НСИ - Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания - Добрич“ – Прессъобщение

site.btaНСИ - Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания - Добрич“: Миграция в област Добрич към 7 септември 2021 година

НСИ - Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания - Добрич“: Миграция в област Добрич към 7 септември 2021 година
НСИ - Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания - Добрич“: Миграция в област Добрич към 7 септември 2021 година

Окончателни данни 

Тенденции в развитието на миграцията 

Миграцията на населението е основен фактор, който оказва влияние върху броя и структурите на населението както на страната като цяло, така и за отделните региони и територии. 

Миграцията е обект на наблюдение още от първото преброяване на населението в Княжество България през 1880 година. До 1946 г. тя е регистрирана предимно чрез сравняване на месторождението и местоживеенето на преброяваните лица. 

От 1946 до 1985 г. миграцията се наблюдава чрез съпоставяне на местоживеенето при предходното и текущото преброяване. През този период движението на населението има предимно вътрешен характер. Основното направление на миграцията е от селата към градовете. 

През периода 1986 - 2021 г. в програмата на преброяванията е включен въпрос, чрез който се наблюдава последната промяна на местоживеенето на лицата в периода между две преброявания. След 1992 г. и във връзка с настъпилите промени в политическата система и отварянето на границите на страната се наблюдава увеличаване на потока на пребивавали в чужбина и завръщащи се в страната. 

Вътрешна миграция на населението през периода 2011 - 2021 година 

Към 7 септември 2021 г. 7 302 лица от област Добрич са декларирали, че са променили населеното място на обичайното си местоживеене през периода 2011 - 2021 година. Жените мигранти са 3 945, или 54.0%, а мъжете – 3 357, или 46.0% от мигриралите лица. За страната 395 690 лица са променили населеното си място.

С най-висок относителен дял са лицата на възраст 25 - 34 навършени години[2] - 19.4%, а с най-нисък - лицата на възраст 80 и повече навършени години - 4.1% от мигриралите лица. Сред мигрантите на възраст от 50 до 59 години преобладават мъжете, докато жените са с по-висок относителен дял сред по-младите възрастови групи (до 35 години) и сред лицата на 60 и повече навършени години. 

Към 7 септември 2021 г. в област Добрич 45.8% от мигриралите през наблюдавания период лица на 15 и повече навършени години са със завършено средно образование и 31.1% - със завършено висше образование. Най-нисък е делът на лицата без образование - 2.3% от мигриралите през периода.

 Разпределението по етническа принадлежност показва, че най-интензивен е процесът на миграция при българската етническа група 47,5 на всеки хиляда души са променили обичайното си местоживеене през наблюдавания период, следват лицата, самоопределили се към турска етническа група – 34,9‰. Най-нисък е интензитетът на миграция при ромската етническа група – 22 на хиляда души от самоопределилите се към този етнос.

Направление на вътрешната миграция през периода 2011 - 2021 година 

Четири са основните направления, в които се движи населението, променяйки своето местоживеене в рамките на страната: „от градовете - в градовете“, „от градовете - в селата“, „от селата - в градовете“ и „от селата - в селата“. За формирането на тези потоци основно влияние оказват множество социално-икономически фактори, развитието на регионите, както и условията на живот в отделните населени места. 

През периода 2011 - 2021 г. в област Добрич 3 053 души, или 41.8% от всички мигрирали лица, са променили местоживеенето си от един град в друг в рамките на страната. Лицата, преселили се от градовете в селата, са 1 994., или 27.3%, следват мигрантите по направлението от селата към градовете -1 444, или 19.8%. Най-малък е относителният дял на мигрантите, променили местоживеенето си от едно село в друго - 811, или 11.1% от всички мигрирали лица.  На национално ниво 224 хил. души, или 56.6% от всички мигрирали лица, са променили местоживеенето си от един град в друг в рамките на страната.

 Вътрешна миграция на населението между областите 

През периода 2011 - 2021 г. в област Добрич 3 790 души, или 38.2% от всички мигранти, са се заселили в населено място на същата област, в която са живели, като 47.1% са се заселили в градовете, а останалите (52.9%) - в селата на областта. 

Заселилите се в населени места извън областта, в която са живели, са 6 144 души, или 61.8% от мигриралите лица. От тях 90.5% са мигрирали към градовете, а 9.5% - към селата на други области.  

В страната за същия период 35.4% от всички мигранти, са се заселили в населено място на същата област, в която са живели, а 64.6% са мигрирали в друга област.

Най-висок е относителният дял на мигриралите извън границите на областта, в която живеят, в областите София (столица) - 87.8%, Смолян (82.4%) и Кюстендил (77.2%). Най-нисък е този дял в областите Бургас - 51.0%, и Пловдив - 44.7%. 

Най-много са мигриралите извън границите на област Добрич са от общините Добрич (73.9%), Каварна (68.4%) и Шабла (68.8%), а най-малко са от община Крушари (20.9%). В рамките на същата област са променили населеното си място предимно от общините Крушари (79.1%) и Добрич-селска  (70.5%), а най-малко са от общините Добрич (26.1%), Шабла (31.2%) и Каварна (31.6%).

Най-предпочитани са областите Варна (45.5%) и София (столица) (26.5%), а най-нисък е делът на преселилите се в областите Видин, Ловеч и Кюстендил по 0.2%.

Пристигнали/завърнали се от чужбина през периода 1980 - 2021 година 

Към 7 септември 2021 г. 7 482 лица от област Добрич са декларирали, че са пребивавали извън страната за повече от една година през периода 1980 - 2021 г. и са се завърнали или са пристигнали в страната през същия период. В национален мащаб 354 138 лица са заявили, че са пребивавали извън страната за повече от една година през посочения период.

След края на осемдесетте години на миналия век със смяната на политическата система и отварянето на границите на страната се наблюдава постоянно увеличение на броя на българите, които напускат страната и пребивават в чужбина. 

Българските граждани жители на област Добрич, завърнали се в страната през наблюдавания период, са 6 395, или 85.5% от всички посочили, че са пребивавали в чужбина. Мъжете са 3 305 (51.7%), а жените – 3 090 (48.3%).  

Най-висок е делът на лицата на възраст 40 - 49 навършени години към 7 септември 2021 г. - 19.2%, или всеки пети от завърналите се в страната. Етническата структура на завръщащите се български граждани е сходна с етническата структура на населението - 71.4% от тях са се самоопределили към българската етническа група, 19.0% към турската и 6.7% към ромската. 

Най-много български граждани от област Добрич са се завърнали от Германия – 1 746, следва Обединеното кралство - 908, Турция - 734 и Гърция - 466 от пребивавалите в чужбина. 

Чуждите граждани, пристигнали в област Добрич през наблюдавания период, са 1 087 лица, а в страната те са 39 853.

 

 
[1] През периода 1956 - 1965 г. в броя на мигриралите лица не са включени децата, родени след 1 декември 1956 година. 
[2] Всички демографски и социално-икономически характеристики на лицата се отнасят към критичния момент на преброяването - 7 септември 2021 година. 

news.modal.header

news.modal.text

Към 23:34 на 27.03.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация