Министерски съвет - Прессъобщение

site.btaМинистерски съвет - Дневен ред за 7 декември

Министерски съвет - Дневен ред за 7 декември
Министерски съвет - Дневен ред за 7 декември

Служебното правителство ще проведе редовно заседание в сряда, 7 декември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред: 

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПРОГРАМИТЕ НА „МИКРО-“ , „МАЛКИ“ И „СРЕДНИ“ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

2. ДОКЛАД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО ДОСИЕ 2022/0269 (COD) - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДУКТИ, ПРОИЗВЕДЕНИ С ПРИНУДИТЕЛЕН ТРУД, НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СРЕДИЩНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ВНАСЯ: МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1724 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 2 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА ЦИФРОВА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, ДО ПРОЦЕДУРИ И ДО УСЛУГИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ И РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1024/2012.

Внася: министърът на електронното управление

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА БУРГАС ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „СИДОРЕНКО ФУДТЕХ“ ЕООД И „СИДОИНВЕСТ“ ЕООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОПАКОВКИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ“ В ГР. БУРГАС.

Внася: министърът на иновациите и растежа

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на иновациите и растежа 

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г. ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ДЕЙНОСТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА ПРИЕТИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АФГАНИСТАНСКИ ГРАЖДАНИ.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРУПИТЕ ПЪТНИЦИ, ПОЛЗВАЩИ ПРАВО НА БЕЗПЛАТНИ И С НАМАЛЕНИЕ ЦЕНИ ПЪТУВАНИЯ ПРИ ПРЕВОЗ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ, И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА НАМАЛЕНИЕТО.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА 2022 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ ПОРАДИ ЛИПСА НА МЕСТА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ.

Внася: министърът на здравеопазването

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДЪЛЖИМИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ НА ВЪНШНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИ КОМИТЕТИ КЪМ ОБЩИНИТЕ.

Внася: министърът на финансите

13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №'94 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката 

14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ПЛОВДИВ, ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на околната среда и водите

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ КЪМ НЕГО СЪОРЪЖЕНИЯ (ШАХТИ С ПЛОЩ ДО 15 КВ. М), В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МИХАЛКОВО, ОБЩИНА ДЕВИН, ОБЛАСТ СМОЛЯН.

Внася: министърът на земеделието

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА-БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЛАГОС И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ЩАТИТЕ ЛАГОС, ОГУН, ОЙО, ЕДО, ДЕЛТА, РИВЪРС, КРОС РИВЪРС И АНАМБРА, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АЧИКИ ЧАРЛЗ УМУНА, ГРАЖДАНИН НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЛАГОС И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ЩАТИТЕ ЛАГОС, ОГУН, ОЙО, ЕДО, ДЕЛТА, РИВЪРС, КРОС РИВЪРС И АНАМБРА.

Внася: министърът на външните работи 

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ФИНАНСОВ ПРИНОС МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗДЕЛ „ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА" ПО ПРОГРАМАТА INVESTEU.

Внася: министърът на финансите

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 507 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ИНСТИТУТ НА ФРАНКОФОНИЯТА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ (СИФАМ) ЧРЕЗ УНИВЕРСИТЕТСКАТА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА (УАФ) ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ОТПУСКАНЕ НА 45 СТИПЕНДИИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ.

Внася: министърът на външните работи

26. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 8 НОЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

27. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „БЮДЖЕТ“ (ЕКОФИН/БЮДЖЕТ), ПРОВЕДЕНО НА 11 НОЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЧНИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БЕШОВИЦА“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДОЛНА БЕШОВИЦА, ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА, НА „ФНС“ ООД - МЕЗДРА.

Внася: министърът на енергетиката

29. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - АМФИБОЛИТИ И ГНАЙСИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БИСТРИЦА“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПЛЕТЕНА, ОБЩИНА САТОВЧА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

30. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЦАРЕВЕЦ“, УЧАСТЪЦИ „ЗАПАД-2007 (ИСКЪР)“, „ЦЕНТРАЛЕН-2007“ И „ЦАРЕВЕЦ 2-2007“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА, НА „ХЕМУС-М“ АД - МЕЗДРА.

Внася: министърът на енергетиката

31. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ДЖУЛИНИЦА“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЛОЖЕНЕ, ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ, ОБЛАСТ ВРАЦА, НА „БУЛМЕКС“ ЕООД - С. БУТАН.

Внася: министърът на енергетиката

32. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ -ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЯСАКА“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОРЛЯНЕ, ОБЩИНА УГЪРЧИН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, НА „ГЕОЦВЕТ" ЕООД - ЛОВЕЧ.

Внася: министърът на енергетиката 

33. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНА ОТ „CMC – РОДОПИ“ ООД - С. ЖЕЛЕЗИНО, ПРОМЯНА НА КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ НА НАХОДИЩЕ „БОЙЧОВАТА КРУША“, УЧАСТЪЦИ „БОЙЧОВАТА КРУША-ИЗТОК“ И „БОЙЧОВАТА КРУША-ЗАПАД“, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: министърът на енергетиката

34. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „МАРУДНИЦИТЕ“, УЧАСТЪК „МАРУДНИЦИТЕ-ИЗТОК“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ЧЕПИНЦИ И С. НЕГОВАН, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ОБЛАСТ СОФИЯ, И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „МАРУДНИЦИТЕ“, УЧАСТЪК „МАРУДНИЦИТЕ-ЗАПАД“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ЧЕПИНЦИ И С НЕГОВАН, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ОБЛАСТ СОФИЯ, НА „ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД - С. БЕЛИ ИЗВОР.

Внася: министърът на енергетиката

35. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

36. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на околната среда и водите

37. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът на земеделието 

Уважаеми колеги,

Влизането в сградата на Министерския съвет ще става между 9,30 ч. и 9,55 ч. при представяне на журналистическа карта и бадж за акредитация. Няма да бъдат допускани журналисти без бадж.   

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 21:25 на 07.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация