Министерски съвет – Прессъобщение

site.btaМинистерски съвет: Дневен ред за 22 май

Министерски съвет: Дневен ред за 22 май
Министерски съвет: Дневен ред за 22 май

Министерският съвет ще проведе заседание утре, 22 май, от 11 ч. при следния предварителен дневен ред: 

 

1. Проект на Решение за приемане на Доклад за състоянието на администрацията през 2023 г.

Внася: министър-председателят

 

2. Доклад за резултати от неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси“, проведено на 29 и 30 април 2024 г. в Брюксел.

Внася: министър-председателят и министър на външните работи

 

3. Проект на Решение за одобряване предоставянето на помощ за развитие под формата на доброволни вноски към международни организации на обща стойност 386 591 лв.

Внася: министър-председателят и министър на външните работи

 

4. Проект на Решение за одобряване на проект на Споразумение за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Фонд „ЕС за Украйна“ (подразделение за непарични вноски) и на Гаранционно споразумение между Първоначалните гаранти и Присъединяващите се периодично гаранти и Европейската инвестиционна банка – Фонд „ЕС за Украйна“, подписано на 14 декември 2023 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

 

5. Доклад за присъединяване на Република България към Съвместната декларация на министрите от Висшеградската група и от подкрепящи държави членки, отговарящи за Кохезионната политика.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

 

6. Проект на Решение за обявяване на част от имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и за даване на съгласие за премахването му.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

7. Проект на Решение за даване на съгласие за продажба на недвижим имот, собственост на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД – София.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

8. Проект на Решение за даване на съгласие за отдаване под наем на част от недвижим имот, собственост на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД – София.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

9. Проект на Решение за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък – обход на град Оряхово“, на територията на община Оряхово, област Враца.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството;

заместник министър-председателят и министър на финансите

 

10. Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

11. Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост, на Столичната община, област София.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

12. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на община Симитли, област Благоевград.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

13. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, на община Плевен, област Плевен.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

14. Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

15. Проект на Решение за обявяване на имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

16. Проект на Решение за изменение на Решение № 603 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне състава на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Белгия.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

17. Проект на Решение за даване на съгласие за продажба на оборудване – собственост на „Национална електрическа компания“ ЕАД, чрез пряко договаряне на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Внася: министърът на енергетиката

 

18. Доклад за одобряване на резултатите от участието на българската делегация в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Енергетика“, проведено на 15 и 16 април 2024 г. в Брюксел.

Внася: министърът на енергетиката

 

19. Проект на Решение за одобряване участието на Република България в учредяването на международна асоциация с нестопанска цел за подкрепа на Инициативата на страните от Централна и Източна Европа за базирани на знанието земеделие, аквакултури и горско стопанство в контекста на биоикономиката (БИОИЙСТ).

Внася: министърът на земеделието и храните

 

20. Доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 29 април 2024 г. в Люксембург.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

21. Доклад за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 май 2024 г. в Брюксел.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

22. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2024 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

23. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за денонсиране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет, Република Молдова.

Внася: министърът на образованието и науката

 

24. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

25. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата и на Министерството на младежта и спорта за 2024 г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

26. Проект на Решение за одобряване на Отчет за изпълнението на първия етап (2018 - 2022) на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030 г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

27. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на културата и на общините за 2024 г. за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Внася: министърът на образованието и науката

 

28. Проект на Решение за одобряване проект на Писма относно изменение на Анекса към Споразумението между Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение на Парижкия протокол.

Внася: министърът на отбраната

 

29. Проект на Решение за одобряване на проект на Изявление за намерение на Министерството на отбраната на Република Хърватия за присъединяване към Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Италианската република относно мерките по усилена бдителност на НАТО (eVA) в България и предоставянето на поддръжка от страната-домакин (HNS) и други отговорности.

Внася: министърът на отбраната

 

30. Проект на Решение за изплащане на обезщетенията по решенията на Европейския съд по правата на човека по делата „Йорданов и други срещу България“ (жалби № 265/17 и 26473/18), „Крачунова срещу България“ (жалба № 18269/18) и „Бонев срещу България“ (жалба № 49443/17).

Внася: министърът на правосъдието

 

31. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

32. Проект на Решение за одобряване на участието, позицията и състава на българската делегация в 77-та сесия на Световната здравна асамблея, която ще се проведе в Женева в периода 27 май – 1 юни 2024 г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

33. Доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“, проведено на 23 и 24 април 2024 г. в Брюксел.

Внася: министърът на здравеопазването

 

34. Проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

35. Проект на Решение за одобряване на План за извършване на оценки на изпълнението на бизнес програмите на „микро“, „малки“ и „средни“ публични предприятия за 2024 г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

36. Доклад за одобряване на позицията на Република България за участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), което ще се проведе на 23 и 24 май 2024 г. в Брюксел.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

37. Проект на Постановление за определяне на органи за контакт с изпълнителите на проекти, които са част от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията;

Министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

38. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

39. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението, приета с Постановление № 224 на Министерския съвет от 2020 г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

40. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, приет с Постановление № 313 на Министерския съвет от 2022 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

41. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

42. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от 2016 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

Уважаеми колеги,

Влизането в сградата на Министерския съвет ще става между 10.30 ч. и 10.55 ч. при представяне на журналистическа карта и бадж за акредитация. Няма да бъдат допускани журналисти без бадж.

news.modal.header

news.modal.text

Към 20:29 на 15.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация