site.btaОтпадна разглеждането на първо четене на Законопроекта за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти в парламентарната икономическа комисия

Отпадна разглеждането на първо четене на Законопроекта за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти в парламентарната икономическа комисия
Отпадна разглеждането на първо четене на Законопроекта за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти в парламентарната икономическа комисия
снимка: Христо Касабов/БТА, архив

Членовете на парламентарната икономическа комисия решиха да отпадне от днешния дневен ред на заседанието й разглеждането на първо четене на Законопроекта за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 10 ноември 2023 г.. Причината е, че проектът на нормативен акт не е разгледан от водещата парламентарна Комисия по правни въпроси, освен това предстои и внасянето на законопроект, който засяга същата тематика, от друга парламентарна група и целта е двата законопроекта да се обсъждат заедно. 

Със законопроекта, внесен от Костадин Костадинов (ПГ "Възраждане") и група народни, се създава Камара на посредниците при сделки с недвижими имоти, която ще води публичен Регистър на посредниците при сделки с недвижими имоти, освен това агенциите и посредниците при сделки с недвижими имоти се задължават да имат съответната застраховка "Професионална отговорност на агенция и посредник на недвижими имоти", става известно от проектозакона.

С приемането на проектозакона вносителите му очакват, че ще се увеличи общественото доверие в агенциите, посредниците и агентите на недвижими имоти и ще се намали рискът от имотни измами и злоупотреба с личните данни на техните клиенти. Ще се създадат условия за повишаване на опита и професионалната квалификация на посредниците и агентите на недвижими имоти, което е пряко свързано с повишаване качеството на предоставяните от тях услуги, се посочва още в мотивите към законопроекта.

Камарата на посредниците при сделки с недвижими имоти

Със законопроекта се регламентира създаването на Камарата на посредниците при сделки с недвижими имоти, която ще е професионалната организация на агенциите за недвижими имоти. Камарата ще е юридическо лице с нестопанска цел с публичноправни функции със седалище в София. Условията и редът за свикване и провеждане на учредително събрание на Камарата се определят със заповед на министъра на икономиката, която се обнародва в "Държавен вестник" в едномесечен срок от влизането в сила на закона, се предвижда в проекта на нормативен акт. Камарата на посредниците при сделки с недвижими имоти се учредява по инициатива на най-малко 100 лица, а министърът на икономиката, подпомаган от инициативния комитет, организира провеждането на учредително събрание на Камарата на посредниците при сделки с недвижими имоти в срок до три месеца от влизането в сила на закона. 

Сред задачите на Камарата е да води Регистър на посредниците при сделки с недвижими имоти, който е публичен и ще може да бъде открит на интернет страницата на Камарата. При вписване в Регистъра всяко лице получава електронно удостоверение, а таксата за вписване в Регистъра се определя от Камарата. В регистъра се вписват еднолични търговци, търговски дружества, кооперации или техни обединения.

Други задачи на Камарата е да издава документи, удостоверяващи вписване в Регистъра; да приеме Етичен професионален кодекс за дейността, задълженията и отговорностите на агенциите, посредниците и агентите на недвижими имоти, съобразен с европейските и национални стандарти за дейността.

След влизане в сила на този закон Камарата на посредниците при сделки с недвижими имоти става единственият орган, който има право да провежда изпити за издаване на свидетелство за придобиване на професионална квалификация "Посредник /Агент на недвижими имоти", предвижда още проектозаконът.

Членството в Камарата е доброволно, като всички приети от нея решения, наложени дисциплинарни наказания и други актове са задължителни за всички лица, вписани в Регистъра на посредниците при сделки с недвижими имоти.

Санкциите

При виновно неизпълнение на разпоредбите на този закон или на Етичния професионален кодекс посредниците и агентите на недвижими имоти, вписани в Регистъра на посредниците при сделки с недвижими имоти при Камарата, носят дисциплинарна отговорност. Проектозаконът предвижда и имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв., както и възможност за заличаване на регистрацията и обезсилване на удостоверението. Наложените имуществени санкции се дължат както от посредниците, така и от агенти, заличени от Регистъра на посредниците при сделки с недвижими имоти.

Лице, което извършва или допуска извършването на дейност като Агенция на недвижими имоти по смисъла на този закон, без да е вписано във водения Регистър от Камарата на посредниците при сделки с недвижими имоти, се наказва с имуществена санкция от 5 000 до 20 000 лева, се предвижда още в проектозакона, като за повторно нарушение наказанието е от 10 000 до 50 000 лева. Физическо лице, което осъществява дейност като посредник или агент на недвижими имоти в нарушение на изискванията на този закон, се наказва с глоба от 2 000 до 5 000 лева, а за повторно нарушение наказанието е от 5000 до 10 000 лева.

Застраховката

Всички агенции и посредници при сделки с недвижими имоти са длъжни да имат съответната застраховка "Професионална отговорност на агенция и посредник на недвижими имоти", която да покрива отговорността им за вреди, причинени от техни виновни действия и/или бездействия, предвижда още проектозаконът. Застраховката, сключена от Агенция, покрива и отговорността на Управляващия посредник при сделки с недвижими имоти. Агенцията може по своя преценка да застрахова и отговорността си за вреди на клиенти, причинени от нейни агенти на недвижими имоти. Минималното застрахователно покритие по застраховката се определя от Камарата.

В законопроекта са разписани и изискания за професионална квалификация и правоспособност за упражняване на дейност по посредничество при сделки с недвижими имоти.

Дефинициите

В проектозакона са прецизирани дефинициите на участниците в процеса. "Агенция за недвижими имоти" е лице - търговец или обединение на търговци, което по занятие извършва дейност като посредник при сделки с недвижими имоти или активи, свързани с недвижими имоти, от името на клиент или като посредник между страните - купувачи и продавачи или наематели и наемодатели, както и други свързани услуги. "Посредник на недвижими имоти" е пълнолетно и дееспособно физическо лице, което притежава съответната професионална квалификация и действа професионално като посредник или консултант по търговски въпроси във връзка със сделки с недвижими имоти или пазарни проучвания и/или осъществява дейност по управление и контрол на агенция за недвижими имоти като законен представител или член на управителен орган на агенция или което е съдружник или акционер в агенция. Въвежда се и фигурата на "Управляващ посредник“. "Агент" е пълнолетно и дееспособно физическо лице, което има завършено поне средно образование и работи по писмен граждански или трудов договор с агенция за недвижими имоти.

Историята

Браншът от години очаква регламентирането на дейността. През октомври миналата година председателят тогава на Националното сдружение "Недвижими имоти" Добромир Ганев съобщи, че скоро предстои и този бранш да бъде регулиран, както това е факт отдавна със сродните колегии и браншове: нотариуси, оценители, строители, архитекти, кредитни консултанти, при които интересите на потребителите са значително по-добре защитени, работи се прогнозируемо и в по-справедлива и етична среда. Тогава Ганев информира, че между 3000 и 3500 са активните компании в сектора "Продажби на недвижими имоти".

/СЛС/

news.modal.header

news.modal.text

Към 12:40 на 24.04.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация