Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3077-ЕП

Централна избирателна комисия – Решение № 3077-ЕП
Централна избирателна комисия – Решение № 3077-ЕП

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3077-ЕП

София, 16 април 2024 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на инициативни комитети в Централната избирателна комисия за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 10, буква „б“, чл. 127, ал. 4, чл. 129, ал. 1, т. 2, чл. 130, т. 2, буква „б“, чл. 131, чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, буква „б“, чл. 153 – 155 във връзка с чл. 352 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. За изборите за членове на Европейския парламент от Република България могат да се създават инициативни комитети на територията на страната за издигане на независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България. 

2. Един инициативен комитет може да издигне само един независим кандидат.

 

ІІ. Депозит за участие в изборите

3. За участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България инициативните комитети внасят безлихвен депозит в размер на 100 лева по следната банкова сметка в Българска народна банка.

БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

Номерът на банковата сметка се обявява и на интернет страницата на ЦИК.

4. В срок от 7 дни от обявяване на окончателните резултати от изборите за членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия с решение възстановява депозита на инициативни комитети, чиито кандидати са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове.

 

IIІ. Регистрация на инициативните комитети – документи и срок

5. За издигане на независим кандидат се образува инициативен комитет в състав от три до седем лица с избирателни права в изборите за членове на Европейския парламент от Република България с постоянен адрес (за българските граждани) или адрес на пребиваване (за гражданите на друга държава – членка на ЕС) на територията на страната.

6. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет. 

7. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.

8. Инициативният комитет представя в ЦИК заявление за регистрация (Приложение № 46-ЕП), подписано от всички членове на инициативния комитет.

9. Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

10. В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер/личен номер и постоянен адрес/адрес на пребиваване на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер/личен номер и постоянен адрес/адрес на пребиваване на кандидата за член на Европейския парламент от Република България, за който се създава инициативният комитет;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.;

г) адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакти.

11. Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет, подписано от всичките му членове;

б) решение за определяне на лицето, което да го представлява, подписано от всичките му членове;

в) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

г) декларация (Приложение № 47-ЕП), подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в ИК и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК;

д) банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 ИК;

е) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

ж) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания;

з) списък на членовете на инициативния комитет, съдържащ трите имена, ЕГН/ЛН и постоянен адрес/адрес на пребиваване, представен на технически носител – флашпамет в Excel формат.

12. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 22 април 2024 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1.

13. Приемането на документи се извършва всеки работен ден от 9.30 до 17.00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 29 април 2024 г. (40 дни преди изборния ден).

14. Не се изисква нотариална заверка за документите и книжата по кодекса с изключение на образците от подписите на членовете на инициативния комитет.

15. Централната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи при приемането им. При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 29 април 2024 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязват датата и часът на уведомяването. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в посочения срок, ЦИК отказва регистрация.

16. Отказът на ЦИК за регистрация на инициативния комитет може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 ИК. 

17. Когато съдът отмени обжалваното решение ЦИК незабавно регистрира инициативния комитет за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация (29 април 2024 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (7 май 2024 г.).

 

ІV. Регистри и удостоверения

18. За регистрация на всеки инициативен комитет ЦИК приема отделно решение. Решенията се вписват незабавно в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и в публичния регистър на инициативните комитети (Приложение № 48-ЕП). 

19. Централната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

 

V. Заличаване на регистрация на инициативен комитет

20. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите не по-късно от 7 май 2024 г. (32 дни преди изборния ден). Заличаването се извършва чрез заявление до ЦИК, подписано от лицето, представляващо инициативния комитет. Към заявлението се прилага решението на инициативния комитет за заличаване на регистрацията, подписано от всичките му членове.

21. Централната избирателна комисия с решението за заличаване на регистрацията възстановява и внесения от съответния инициативен комитет депозит по чл. 129, ал. 1 ИК.

22. Депозитът по чл. 129, ал. 1, т. 2 ИК се възстановява в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на ЦИК по т. 15.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                   Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

                                                                   Севинч Солакова

ЦГ/ЕИ

news.modal.header

news.modal.text

Към 19:34 на 21.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация