site.btaГеологът и геохимик чл.-кор. Станислав Василев получи голямата награда за наука "Питагор" на Министерството на образованието

Геологът и геохимик чл.-кор. Станислав Василев получи голямата награда за наука "Питагор" на Министерството на образованието
Геологът и геохимик чл.-кор. Станислав Василев получи голямата награда за наука "Питагор" на Министерството на образованието
Снимки: Милена Стойкова/БТА

Голямата награда "Питагор" на Министерството на образованието и науката (МОН) за цялостен научен принос бе връчена на геолога и геохимик чл.-кор. проф. д-р Станислав Василев от Института по минералогия и кристалография към БАН. Той получи грамота и парична награда от 12 000 лв. 

Официалната церемония за най-високите отличия на МОН за наука бе открита от служебния министър на образованието и науката проф. Галин Цоков. Тя се организира за 16-а поредна година, а в тазгодишния конкурс са кандидатствали 45 учени. 

Поредните 16-и годишни награди за принос в науката "Питагор" са лъч надежда за това България да бъде по-добра, по-иновативна и по-развита страна през следващите години. Постиженията на българската наука през последните години са много съществени и важни, каза министър Галин Цоков.

В последните две години финансирането от страна на държавата и на държавния бюджет е над 100 милиона лева и особено важни са вложенията, свързани с картата на научната инфраструктура, с Фонда "Научни изследвания" и с проектите, които се реализират от него, с националните научни програми, които са свързани не само с Министерството на образованието и науката, но и с други министерства, и с научни организации. Те са свързани и със следващите поколения - с учениците, имаме и интересна научна програма "Наука и образование", отбеляза образователният министър.

Той съобщи, че през тази година е учредена нова награда "Питагор", която е за комуникация за науката, защото учените трябва да взаимодействат с учениците, с медиите и да представят българската наука по най-добрия и достъпен начин. Министър Цоков връчи статуетката на доц. д-р Владимир Божилов, учен от катедрата "Астрономия" и заместник-декан на Физическия факултет на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски", и активен комуникатор. Основните интереси на доц. Божилов са за изучаването на активните галактични ядра, екзопланетите и търсенето на живот извън Земята. Д-р Божилов е заел второ място в конкурса за комуникация на науката "Лаборатория за слава FameLab" за 2010 г. и носител на първа награда в международното му издание "Hall of FameLab" за 2014 г. Чест гост е в радио- и телевизионни предавания, и на различни събития за комуникация на науката, където разказва на достъпен език за най-новите открития от областта на Космоса. Лектор и научен експерт е в Детския научен център "Музейко". Бил е научен редактор, а след това и главен редактор на списанието "ВВС Знание". Последната му научнопопулярна книга е "Непознатата Вселена: В търсене на отговори на най-големите космически загадки" (издателство "Оз books").

Носителят на голямата награда проф. д-р Станислав Василев има принос в областта на минералогията, геохимията и устойчивото иновативно оползотворяване на твърдите горива и техни отпадъчни продукти от термохимичната им преработка - световен проблем при добива на въглища, включително и в България. Проф. Василев е един от българите сред първия 1 процент на учените в света, според рейтинг на Станфордския университет. Бил е ръководител на задачи от проекти с Европейската комисия, НАТО, национални научни програми, Фонд "Научни изследвания" и други. Има и постдокторски и експертни позиции в Япония, Белгия, Испания, Европейска комисия, Турция и Китай. Той е публикувал 120 статии в едни от най-престижните международни издания, като 36 от тях попадат в топ 10 процента (според Scopus) за съответната научна област.

За утвърден учен в областта на природните и инженерните науки бяха присъдени две награди - на проф. Петко Петков от Факултета по химия и фармация на Софийския университет "Св. Климент Охридски", и на проф. Евгени Семков от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория "Рожен" на БАН. Двамата получиха плакети и грамоти, както и премии по 4000 лева. Приносите на проф. Петков са основно в областта на квантовохимичното моделиране на структурата и свойствата на различни по природа порести материали. Получените резултати, публикувани в едни от най-престижните международни издания, дават възможност за развитие и прилагане на нови хибридни материали в областта на съвременните технологии. Основните приноси на проф. Семков са в изследването на процесите на звездообразуването и формирането на планетните системи. Получените резултати, публикувани в едни от най-престижните международни издания, проследяват еволюцията на младите звездни обекти. С използване на телескопите в "Рожен" са изследвани свойствата на черните дупки, намиращи се в центъра на високоенергийните квазизвездни източници. За последните пет години проф. Евгени Семков има 48 научни публикации и 773 цитирания в научни списания.

Сред номинираните млади учени с много добри показатели в тази област журито е решило с мнозинство да  отличи главен асистент д-р Николета Кирчева от Института по оптически материали и технологии към БАН, която получи плакет, грамота и парична награда от 8000 лв. През 2023 г. тя печели две от най-престижните награди за наука в България: наградата "За жените в науката" 2023 на UNESCO и L’Oreal, и наградата за изявен млад учен "Проф. Марин Дринов" на БАН в направлението "Биомедицина и качество на живот". Изследванията й се фокусират върху изясняването на ролята на различни метали в биологични и биомиметични системи с помощта на компютърното моделиране. В рамките на три години е публикувала 15 статии в списания с импакт факор, главно от квартил 1, има и 86 външни цитата.

Наградата за утвърден учен в областта на науките за живота и медицината бе заслужена от проф. д-р Милен Георгиев от Института по микробиология на БАН и от доц. Ангел Йорданов от Медицинския университет в Плевен. Те получиха плакети, грамоти и по 4000 лева. Основен фокус на ръководения от проф. Георгиев колектив е търсенето на фармацевтично значими вещества с анти-обезогенен потенциал, както и такива, които повлияват благоприятно на качеството и продължителността на живота. От фундаментален интереси е молекулярното изследване на връзката между ключови сигнални пътища при затлъстяване и дълголетие в различни биологични системи с прилагането на съвременни омикс подходи (включително транскриптомика и метаболомика). За последните пет години резултатите на проф. Георгиев са обединени в 72 научни публикации с общ импакт фактор 668, една книга и една глава от книги. Проф. Милен Георгиев е носител на три награди "Питагор" в различни категории. За последните четири години е сред първите 2% в световната класация за цитиране на всички учени и научни дисциплини. Председател е Българското фитохимично дружество и e сред създателите на Центърa за върхови постижения по растителна системна биология и биотехнология в Пловдив.

Доц. Йорданов развива оригинална програма за транслиращи проучвания в областта на онкогинекологията със специален фокус върху карцинома на маточната шийка, който е значим медицински проблем в световен мащаб. Той е ръководител на екипа, въвеждащ електронната брахитерапия при гинекологични неоплазии, с което се обогатява мултимодалното им лечение с вероятност за подобрение на дългосрочните клинични резултати. Постиженията на учения се доказват от големия брой публикации за последните пет години - над 100 в международни списания, които са събрали няколко стотин цитирания въпреки краткия период.

Награда за млад учен в тази област взе асистент магистър-фармацевт Велислава Тодорова от Медицинския университет в Пловдив, която също получи плакет, грамота и 8000 лв. Тя е докторант по докторската програма "Фармацевтична химия" и е специализант по "Анализ на лекарствените продукти" към катедрата "Фармакогнозия и фармацевтична химия". Научните изследвания и дисертационният й труд са свързани с методи за охарактеризиране и установяване на потенциална биологична активност на адаптогени от растителен произход. Основен приоритет в работата на асистент Тодорова са високоефективна тънкослойна хроматография, газова хроматография, високоефективна течна хроматография, масспектрометрия, инфрачервена спектроскопия, UV-VIS спектрофотометрия и други.

Проф. д-р на педагогическите науки Милен Замфиров от Софийския университет получи приза за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки. Връчени му бяха също плакет, грамота и парична награда от 8000 лв. Неговите публикации и резултати през последните години допринасят за апробирането и внедряването на първия образователен модел за правилно и точно идентифициране на ученици със специални образователни потребности, хронични заболявания, ученици в риск и талантливи ученици в българското училище. Всички негови разработки се прилагат както в академичната сфера, така и в образователната практика.

В тази област награда за млад учен спечели главен асистент д-р Петър Топуров от Института за държавата и правото към БАН. Д-р Топуров също получи плакет, грамота и 8000 лв. Той изследва проблемите в правната уредба на защитата от домашното насилие. Тя е намерила израз в подготовката на студия, свързана със съответствието на българското законодателство с международните стандарти за защита на пострадалите от домашно насилие, установени в практиката на Европейския съд по правата на човека. Изследванията на д-р Топуров са послужили като основа за отправяне на сигнали до Върховния касационен съд с оглед преодоляването на противоречива съдебна практика по тълкуването на закона. 

За първи пъти при тази церемония 45-те номинирани получиха специални грамоти за участие в конкурса, които им връчи министър Галин Цоков.

В церемонията по връчване на наградите участваха заместник-председателят на Народното събрание Росица Кирова, служебният министър на правосъдието Мария Павлова, заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов, заместник-министрите на иновациите и растежа Веселина Минчева и на икономиката Николай Павлов, Яна Генова, заместник-кмет на Столичната община, председателят на БАН акад. Юлиян Ревалски, проф. д-р Миглена Темелкова, председател на Съвет на ректорите. 

Сред гостите на тържеството бяха също заместник-министърт на образованието и науката Наталия Митева, представители на Министерския съвет, бивши министри и заместник-министри на образованието и науката, представители на социалните партньори, учени, ректори на висши училища и експерти от МОН. 

/АКМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

news.modal.header

news.modal.text

Към 14:38 на 20.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация