site.btaНовите приоритети в Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ са свързани с насърчаването на младежката заетост и социалните иновации

Новите приоритети в Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ са свързани с насърчаването на младежката заетост и социалните иновации
Новите приоритети в Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ са свързани с насърчаването на младежката заетост и социалните иновации

Новите приоритети в Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), която в този програмен период е с удвоен бюджет от над 3,8 млрд. лв., са свързани с насърчаването на младежката заетост и социалните иновации. Това съобщиха за БТА от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) във връзка със старта на проекта "Европа в България: Общо бъдеще". Очаква се с различни мерки по Програмата да бъдат обхванати близо 750 000 български граждани. 

От  МТСП припомнят, че ОПРЧР е първата оперативна програма, която беше одобрена от Министерския съвет (9 юни 2022 г.) и от службите на Европейската комисия (1 август 2022 г.). Програмата е съфинансирана от Европейския социален фонд и националния бюджет и подкрепя изпълнението на Европейския стълб на социалните права в сферите „Равни възможности и достъп до пазара на труда“, „Справедливи условия на труд“ и „Социална защита и включване“. Бюджетът ѝ в настоящия програмен период е почти двоен в сравнение с предходния програмен период 2014-2020 г. Основните приоритети в новия програмен период са: 

- „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“ с бюджет от близо 1,6 млрд. лв. Очаква се с различни мерки да бъдат обхванати над 408 хиляди души. Основната цел на приоритета е създаване на нови работни места и подкрепа за предприемачите. Над 130 000 български граждани ще бъдат подготвени за дигиталния преход на икономиката ни, а над 170 000 заети и безработни ще бъдат включени в различни обучения за придобиване на нови умения.

- „Социално включване и равни възможности“ е с бюджет от близо 1,4 млрд. лв., с които се очаква да бъдат обхванати над 220 хиляди български граждани. С различни мерки ще бъде подобрен достъпът до социално подпомагане и здравни услуги, ще бъдат развити интегрираните услуги за най-уязвимите групи, ще бъде приложена Европейската гаранция за детето и ще бъдат подкрепени усилията за решаване на социално-икономическите проблеми на най-уязвимите групи, включително ромите. Очаква се близо 102 000 деца и възрастни да бъдат подкрепени с по-качествени и по-ефективни социални услуги.

- „Насърчаване на младежката заетост“ за първи път е отделен като самостоятелен приоритет по Програмата. Бюджетът на приоритета е над 735 млн. лв., с които се очаква да бъдат обхванати над 115 хиляди младежи до 29-годишна възраст. С европейска подкрепа ще бъде улеснен преходът на младежите от образование към заетост. Планирани са мерки за включване на безработни младежи в стажове, обучения на работното място и субсидирана заетост, както и включване в обучения за подобряване на уменията, повишаване на компетентностите и професионалната квалификация. Над 30 000 младежи ще бъдат подготвени за дигиталния преход на икономиката чрез включване в обучения за придобиване или подобряване на дигиталните им умения. Част от операциите ще бъдат насочени към т.нар. група NEET’s – младежи, които нито работят, нито са в образование или обучение. С мерките ще се опитаме да ги идентифицираме, активираме и мотивираме да започнат работа, посочват от МТСП

- „Социални иновации“ също е нов приоритет по Програмата. Той е с бюджет от 20 млн. лв. и с него се очаква да бъдат въведени най-малко 200 социални иновации. Подкрепа ще получат проекти за установяване и анализ на иновационни решения, с които ще бъдат въведени иновации в социалната политика, както и иновативни подходи за повишаване ефективността на мерките на пазара на труда, подобряване на политиките за социално включване, закрила и приобщаване.

От МТСП отчитат, че от 2014 г. до момента са направени шест промени в оперативната програма, част от тях - технически, а други - свързани с пренасочване на средства на база идентифицирани потребности.

Над 134 млн. лв. са пренасочени в края на 2017 г. от приоритетна ос „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ към приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. Промяната е аргументирана с намаляващата безработица, която през 2017 г. е 6,2% спрямо 11,4% през 2014 г. С пренасочения ресурс е подкрепен процесът на деинституционализация на грижите за деца и закриване на институциите от стар тип за деца и младежи. Осигурена е финансова подкрепа за подготвителния етап за създаване и предоставяне на услуги в общността и в семейна среда.

В средата на 2020 г., в резултат на усложнената епидемична обстановка, стартира изпълнението на социално-икономически мерки в подкрепа на работодателите от секторите, които бяха пряко засегнати от наложените противоепидемични мерки. Преразпределените средства са в размер на 136 млн. лв.

През 2021 г. по механизма REACT-EU е предоставен допълнителен финансов ресурс в размер на повече от 339 млн. лв. Средствата са насочени към мерки за възстановяване след кризи, екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката и подкрепа на най-нуждаещите се. В началото на 2022 г., отново по механизма REACT-EU, са предоставени допълнително над 71 млн. лв.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е една от програмите, по които беше оказана подкрепа на бизнеса в условията на пандемията, предизвикана от COVID-19, и в същото време бяха подкрепени най-уязвимите групи в обществото ни. В отговор на пандемията, стартираха следните мерки:

- мярката „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ стартира през юли 2020 г. с бюджет от 80 млн. лв. По операцията се изплащаха месечни компенсации в размер на 290 лв. за всеки работник, служител или самоосигуряващо се лице, което работи в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, транспорта и туризма. Изплатени са компенсации на 2 942 работодатели и самоосигуряващи се лица за запазване заетостта на общо 41 993 работници и служители.

- мерките „Запази ме“ с бюджет от нас 74 млн. лв. и „Запази ме +“ с бюджет от 1,7 млн. лв. бяха финансирани по механизма REACT-EU. С процедурите бяха предоставени компенсации с цел запазване на работа на служителите в сектори с преустановена дейност, в резултат на наложените противоепидемични мерки. Чрез предоставената подкрепа е запазена заетостта на повече от 58 000 работещи в затворените сектори;

- мярката „Заетост за теб“ с бюджет от 173,5 млн. лв. беше оказана подкрепа на безработни, които са останали без работа вследствие на пандемията. По процедурата са изплатени средства за 54 235 новоназначени работници и служители при 16 699 работодатели.

- „Подкрепа на работещите в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“ е мярката, с която беше оказана подкрепа на медицинския и немедицинския персонал, който беше на „първа линия“ в борбата с COVID-19. Бюджетът на мярката е в размер на 237,8 млн. лв., от които 177,8 млн. лв. от инструмента REACT-EU. Средствата бяха използвани за изплащане на допълнителни месечни възнаграждения в размер на 1 000 лв. на медицинския и немедицинския персонал в болници, Районни здравни инспекции и др., които са на „първа линия“ в борбата с коронавируса. Подпомогнати са над 23 000 служители, които ежедневно са били изложени на риск от заразяване с COVID-19. Изплатени са над 161 000 допълнителни възнаграждения и са осигурени лични предпазни средства за персонала.

- „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ е мярка, която беше адаптирана към условията, продиктувани от пандемията. В рамките на операцията бяха създадени спешни екипи за доставка на храна, хранителни продукти и лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги – услуги, които се предоставяха на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и карантинирани лица. За персонала, предоставящ услугите, бяха осигурени лични предпазни средства и дезинфектанти. Операцията беше надградена с мярката „Патронажна грижа +“ с бюджет от над 115 млн. лв., по който се предоставят почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и хора, поставени под карантина заради COVID-19. По сключените договори с общини е предоставена подкрепа за  14 710 заети в социални услуги, делегирани от държавата дейности, както и за 50 196 възрастни, хора с увреждания или хора в риск от заразяване с COVID-19.

Към момента по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020) се реализира процедура „Солидарност“ с бюджет от 46,5 млн. лв. от REACT-EU, която спомага за интеграцията на пазара на труда на разселени лица от Украйна. Мярката се изпълнява от Агенция по заетостта и по нея се предоставят: психологическа подкрепа, професионално ориентиране, трудово консултиране и мотивиране за започване на работа; субсидирана заетост на пълно или непълно работно време на база минимална работна заплата за период до 3 месеца; подкрепа на работното място с ментор; стимули за работодатели, ако запазят на работа наетите, след изтичане на подкрепената заетост.  Интеграционна добавка, включваща разходи за наем, режийни разходи и интернет в размер на 356 лв. на месец за период до 3 месеца. До момента  са постъпили общо 1 006 заявления от работодатели за разкриване на 6 676 работни места, а 1 780 украински граждани вече са започнали работа по проект „Солидарност“. 

Актуална информация за ОП "Развитие на човешките ресурси" можете да се намери на интернет страницата на програмата.

Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще". Откриващата конференция на БТА по проект "EU in BG: Cohesion Future - Европа в България: Общо бъдеще" е утре, 1 декември, от 10:30 часа в зала "МаксиМ" на БТА. Дискусията ще бъде излъчена на живо във Фейсбук тук

/ЛРМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

news.modal.header

news.modal.text

Към 14:33 на 02.10.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация