навлязат допълнителни значителни потоци втечнен газ от САЩ, Катар и други. Безспорно това ще допринесе за засилване на конкуренцията по отношение на цените и за гарантиране на доставките. 

Първата тестова партида втечнен природен газ вече е на терминала в Александруполис, работи се по свързването й с изградената газопреносна инфраструктура в Гърция. Очакваме търговската експлоатация на терминала да започне през пролетта.

- Самият терминал трябваше да бъде готов вече. Откъде дойде забавянето?

- В изграждането на подобни енергийни проекти за съжаление нерядко възникват обстоятелства, които водят до забавяне в индикативните срокове. В случая забавянето дойде в процеса по изграждане на плаващата платформа за регазификация и съхранение за терминала за втечнен газ край Александруполис. В средата на месец септември (2023 г - бел. ред.) заедно с представители на останалите акционери в проектната компания посетихме корабостроителницата на "Кепел корпорейшън" (Keppel Corporation) в Сингапур, в която се изграждаше съоръжението и обсъдихме мерки, с които да се преодолее забавянето. Дейностите бяха ускорени и в средата на декември съоръжението вече беше в пристанището в Александруполис.

- Заговори се за участие на "Булгартрансгаз" в още един терминал за втечнен газ. Доколко реалистично е това да се случи? Какво ще бъде участието на българското дружество?

- Като отговорен газопреносен оператор "Булгартрансгаз" следи тенденциите за развитие на газовия пазар. Целта ни е да работим по развитие на инфраструктура, която да гарантира, че за българските потребители са осигурени надеждни, достъпни и разнообразни доставки на природен газ. Геополитическите фактори и пазарните тенденции през последните няколко години очертаха сериозен ръст на дела на втечнения природен газ  в енергийния микс на Европа, като вече са над 45 процента. Увеличаването на доставките на LNG от надеждни партньори и на конкурентни цени е от ключово значение за енергийната сигурност на България и страните от Югоизточна Европа. Ето защо "Булгартрансгаз" ще анализира потенциалната възможност за акционерно участие във втори терминал за втечнен газ в Гърция, като ще търсим най-ефективната инвестиция. Безспорно по този начин ще осигурим достъп до още по-конкурентни условия за българския пазар на природен газ.

- България успя ли да постигне вече пълна диверсификация на източниците на природен газ?

- В последните години "Булгартрансгаз" последователно и целенасочено инвестира в модернизацията и развитието на газовата инфраструктура. В резултат е постигнато много добро ниво на двупосочна междусистемна свързаност с всички съседни страни, а по този начин и достъп до различни източници на природен газ, включително LNG.

Благодарение на тези инвестиции и съществуващите алтернативни трасета при прекъсването на газовите доставки от Русия за България през април 2022 г. за българския бизнес и потребителите бяха осигурени необходимите количества природен газ - без никакви ограничения.

Същевременно следва да се отчете нарастващото търсене на LNG и природен газ от алтернативни източници в региона, което промени посоката на газовите потоци. За да продължи снабдяването и достъпът до достатъчни количества газ в условията на устойчиво повишаваща се интеграция на пазарите в страните от Югоизточна Европа, е необходимо да бъдат увеличени капацитетите за регазификация на втечнен газ и за преноса му в посока от юг на север.

Това е още една причина за интереса и целесъобразността от нова инвестиция на "Булгартрансгаз" в LNG терминал.

Още по-важно е партньорството ни с газопреносните оператори в Източна и Югоизточна Европа за реализиране на стратегическия проект за Вертикалния газов коридор. Ще използвам възможността да припомня, че на 19.01.2024 г. в Атина беше подновен Меморандумът за разбирателство за реализация на инициативата, към която се присъединиха и газовите оператори на Украйна, Молдова и Словакия. Потвърдени бяха плановете за разширение на инфраструктурата на участниците, което да позволи удвояване на възможностите за доставка до нашите пазари на LNG. Предложенията за проекти за разширение бяха публикувани за обществена консултация от всички оператори по инициативата едновременно на 31 януари. "Булгартрансгаз" планира реализацията на два проекта, с които ще бъдат повишени капацитетите за пренос от Гърция към България и от България към Румъния.

Считаме, че тези ограничени стратегически инвестиции за диверсификация и енергийна сигурност в страните от Вертикалния коридор са подходящи за подпомагане от ЕС и държавите членки, което допълнително би способствало навременната им реализация и икономическата ефективност на трасето.

- След като "Булгартрансгаз" подписа споразумение с турската държавна енергийна компания "Боташ", може ли европейските потребители да купуват природен газ от България, който получаваме чрез споразумението с турската компания?

- Благодарение на съвместната работа между екипите на "Булгартрансгаз" и "Боташ" успяхме да подпишем споразумение за междусистемно свързване на газопреносните мрежи на България и Турция в точката Странджа/Малкочлар. То е от ключово значение за диверсификацията на източниците на природен газ не само за България, а и за регионалния и европейския газови пазари. Чрез газопреносната мрежа на Турция се осигурява достъп до природен газ от добив от местни находища, Азербайджан, Иран и глобалния пазар на втечнен газ посредством терминалите за регазификация в Турция.

- Природният газ все пак е преходно гориво при т. нар. зелена трансформация. В същото време "Булгартрансгаз" участва със сериозни инвестиции в изграждането на газови връзки, дори и в разширението на подземното газово хранилище в Чирен. Ще се оправдаят ли всички тези инвестиции?

- В процеса по декарбонизация и постигане на общоевропейските цели за зелена трансформация природният газ ще запази ролята си на преходно гориво със своя малък въглероден отпечатък. Тенденциите сочат, че потреблението на природен газ в региона ще се увеличава. А и делът на природния газ в производството на електричество и отопление ще се запази. Не бива да забравяме и значението на природения газ в процеса по развитие на технологиите за съхранение на въглерода. В този смисъл инвестициите в проектите, по които работим, не само ще се оправдаят, а и са необходими, така че страната ни да разполага с достъп до конкурентен ресурс, за да постигне енергийния преход. 

Бих определил разширението на газовото хранилище в Чирен като една от най-значимите енергийни инвестиции в региона към момента. Ръстът на доставките към България и Югоизточна Европа от алтернативни източници, в т.ч. и втечнен природен газ, повишава значително нуждата от разширение на газовото хранилище. Работи се интензивно по проекта и очакваме до края на настоящата година той да бъде финализиран. 

- Като говорим за зелена трансформация логичният преход на природен газ е заменянето му с водород. "Булгартрансгаз" вече обяви реализацията на подобни проекти, разкажете малко повече за тях.

- През ноември 2023 г. Европейската комисия включи първия водороден проект за България в списъка на Проектите от общ интерес за ЕС. Предложеният от "Булгартрансгаз" проект "Водородопреносна инфраструктура в България" е ключов за реализиране на концепцията за транспортиране на чист водород. Планираната инфраструктура се състои от нов тръбопровод с дължина около 250 км и две компресорни станции в района на Дупница и Кулата. Предвижда се създаването на водородна точка на междусистемно свързване с мрежата на гръцкия газопреносен оператор "ДЕСФА" (DESFA) в района на Кулата/Сидирокастро. Новата инфраструктура ще позволява двупосочен пренос както на водород, произведен в страната, така и на водород от Гърция.

С това си решение Комисията признава значимостта на проекта и се дава възможност за кандидатстване за грантово финансиране на проучвателни дейности, а в бъдеще и да бъде съфинансирано самото изграждане. Като отговорен газопреносен оператор вече разработваме проекти за последващото развитие на преносната инфраструктура за водород към съседните страни, както и за адаптиране на съществуващата газопреносна система за работа с водородно-газови смеси.

/ВЙ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 01:26 на 13.04.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация