Окръжен съд – Разград – Прессъобщение

site.btaОкръжен съд – Разград: Бързина и качество на правораздаването отчетоха районните съдилища в Разград, Исперих и Кубрат 

Окръжен съд – Разград: Бързина и качество на правораздаването отчетоха районните съдилища в Разград, Исперих и Кубрат 
Окръжен съд – Разград: Бързина и качество на правораздаването отчетоха районните съдилища в Разград, Исперих и Кубрат 
Снимка: Пресцентър

Районните съдилища в Разград, Исперих и Кубрат отчетоха дейността си за 2022 година. На Общо събрание в зала №3 в Съдебната палата, на което присъства Административният ръководител – председател на Окръжен съд – Разград Лазар Мичев и магистрати от районните съдилища, административните ръководители представиха акценти от изготвените от тях годишни отчетни доклади. 

Пръв отчете дейността си Административният ръководител – Председател на Районен съд - Разград съдия Нели Генчева. Тя запозна присъстващите със статистическите данни, според които през предходната година в РС Разград са постъпили 3072 дела, които са с 412 броя по-малко от постъпилите 3484 дела през 2021 г.

От общо образуваните през 2022 г. дела, гражданските са 2270 броя /73,89%/, а наказателните – 802 бр. /26,11%/.

Делата за разглеждане през 2022 г. са 3340 бр., в т.ч. несвършени в началото на отчетния период 368 дела и постъпили през годината 3072 дела.

През 2022 г. гражданските дела за разглеждане са 2525 бр., респ. 73,40%, а наказателните – 915 бр., респективно 26,60%.

През 2022 г. са приключени общо 3082 бр. дела. От общия броя на свършените дела 2269 са гражданските /73,62%/ и 813 наказателните /26,38/. 

Останалите несвършени в края на 2022 г. дела са 358 броя /с 10 по-малко от висящите в началото на периода/. От тях 256 бр. са граждански, а 102 бр. са наказателни дела.

От общо свършените 3082 дела през 2022 г. в 3-месечен срок са приключени 2777 дела, което съставлява 90% от всички дела. Този показател е по-висок в сравнение с предходните две години, което се дължи на по-ниския брой отсрочвани открити съдебни заседания поради карантина или заболяване, както и на обстоятелството, че през по-голямата част от годината в съда работеха 7 съдии.

През 2022 г. в едномесечен срок по гражданските дела са постановени  всички съдебни актове, съответно в шестдесетдневен срок по наказателните дела, са постановени 100% от съдебните актове.

През отчетния период върнати след обжалване са 284 дела, от които потвърдени са 196 бр., изменени са 34 бр., а отменени 54 бр. Наблюдава се леко увеличение на процентите на потвърдените актове основно за сметка на броя на изменените. 

През 2021 г. са приключи 813 наказателни дела. От тях с акт по същество са приключили 624 дела, прекратени са 189 дела. 

Броят на подсъдимите през 2022 г. лица за извършени престъпления е 254 броя. Те са повече в сравнение с 2021 г., когато са били 210 броя. Броят на осъдените лица е 242 броя, при 191 осъдени лица през 2021 г. Оправдани са 15 лица, а 15 са освободени от наказателна отговорност с прилагане на чл.78а НК. Едно от осъдените лица е непълнолетно. На 144 лица наказанието е определено със споразумение.

През 2022 г. са разгледани общо 2525 броя граждански дела, в това число неприключените в началото на периода 255 дела и постъпилите през годината 2270 бр. Сравнението с предходната 2021 година сочи намаляване на броя на гражданските дела за разглеждане.

Според предмета на гражданските дела за разглеждане през 2022 г. най-много са били заповедните производства – 1266 бр., искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗЗДет. – 412 бр., установителните искове – 218 бр., други частни производства – 312 бр., облигационни искове – 141 бр., искове по КТ – 24 бр., делби и скове по ЗН – 72 бр., вещни искове – 57 бр., производства по регламенти на ЕС – 18 бр., обезпечения – 5 бр.

Броят на отложените съдебни заседания по граждански дела за 2022 г. е 328 бр. Най-честите причини за отлагането на граждански дела са: за събиране на доказателства; изготвяне на експертизи; неизготвено в срок заключение по допусната съдебна експертиза; за сключване на спогодба; поради неявяване на свидетел, вещо лице, страна и пълномощника й; спиране на производството. През отчетната година се наблюдава увеличен брой дела за изготвяне на експертиза – 123 бр. при 91 бр. през 2021 г., което говори за влошаване на положението с вещите лица.

Свършените граждански дела през отчетния период са 2269 бр., респ. с 436 бр. по-малко от тези през 2021 г. и с 55 бр. повече спрямо 2020 г.

 Не се наблюдава драстична промяна в процентните стойности на приключените граждански дела с акт по същество и с определение за прекратяване през последните три години.

През 2022 г. са обжалвани 132 акта по граждански дела, върнати след обжалване са 116 акта. От тях потвърдени са 78 бр., по 19 бр. са изменени и отменени. 

През отчетната година Инспекторатът на ВСС извърши комплексна планова проверка, включваща дейността на РС Разград по образуването, движението и приключването на наказателните дела в периода 01.01.2020 г . – 31.12.2020 г., както и тематична проверка с обхват 30.06.2021 г. – 31.04.2022 г. за съответствие между образуваните в ЕИСС дела и техния хартиен еквивалент. 

Проверката е констатирала, че организацията и осъществяването на правораздавателната дейност е на много високо ниво. Натовареността на магистратите е равномерна през проверявания период. Председателят вижда ясно проблемите на съда и успява да вземе незабавни мерки за насочване на организацията и дейността в необходимата и правилна насока. Съдиите полагат усилия при проучването, разглеждането, решаването и написването на съдебните актове в законните срокове. От проверените дела не е установена противоречива съдебна практика, предвид факта, че повече от оспорените съдебни актове са потвърдени от въззивната инстанция. Делата се образуват, разпределят, насрочват, отлагат и приключват съгласно изискванията на закона. Проверката установява добра практика по получаването, съхраняването и предаването на веществени доказателства. През проверявания период е извършена проверка от Окръжен съд – Разград по отношение на съдиите, разглеждащи наказателни дела. От извършената проверка се установява, че се спазват законовите срокове при администриране на постъпилите жалби, протести и възражения, които ес изпращат на въззивна инстанция. Съдебните книги се водят съобразно изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата. 

Проведената тематична проверка констатира, че в хартиения еквивалент на образуваните в ЕИСС дела, е приложен е приложен издадения в електронна форма акт съда със саморъчен подпис на съдията-докладчик.

Въз основа на направените констатации, проверяващият екип е счел, че не е необходимо да бъдат давани препоръки.

В началото на 2022 г. е извършена ревизия от Окръжен съд – Разград за дейността по гражданските и наказателните дела в РС Разград през 2021 г. При проверката не са установени съществени или повтарящи се пропуски, налагащи даването на препоръки. 

Назначените към Районен съд-Разград двама държавни съдебни изпълнители осъществяват принудителното изпълнение на частни притезания и възложените им от държавата за събиране публични вземания в случаите, определени със закон. Несвършените в началото на 2022 г. изпълнителни дела са 1027 бр., респективно постъпилите през 2022 г. дела са 209 броя. Свършените през годината дела са 159 бр.

Дължимата сума по изпълнителни дела в началото на 2022 г. възлиза на 7 175 006 лв. Дължимите суми по образуваните през отчетния период изпълнителни дела са 387 110 лв. Подлежащата на събиране сума през 2022 г., формирана като сбор от посочените данни, е 7 562 176 лв.

Общата събрана сума е 278 874 лв., от които: такси 21 887 лв.; допълнителни разноски – 5922 лв., приети други разноски – 1606 лв., лихви 70454 лв.; суми по изпълнителни листове – 179 005 лв. В края на отчетния период е останала несъбрана сума от 7 144 669 лв.

И през 2022 г. в Районен съд-Разград са работили двама съдии по вписванията. През отчетната година те са разпоредили 6 225 бр. вписвания, отбелязвания и заличавания. По 48 преписки са постановени определения за откази. Произнесли са се по молби за издаване на 1 566 бр. писмени справки и удостоверения, разпоредили са издаването на 2 389 бр. преписи от актове. Депозирани са 17 уведомления от нотариуси за депозирани, оттеглени и обявени саморъчни завещания.

През отчетната година от Бюрото за съдимост са издадени 3 477 бр. свидетелства за съдимост; 1757 бр. справки за съдимост; 325 бр. въведени бюлетини за съдимост. Общият брой на услугите е 5 559 или със 159 бр. повече в сравнение с 2021 г. 

Административният ръководител - Председател на Районен съд- Исперих съдия Елица Бояджиева представи отчета за дейността на институцията. През 2022 г. в РС Исперих са разгледани общо 1258 дела, от които 919 – граждански и 339 – наказателни. Сравнителният анализ показва, че броят на постъпилите през отчетната година дела /1024 бр./ е намалял с 13% спрямо постъпилите дела през 2021 г., когато броят им бил 1180.    

Общият брой свършени дела е 1049 броя, от които 757 бр. граждански и 292 бр. наказателни. Свършени в срок до 3 месеца са 854 дела /624 граждански и 230 наказателни/, които представляват 68% от всички разгледани дела и 81% от общо свършените дела. Със съдебен акт по същество са приключили общо 804 дела, които представляват 77% от всички свършени дела. 

От разгледаните 339 бр. наказателни дела, обжалвани и протестирани са 26 дела или 8%. Потвърдени изцяло са актовете по 12 наказателни дела – 7 присъди по НОХД, 2 решения по АНД и 3 определения. Отменени изцяло са 2 съдебни акта по наказателни дела – 1 присъда и 1 определение. Изменен е 1 акт по наказателно дело. 

Влезлите в сила актове по наказателни дела /присъди, споразумения и решения/ в края на 2022 г. са 167 бр. От тях влезлите в сила осъдителни актове са 163, а влезлите в сила оправдателни актове – 4 бр. Осъдените лица по наказателни дела от общ характер са 127, едно от тях е непълнолетно. Осъдени по НЧХД са 4 лица. 35 лица са признати за виновни, но освободени от наказателна отговорност по чл. 78а от НК. 

В РС Исперих са разгледани 919 граждански дела. От тях постъпили през отчетната година са 748 дела, което е със 17% по-малко спрямо постъпилите за разглеждане дела през 2021 г.Свършени през отчетния период са 757 бр. дела. Със съдебен акт по същество са приключили 643 граждански дела. 

От всички разгледани граждански дела обжалвани са 41 бр. или 4%. 

През отчетната година в Бюро съдимост при РС Исперих са издадени общо 1813 свидетелства и справки: 985 свидетелства за съдимост и 828 справки за съдимост. 

В СИС при РС Исперих са постъпили 235 изпълнителни дела, които са намалели с 13% спрямо предходната година. Общият брой подлежащи на разглеждане изпълнителни дела през 2022 г. е 1263 бр., от които висящи в началото на годината са били 1028 бр. Свършените през отчетната година изпълнителни дела са 366 бр. Събраните суми са 174614,50 лева. Насрочени са били 138 описа, възбрани на недвижими имоти и запори и предаване на движими вещи.

През отчетната година съдията по вписвания при РС Исперих е разпоредил общо 3908 вписвания, които са с 3% по-малко спрямо 2021 г. Дадени са 449 писмени справки / удостоверения, 37 устни справки, 14 справки по молба на държавен орган и 665 преписи. 

През 2022 г. в РС Исперих бяха извършени две проверки от Инспектората на ВСС. Първата бе за работата на магистратите по граждански дела. Проверката е констатирала много добра организация по образуването, движението и приключването на гражданските дела. Случаите на възобновяване на производство са малко и са с цел издирване на обективната истина и решаване на делото по правилен начин. Втората проверка бе за работата на магистратите по наказателни дела. В изготвения доклад на проверяващите е направен изводът, че организацията и осъществяването на правораздавателната дейност е на отлично ниво. Установена е, че се спазват законовите изисквания при администриране на постъпилите жалби, протести и възражения, които се изпращат на въззивна инстанция. Отчетена е и много добра практика по получаването, съхраняването и предаването на веществените доказателства. В хода на проверката не са констатирани недостатъци при попълване на проверените книги, които ес водят в съответствие с изискванията на ПАС. Констатирано е намаляване на броя на отводите / самоотводите. Проверяващият екип е приел, че не е необходимо да бъдат давани препоръки.  

Административният ръководител - Председател на Районен съд- Кубрат съдия Албена Великова представи отчета за дейността на правораздавателната институция. Според представените данни, през 2022 г. в РС Кубрат са постъпили за разглеждане 1096 дела, от които 791 граждански и 305 наказателни. Налице е увеличение на постъпилите дела спрямо предходната 2021 г. с 99 бр.

В края на отчетния период са останали несвършени 68 дела, от които 55 граждански и 13 наказателни.

Общият брой на постъпилите граждански дела е 791 бр. Свършени в 3-месечен срок са 739 дела или 95% от всички свършени дела. Запазва се тенденцията за приключване на висок процент от делата в тримесечен срок, което е резултат от добре организираната работа на гражданските състави.

Общият брой на постъпилите наказателни дела е 305 бр. Запазва се тенденцията от последните няколко години за постоянно увеличаване на постъпилите за разглеждане наказателни дела. В срок до 3 месеца са свършени 291 бр. дела, което е 95% от всичко свършените дела, при 93% през предходната 2021 година. Посоченият много добър резултат се дължи на професионалното и отговорно отношение на съдиите при изпълнение на служебните им задължения.

През отчетната година свършени в РС Кубрат са 109 бр. НОХД. От тях решени по същество с присъда са 20 бр., а 89 бр. са свършени със споразумение. В края на 2022 г. са останали несвършени 13 бр. наказателни дела. От общо съдените 160 лица за престъпления от общ характер двама са оправдани. От осъдените лица 3 са непълнолетни.

През 2022 г в Районен съд – Кубрат са издадени 712 бр. свидетелства за съдимост и 982 справки за съдимост. 

В Съдебно-изпълнителната служба на РС Кубрат са били на производство общо 916 бр. изпълнителни дела за сумата от 1 903 463 лева, от които висящи в началото на отчетния период 759 бр. изпълнителни дела, а новообразуваните през отчетната година са 157 бр. Анализът на данните показва, че през отчетната година се наблюдава леко завишение на броя на образуваните изпълнителни дела.

В Службата по вписванията са извършени 3064 вписвания с удостоверен материален интерес в размер на 41 656 851 лв. За сравнение вписванията през 2021 г. са били 2948 бр. 

През отчетната година Инспекторатът на ВСС извърши комплексни проверки на дейността на РС-Кубрат по образуването, движението и приключването на гражданските и на наказателните дела. И двете са приключили с актове, в които инспекторатът е констатирал, че организацията и осъществяването на правораздавателната дейност в съда е на много добро ниво, а съдиите полагат усилия при проучването, разглеждането, решаването и написването на съдебните актове в законните срокове.  

Отчетените резултати за работата на районните съдилища в Разград, Исперих и Кубрат показват, че трите институции поддържат високо ниво на правораздаване и много високо качество на административното обслужване.  

 

 

 

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

news.modal.header

news.modal.text

Към 16:01 на 10.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация