Татяна Бабраускене от ЕИСК пред БТА:

site.btaОбразованието в Европа трябва да се промени като част от "зеления преход"

Образованието в Европа трябва да се промени като част от "зеления преход"
Образованието в Европа трябва да се промени като част от "зеления преход"
Татяна Бабраускене, член на ЕИСК (група "Работници"), Литва, Снимка www.eesc.europa.eu / ©EU

Образованието в европейските страни трябва да се промени, това е първата стъпка на обществото към устойчиво развитие. Така смята Татяна Бабраускене (Литва, група „Работници”), член на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и квестор, която бе докладчик на становище по инициатива на ЕИСК за трансформиращо образование, което да даде възможност на младите хора да допринесат за екологичния преход. Бабраускене е ръководител по международните отношения на Литовския профсъюз в образованието и науката. Становището бе одобрено на пленарна сесия на ЕИСК в края на декември миналата година.

През последните няколко години промените в околната среда са един от основните двигатели за реформа на образованието в посока към по-екологично и устойчиво във всички страни, каза Бабраускене в интервю за БТА.

ЕИСК обединява работодатели, профсъюзни дейци и представители на социални, професионални, икономически и културни организации от страните от ЕС и консултира Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия.

Група „Работници“ включва представители на националните профсъюзни организации, конфедерации и браншови федерации. Членовете ѝ представляват над 80 профсъюзни организации, преобладаващата част от които членуват в Европейската конфедерация на профсъюзите или в браншовите ѝ федерации. 

Превръщането на обществата от основани на изкопаеми горива в кръгови и устойчиви ще изисква мащабни промени във всички сектори, включително в образованието, отбелязват от ЕИСК. Хуманистичните ценности следва да бъдат в основата на образованието за устойчиво развитие, като се акцентира върху екологичните и социалните последици от нашите действия. Това изисква образованието да бъде предефинирано - от предучилищното до университетското, както и за възрастните.
 
"Устойчивостта не се отнася само до околната среда. Има много аспекти и всички 17 цели за устойчиво развитие са еднакво важни. Образованието играе ключова роля, тъй като е основен фактор за постигане на всички останали цели за устойчиво развитие", заяви докладчикът Татяна Бабраускене при гласуването на становището.
 
Според представителите на гражданското общество в ЕС младите хора са утрешните лидери, двигатели на социалната промяна, икономическото развитие и технологичните иновации и могат да дадат съществен принос за устойчивото развитие, включително при разработването на политики. Критичното мислене и вземането на информирани решения трябва да се преподават в училище, за да могат децата да се справят с проблемите на устойчивото развитие. На основно ниво децата следва да бъдат обучавани за устойчива енергия, потребление и производство, намаляване на хранителните отпадъци и отговорно отношение към избора на храни.
 

Следва пълният текст на интервюто:

Неотдавна Европейският икономически и социален комитет одобри позиция по собствена инициатива, която призовава образованието да бъде поставено в центъра на устойчивото развитие и за трансформиращо образование. Как предвиждате това да се случи на практика в страните от ЕС?

- Добрата новина е, че това вече се случва. Разбира се, всяка страна има своя уникален път за приложение на тези политики. Например Дания и Нидерландия нямат национална стратегия за образование за устойчиво развитие, но в училищата им от години се работи активно по темата. Финландия има национална стратегия, но се опасява, че образованието за устойчиво развитие е фрагментирано в различните училища. Италия вече включи образованието за устойчиво развитие в националните учебни планове, но е изправена пред доста предизвикателства.

Една от потенциалните бариери пред въвеждането на образованието за устойчиво развитие в отделните страни е федералната система. Както се вижда от националните доклади, степента на координираност между федералните (или националните) министерства и регионалните власти се различава в отделните държави членки на ЕС – в Германия има проблеми, докато в Австрия има мрежа, която регулира тази координация. Начинът, по който правителството в Австрия е свързано с инициативите по места е пример за подражание от останалите страни.

Няма универсални модели за трансформиращо образование за устойчивост, затова всяка страна трябва да определи приоритетите и действията си в тази област с активното участие на съответните социални партньори, на организираното гражданско общество и други участници като младежките организации.

Сътрудничеството между училищните ръководство и гражданското образование играе ключова роля в подготовката на училищата, за да се подобри образованието за устойчивост. Целите, основните насоки на действие и механизмите следва да бъдат определени, като се вземат предвид местните екологични, социални и икономически условия и културни характеристики.

Важно е да се разбере, че създаването на образователна система за устойчиво развитие включва преход от традиционно образование към модел, ориентиран към устойчивостта, който следва да се основава на широки интердисциплинарни знания, подкрепени от интегриран подход към развитието на обществото, икономиката и околната среда. Такова образование следва да включва работа на формално ниво  (училища, университети, институции за повишаване на квалификацията), на неформално образование (създаване на центрове за обучение, семинари и кръгли маси, използване на медиите и т.н.), както и на неформално обучение (взаимно обучение чрез събития, младежки обмен, проекти, ръководени от младежи, и т.н.). Образователните програми и програмите за обучение, включващи образование за екологична устойчивост, трябва да бъдат достъпни и приобщаващи. Правителствата трябва да вземат предвид на ранен етап реалната ситуация, в която се намират младите хора в неравностойно положение, и да се уверят, че са намерили начини да включат тези групи.

Има ли според Вас добри примери и постижения в тази област в България?

- В България екологичното образование и образованието за устойчиво развитие се осъществяват в процеса на придобиване на всички видове училищна подготовка - в часа на класа, включително чрез ученическото самоуправление, в дейностите по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден, в дейностите по обща подкрепа за личностно развитие при условията и по реда на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Институционалните политики намират отражение в програмите за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. Образователните институции, анализирайки потребностите на училищната общност, определят своите приоритети, свързани с екологичното образование и устойчивото развитие. Като част от стратегията на институциите тези приоритети се отразяват в училищните програми по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

Министерството на образованието и науката организира национални състезания и олимпиади, които дават възможност за развитие на образованието за устойчиво развитие на околната среда в образователните институции. Добър пример за това са Националното състезание за ключови компетентности по природни науки и екология и Националната олимпиада по гражданско образование.

Как  тази инициатива ще промени училищата и образователните системи в страните от ЕС?

- Надявам се, че Европейската комисия и държавите членки ще вземат предвид нашите препоръки при реформирането на образователните системи. Ако препоръките в становището на ЕИСК бъдат изпълнени, училищата и образователните системи ще бъдат напълно променени. Те вече няма да дават приоритет на придобиването на знания, а ще разглеждат образованието по холистичен начин - децата ще бъдат обучавани да разсъждават върху действията си и върху това как влияят на глобалната и местната общност, както и как да се учат от общността около тях.

Доставчиците на образование и учителите биха предоставили на децата и младежите активна роля в образователния процес и заедно с тях биха променили образователната система - сега се набляга на критичното мислене, съпричастността, контекстуалното осмисляне на проблемите и новите предизвикателства. Освен това ще бъдат разработени нови форми на обучение и преподаване, основани на уважение, интердисциплинарно сътрудничество и експерименти съвместно с "външния свят" и местните общности, предизвикателствата и решенията по конкретни теми на устойчивото развитие ще бъдат обсъждани и изследвани като междупредметни теми във всички предмети и ще бъдат прилагани на практика заедно със семействата и местните общности.

В резултат на това след 10 години децата ще разбират как и защо е важно да се храним, консумираме и живеем устойчиво, ще има повече обмен между поколенията и взаимно учене и разбиране. Неравенствата ще се разбират по-добре и бавно ще намаляват (от местни към глобални, децата, младежите и всички граждани ще имат възможност да променят света към по-добро. И след като образователната система се трансформира, цялото общество ще може да се трансформира.

Какви са инструментите за квалификацията на учителите за тази трансформация?

- Това може да бъде постигнато чрез засилване на социалния диалог и намаляване на бюрокрацията, свързана с учителската професия, съсредоточаване върху педагогиката и върху близките отношения с учениците, подготовка на всички учители за педагогическо използване на новите технологии, за нови условия на учене, било то в учебната програма или в собствения им живот. Трансформиращото образование изисква трансформиращи учители, трансформиращи умения и трансформиращи граждани. Учителите и обучителите се нуждаят от достатъчно време, пространство и ресурси, за да могат да прилагат "практическия" и междусекторен подход на образованието за устойчиво развитие, основан на ефективна екипна работа между заинтересованите страни.

ЕИСК призовава държавите членки да предоставят ефективна подкрепа на учителите, за да направят професията по-привлекателна. Въпреки че в Европа има огромен недостиг на учители, образованието за устойчиво развитие се нуждае от ценени учители, с достойно заплащане и добри условия на труд. За да се трансформира образователната система, е необходимо да се осигури висококачествено първоначално и продължаващо обучение на учителите, равнопоставеност и приобщаване в системите за образование и обучение, както и новаторска организация на училищата, създаваща култура на спокойствие и безопасност. Овластяването на младите хора за устойчиво развитие чрез образование изисква способни професионалисти, оборудвани с разнообразни и настойчиви инструменти. Квалифицираните учители ще знаят как да използват по най-добрия начин в ежедневната си работа Парижката декларация и Декларацията от Оснабрюк за професионално образование и обучение, насърчаващи гражданството и общите ценности на свободата, толерантността и недискриминацията в образованието.

Колко време ще е нужно, за да се се видят резултатите от усилията за преподаване на екологични умения? 

- През последните няколко години промените в околната среда са един от основните двигатели за промяна на образованието в посока към по-екологично и устойчиво във всички страни. Макар че много 15-годишни ученици се чувстват песимистично настроени за бъдещето си от гледна точка на околната среда , според ОИСР множество държави вече са включили екологични теми в учебните си програми и разглеждат въпроси като рециклиране, модели на ежедневно потребление и устойчиво поведение.

Ето защо вече можем да видим първите резултати от преподаването на екологични умения, когато например младите хора по света излязоха на улицата на петъчните протести, за да поискат спешни действия за предотвратяване на катастрофалното изменение на климата. Радостно е да се отбележи, че младите хора осъзнават необратимите промени в климата и вече допринасят за устойчивото развитие на своите страни и за постигането на международните цели в областта на климата, освен това активно се включват в международните мрежи от младежки движения, насочени към опазване на природата и борба с изменението на климата. 

Въпреки това преподаването само на "зелени" умения и повишаването на осведомеността за екологичните проблеми не е достатъчно. За да допълним това, трябва да адаптираме всички образователни системи, за да осигурим пространство за трансформиращо образование, което ще даде възможност на младите хора да насочат усилията си към осъществяването на необходимата трансформационна промяна. Според неотдавнашния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) "трансформиращото обучение е от решаващо значение, тъй като то помага да се предизвикат както споделена информираност, така и колективни действия".

/ХТ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 14:38 на 22.09.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация