Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3156-МИ

Централна избирателна комисия – Решение № 3156-МИ
Централна избирателна комисия – Решение № 3156-МИ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3156-МИ

София, 24 април 2024 г.

 

ОТНОСНО: откриване на състезателна процедура с договаряне  за сключване на рамкови споразумения с предмет:

„Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната в нови и частични избори за кметове и при евентуален втори тур за кметове, и в новите избори за общински съветници за периода от сключване на рамковото споразумение до 30 юни 2025 г. (включително), съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Профилактика/диагностика (тестване на СУЕМГ и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти), подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на СУЕМГ, техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден по места/съответната избирателна секция и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ.

Обособена позиция № 2: Транспорт на СУЕМГ до избирателните секции и логистично осигуряване на СУЕМГ в предизборния и следизборния ден.“

 

Мотивите за избор на горепосочената процедура са следните:

Дейностите по техническо осигуряване на машинното гласуване са от съществено значение за възможността на гражданите на Република България да упражнят своето всеобщо, равно и пряко избирателно право и осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите.

Всички дейности, свързани с организацията на нови и частични избори за кметове и при евентуален втори тур за кметове или нови избори за общински съветници, включително и организацията за машинното гласуване, се осъществяват от ЦИК след издаване на съответните укази на Президента на Република България за насрочване на тези избори.

Рамковото споразумение, регламентирано в европейските директиви по обществени поръчки и ЗОП, действително е един от инструментите за възлагане, които могат да донесат редица предимства както за възложителите, така и за участниците в процедури по ЗОП. За двете страни са налице възможности за икономии на времеви, финансов и човешки ресурс, съответно за бързо сключване на договори в рамките на споразумението. Рамковото споразумение дава възможност за страните да се планира дългосрочно сътрудничество като дава възможността за приспособяване на определени условия в бъдеще. При сключване на всеки допълнителен договор трябва да има позоваване на основното споразумение. Чрез рамковото споразумение се намалява времето, което е кратко в изборния процес, в разработване на нова документация и подписването на договори, както и в бъдеще, въпросът се свежда само да се изяснят някои клаузи. Рамковото споразумение е гаранция за дейностите в бъдеще, като се има предвид фактът, че в момента не е възможно да се установят конкретни обеми и цени. 

Целта на обществената поръчка е сключване на рамкови споразумения относно дейностите по осигуряване на машинното гласуване в страната в нови и частични избори за кметове и  при евентуален втори тур за кметове, и в новите избори за общински съветници за периода от сключване на рамковото споразумение до 30 юни 2025 г. (включително), съгласно техническите спецификации  и условията на договорите, с двете обособени позиции: обособена позиция № 1: Профилактика/диагностика (тестване  на СУЕМГ и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти), подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на СУЕМГ, техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден по места/съответната избирателна секция и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ и обособена позиция № 2: Транспорт на СУЕМГ до избирателните секции и логистично осигуряване на СУЕМГ в предизборния и следизборния ден.

За осигуряване на машинното гласуване за произвеждане на горепосочените избори е необходимо да се извършат множество специфични дейности, предаване на СУЕМГ с инсталиран в тях софтуер за гласуване, включително параметризиране на бюлетините за машинно гласуване конкретно в случая за избори за общински съветници и за кметове. 

От друга страна следва да се има предвид, че броят на избирателните секции, в които ще се проведе машинно гласуване по смисъла на чл. 212, ал. 5 от ИК в горепосочените избори за определения период от време са неуточнени към момента на обявяване на обществената поръчка, неясен към този момент е и броят на СУЕМГ, с които ще се проведе машинното гласуване в съответните избирателни секции, разстоянията/избирателните секции, до които ще се транспортират СУЕМГ за да бъдат подготвени за гласуване в изборния ден.   

Всичко посочено по горе са все аргументи за невъзможността за определяне на точни параметри в техническите спецификации вкл. и сроковете за извършване на дейностите, което безспорно обоснова извода, че обществената поръчка не може да бъде възложена без да се провеждат преговори за изясняването им за да се осигури произвеждането на  машинното гласуване в горепосочените избори предмет на тази процедура по ЗОП, което обуславя избора на този вид горепосочена процедура по ЗОП, а именно състезателна процедура с договаряне.

Предвид кратките срокове, съобразявайки прилагането на § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, както и конкретизирането на регистрациите на кандидатските листи, определяне на секциите за гласуване и др. в срокове между 45 и 27 дни преди изборния ден, потребностите на Централната избирателна комисия не могат да бъдат удовлетворени без приспособяването на налични решения. 

Освен горепосоченото при вземането на решение за избор на процедура, комисията е съобразила, че обществената поръчка не може да бъде възложена без предварително договаряне поради особени рискове или обстоятелства, свързани с нейния характер, сложност, правни и финансови въпроси, както и че техническите спецификации не могат да бъдат установени с достатъчна точност относно техническите изисквания и срокове по изпълнението им.

Провеждането на открита или ограничена процедура по ЗОП в случая би подложило на риск осъществяването на машинното гласуване в горепосочените избори и би поставило Комисията в неизпълнение на основната ѝ функция да изпълни задължението си да организира произвеждането на нови избори за общински съветници и  частични и/или нови избори за кметове, като осигури възможност за избирателите да гласуват с хартиена бюлетина или с бюлетина от машинно гласуване в секциите определени в чл. 212, ал. 5 ИК.

С цел осигурявайки  ефективност при разходване на публичните средства и спазвайки принципите по ЗОП за свободна конкуренция и равнопоставеност на участниците в обществената поръчка, Централната избирателна комисия е преценила предмета на поръчката да бъде разделен на обособени позиции. Поради горното дейностите по техническо осигуряване на машинното гласуване не могат да бъдат разделяни на отделни обществени поръчки, предвид взаимната свързаност и последователност на същите, които следва да се извършат за да се гарантира успешното провеждане на машинно гласуване в горепосочените избори, а така също и поради кратките срокове за осъществяването им, което императивно се извършва и под контрола на ЦИК съгласно Изборния кодекс. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 18, ал. 1 и ал. 2,  чл. 212, чл. 213, ал. 3 и чл. 428  от Изборния кодекс и чл. 82, ал. 1,  чл. 73, ал. 2, т. 1, буква „в“  и буква „г“, чл. 18, ал. 1, т. 3 и чл. 76 от Закона за обществените поръчки,  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1.ОТКРИВА състезателна процедура с договаряне за сключване на рамкови споразумения с предмет:

„Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната в нови и частични избори за кметове и при евентуален втори тур за кметове, и в новите избори за общински съветници за периода от сключване на рамковото споразумение до 30 юни 2025 г. (включително), съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Профилактика/диагностика (тестване на СУЕМГ и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти), подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на СУЕМГ, техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден по места/съответната избирателна секция и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ.

Обособена позиция № 2: Транспорт на СУЕМГ до избирателните секции и логистично осигуряване на СУЕМГ в предизборния и следизборния ден.“

2. Техническите спецификации по обособени позиции са както следва:

- по обособена позиция № 1 - Приложение № 1, към което е Формат на електронните данни от машинното гласуване – Приложение № 1.1, неразделна част от решението и документацията;

- по обособена позиция № 2 - Приложение № 2

3.ОДОБРЯВА документация и обявление за откриване на процедурата.

4. Максималната прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 2 383 587.00 лв. (два милиона триста осемдесет и три хиляди  петстотин осемдесет и седем) лева без включен ДДС или в размер на  2 860 304.40 лв. (два милиона осемстотин и шестдесет хиляди триста и четири лева и четиридесет стотинки) лева с включен ДДС.

Максималната прогнозна стойност по обособена позиция № 1 е в размер на 2 135 574.00 лв. (два милиона сто тридесет и пет хиляди петстотин седемдесет и четири лева) без включен ДДС или в размер на 2 562 688.80 (два милиона петстотин шестдесет и две хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и осемдесет стотинки) с вкл. ДДС.

Максималната прогнозна стойност по обособена позиция № 2 е в размер на 248 013.00 (двеста четиридесет и осем хиляди и тринадесет ) лв. без включен ДДС или в размер на  297 615.60 (двеста деветдесет и седем хиляди шестстотин и петнадесет) лв. с вкл. ДДС.

При сключване от ЦИК на договор по съответната обособена позиция се предвижда максимална прогнозна стойност за конкретния вид избор за кмет и такава при евентуален втори тур, която се предвижда като опция. 

При сключване от Централната избирателна комисия на договор в съответствие с предмета на обществената поръчка и за двете обособени позиции необходимите за целта средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси. Договорите ще се сключат под условие в съответствие с чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на обявяване на процедурата няма осигурено финансиране

5. При сключване от Централната избирателна комисия на договор в съответствие с предмета на обществената поръчка за всяка от обособените позиции необходимите за целта средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси. Договорите ще се сключат под условие в съответствие с чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на обявяване на процедурата няма осигурено финансиране.

6. Гаранция за изпълнение за всяка от обособените позиции.

6.1. Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора се представя от поканения участник при подписване на договора, в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.

6.2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума по сметка на Централната избирателна комисия: Българска народна банка, IBAN: BG85BNBG96613300107003, BIC: BNBGBGSD;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Текстът на банковата гаранция и застраховката се съгласува с възложителя.

6.3. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

6.4. В случай че се представя банкова гаранция или застраховка, същата следва да е със срок на валидност 60 (шестдесет) дни след приключване на договора и приемане на работата.

6.5. При представяне на гаранцията изрично се посочва предметът на обществената поръчка, за която се внася/представя гаранцията за изпълнение.

6.6. Поканеният участник избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

6.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

7. Критерий за възлагане:

- за обособена позиция № 1 е по чл. 70, ал. 2, т. 3 ЗОП „Оптимално съотношение качество/цена“.

- за обособена позиция № 2 е по чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП „Най-ниска цена".

8. Определя за отговорни длъжностни лица Рени Кирилова – главен юрисконсулт и Милена Радославова – главен юрисконсулт в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорните длъжностни лица:

- да създадат обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществяват дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението, съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                               Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

                                                                               Севинч Солакова

 

 

ЕВ/МБ

news.modal.header

news.modal.text

Към 01:26 на 22.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация