В ход е и сертификацията на горите на страната 

site.bta Интересът към процеса по акредитация в България се запазва, съобщи за БТА ръководителят на националната ни служба

 Интересът към процеса по акредитация в България се запазва, съобщи за БТА ръководителят на националната ни служба
 Интересът към процеса по акредитация в България се запазва, съобщи за БТА ръководителят на националната ни служба
Снимка: Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация"

Данните от началото на годината до момента спрямо същия период на миналата година показват, че интересът към процеса по акредитация се запазва, каза в интервю за БТА Ирена Бориславова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" (ИА БСА) в навечерието на Световния ден на акредитацията - 9 юни. За периода 1 януари 2023 г. - 31 май 2023 г. са подадени 93 броя заявления, като за предходната година са 95 броя.

Отчитайки високия темп на инфлация и силната криза в икономическия сектор, това показва, че е силно влиянието и заинтересоваността на икономическите оператори към получаване на официално признание за компетентност чрез акредитация, каза Ирена Бориславова. По думите й това се дължи и на все по-големия обхват на обществените дейности, изискващи задължително минимално ниво на качество за продуктите, услугите и дейностите, обезпечаващи нормалния стандарт на живот на всеки гражданин и устойчивост на икономическата дейност.

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" съобщи, че за първите пет месеца на годината са издадени 68 броя сертификата за акредитация, 52 сертификата за промяна на елемент от предоставена акредитация и 14 броя за ограничаване на обхвата. За периода са проведени над 230 одитни оценки на място и наблюдения на дейността.

От 1 юни до 31 май тази година експерти на Агенцията са извършили дейности по отнемане, спиране и отказ за предоставяне на акредитация по общо 13 броя заявления и преписки, каза Ирена Бориславова. 

Миналата година се появи нова област за акредитиране, свързана с горите. Въвеждане на стандарти за Устойчивото управление на горите (PEFC) за горска сертификация в България стартира след срещата ми на 3 декември 2019 г. с президента на PEFC-International Питър Латaм и Антоний Стефанов, председател на PEFC България, разказа изпълнителният директор на Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация". За съжаление Световната пандемия от КОВИД-19 забави процеса на въвеждане на новата схема за акредитация с повече от година, допълни Ирена Бориславова. Тя напомни, че акредитираната сертификация PEFC осигурява механизъм за промотиране на устойчивото управление на горите и осигурява механизъм за достигане до пазара на горско базирани продукти, на база на източник устойчиво управлявани гори. Устойчивото управление на горите осигурява грижа и използването им по начин, който поддържа биоразнообразието, продуктивността, регенерационния капацитет, жизнеността и потенциала за посрещане на екологичните, икономически и социални функции на локално, национално и глобално ниво, без да причинява щети на други екосистеми. Подходът PEFC постига дефинираните изисквания във FOREST EUROPE и приетите от FAO принципи. Най-голямата в света система за сертифициране на горите с глобално представителство и международна верига за надзор чрез акредитация на сертифициращите организации от националните органи за акредитация, членове на ЕА в Европа и IAF глобално, покрива повече от 70 на сто от сертифицираните гори в света - повече от 320 милиона хектара, каза още изпълнителният директор на Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация". 

В около 50 процента от предоставената акредитация, използването на акредитация е доброволна инициатива. През последните години добрата практика на акредитацията по различни изисквания се налага все повече като доказано ефективен и устойчив подход и в регулаторната област, и изключително голяма част от държавните контролни, лицензионни и надзорни органи се базират или изискват акредитация като предпоставка за бъдещо одобрение, посочи Бориславова. Тя изтъкна, че акредитацията може да осигури увереност, че органите за оценка на съответствието са безпристрастни, технически компетентни и в съответствие със съответните международни стандарти. Услугите за акредитация допринасят за въвеждането на зелена енергия на пазара и повишаване на безопасността на експлоатацията на регенеративните електроцентрали, като сертифицирането на растения за регенеративно производство на енергия, инспекцията на вятърни и слънчеви електроцентрали и сертифицирането на офшорни вятърни паркове.

Следва пълният текст на интервюто:

- Госпожо Бориславова, в навечерието на Световния ден на акредитацията, който ще премине под мотото "Акредитацията: Подкрепа за бъдещето на глобалната търговия", защо е важна тази дейност за икономиката и живота на хората като цяло и какво е практическото й приложение?

- В тези динамични времена дейността по акредитация е от решаващо значение и крайъгълен камък за осигуряване на стабилна икономика и постигане на целите за устойчиво развитие на ООН в основните три взаимосвързани приоритета - създаване на споделен просперитет, повишаване на икономическата конкурентоспособност и опазване на околната среда. Във времената на пандемия и криза все повече се доказва, че акредитацията е критично важна дейност за качеството на живот и околната среда, националната и лична сигурност, здравеопазването и обществената инфраструктура. Акредитацията е и основа за действията на държавните контролни и надзорни органи във всички области на икономиката и особено базиращите се на метрология, стандартизация, съответствие, оценка и надзор на пазара.

- На кои европейски регламенти е базирана акредитационната дейност в България? 

- Акредитацията в Европа се ръководи от Регламент (ЕС) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара. В Член 1 на Регламента са определени предметът и приложното поле като правилата за организация и функциониране на акредитацията на органи за оценяване на съответствието, които осъществяват дейности по оценяване на съответствието. Също така Регламентът предвижда рамка за надзора на пазара на продукти, за да се гарантира, че тези продукти отговарят на изискванията, осигуряващи високо ниво на защита на обществените интереси, като здраве и безопасност в общ смисъл, здравословни и безопасни условия на работното място, защита на потребителите, опазване на околната среда и сигурността, и много други, обхващащи всички сектори на икономиката и обществения живот. 

В изпълнение на Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС) и в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета, Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА БСА) е единственият орган в България, който има право да извършва акредитация на органи за оценяване на съответствието (ООС). Като Национален орган по акредитация на България и пълноправен член на международните организации в областта на оценка на съответствието, ИА БСА чрез партньорски проверки доказва и поддържа предоставения й статут като страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация (EA-MLA).

- Какви са ползите от Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация? 

- Споразумението ЕА–MLA е основа на свободното движение на продукти и услуги в Европа и останалия свят, като елиминира нуждата доставчиците на стоки и услуги, и самите стоки и услуги да бъдат сертифицирани или изпитвани във всяка държава или пазар. Всеки продукт или услуга, носещи символа на Органа по акредитация на сертификата или протокола от изпитване/калибриране, които бъдат експортирани в друга държава, са приети и признати, без нужда от допълнителни изпитвания, контрол или сертификация. Акредитацията е официално признаване (атестация) на техническа и организационна компетентност на органа за оценка на съответствието, за извършване на определени услуги в съответствие със стандартите (ISO, IEC и т.н.) или технически регламенти, както е описано в неговия обхват на акредитация. Акредитацията от ИА БСА означава, че органът по оценка на съответствието е оценен и постоянно контролиран да доказва своята компетентност, безпристрастност и възможности да прави оценки за съответствие срещу международно признати стандарти. 

- В по-широк смисъл какви са ефектите от акредитацията?

- Определението и ролята на акредитацията са средство за осигуряване на увереност за извършените дейности от органи за оценка на съответствието. Акредитацията служи за укрепване на доверието между заинтересованите страни - органа по оценка на съответствието, потребителите или доставчиците на услуги, клиенти и партньори, публични органи и др. В около 50 процента от предоставената акредитация, използването на акредитация е доброволна инициатива. През последните години добрата практика на акредитацията по различни изисквания се налага все повече като доказано ефективен и устойчив подход и в регулаторната област, и изключително голяма част от държавните контролни, лицензионни и надзорни органи се базират или изискват акредитация като предпоставка за бъдещо одобрение. 

- Каква е ролята на акредитацията в усилията на човечество да се справи с глобалните климатични заплахи върху планетата?

- Важно е да се отчете, че световната икономика разчита в голяма степен на естествените ресурси, предоставени от здрави екосистеми и въпреки това продължава да подлага съществуващите екосистеми на огромен стрес и да увеличава консумацията на ресурси. Акредитацията, заедно с другите инструменти на инфраструктурата по качеството, включващи метрология, стандартизация, оценка на съответствието и надзор на пазара, могат да подкрепят необходимата смяна на модела на работа. Услугите за оценка на съответствието на трети страни (тестване, изпитване, сертифициране, валидиране и верификация) гарантират съответствието на продуктите, услугите и системите с изискванията, които са посочени или заявени. 

- Чрез глобалната организация на ILAC MRA и IAF MLA, осигуряваща взаимно признаване на акредитацията като еквивалентна, акредитацията и акредитираните услуги за оценка на съответствието осигуряват изключително съществен принос за прилагането на политики и действия, целящи защита на планетата. Използването на акредитирани тестове, измервания, услуги за сертифициране, верификация и валидация укрепват глобалния отговор на заплахата от промените в климата, играейки централна роля в програмите за енергийна ефективност, генерирайки енергия от възобновяеми източници и публични политики като ценообразуване на въглеродните емисии, финансиране на проекти за по-ниски нива на въглеродни емисии, и чрез стимулиране и насърчаване на нисковъглеродни решения и схеми за намаляване на въглеродните емисии.

Акредитацията може да осигури увереност, че органите за оценка на съответствието са безпристрастни, технически компетентни и в съответствие със съответните международни стандарти. Услугите за акредитация допринасят за въвеждането на зелена енергия на пазара и повишаване на безопасността на експлоатацията на регенеративните електроцентрали, като сертифицирането на растения за регенеративно производство на енергия, инспекцията на вятърни и слънчеви електроцентрали и сертифицирането на офшорни вятърни паркове. Стандартите и акредитираната оценка на съответствието могат да помогнат за намаляване на човешкото въздействие върху околната среда чрез постигане на Целите за устойчиво развитие.

- Какво показват данните от началото на годината до момента за интереса към акредитационния процес спрямо същия период на миналата година? Колко са подадените заявления, по кои направления и къде има най-много заявления. Как бихте коментирали тенденцията с оглед ефекта й върху икономиката на страната?

- Данните от началото на годината до момента спрямо същия период на миналата година показват, че интересът към процеса по акредитация се запазва. За периода 1 януари 2023 г. - 31 май 2023 г. до момента са подадени 93 броя заявления, като за предходната година са 95 броя. Отчитайки високия темп на инфлация и силната криза в икономическия сектор, това показва, че е силно влиянието и заинтересоваността на икономическите оператори към получаване на официално признание за компетентност чрез акредитация. Това се дължи и на все по-големия обхват на обществените дейности, изискващи задължително минимално ниво на качество за продуктите, услугите и дейностите, обезпечаващи нормалния стандарт на живот на всеки гражданин и устойчивост на икономическата дейност.

- За същия период колко са издадените сертификати, колко са прекратени и по каква причина?

- За периода от 1 януари 2023 г. до 31 май 2023 г. са издадени 68 броя сертификати за акредитация, 52 сертификата за промяна на елемент от предоставена акредитация и 14 броя за ограничаване на обхвата. За периода са проведени над 230 одитни оценки на място и наблюдения на дейността.

- Колко са били отнетите акредитации, в кои области, по каква причина?

- За периода са извършени дейности по отнемане, спиране и отказ за предоставяне на акредитация по общо 13 броя заявления и преписки. 

- Миналата година се появи нова област за акредитиране, свързана с горите. Какво наложи включването й и каква е целта?

- Въвеждане на PEFC стандарти за горска сертификация в България стартира след срещата ми на 3 декември 2019 г. с президента на PEFC-International Питър Латaм и Антоний Стефанов, председател на PEFC България. В началото на 2020 г. ИА БСА организира информационна среща с представители на заинтересовани страни, на която се представиха и дискутираха аспекти на PEFC сертификацията и нейното развитие в регионален аспект, българският стандарт за горите и добри практики. За съжаление Световната пандемия от КОВИД-19 забави процеса на въвеждане на новата схема за акредитация с повече от година. Акредитираната сертификация PEFC осигурява механизъм за промотиране на устойчивото управление на горите и осигурява механизъм за достигане до пазара на горско базирани продукти, на база на източник устойчиво управлявани гори. Устойчивото управление на горите (PEFC) осигурява грижа и използване на горите по начин, който поддържа биоразнообразието, продуктивността, регенерационния капацитет, жизнеността и потенциала за посрещане на екологичните, икономически и социални функции на локално, национално и глобално ниво, без да причинява щети на други екосистеми. Подходът PEFC постига дефинираните изисквания във FOREST EUROPE и приетите от FAO принципи. Най-голямата в света система за сертифициране на горите с глобално представителство и международна верига за надзор чрез акредитация на сертифициращите организации от националните органи за акредитация, членове на ЕА в Европа и IAF глобално покрива повече от 70 на сто от сертифицираните гори в света - повече от 320 милиона хектара. 

***

На 9 юни 2023 г. всяка година се отбелязва Световният ден на акредитацията (#WAD2023). Глобалната инициатива е създадена от световните организации в областта на акредитацията International Accreditation Forum (IAF) и International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) с цел популяризиране на стойността на акредитацията и насърчаване на дейностите по сертифициране, инспекция и тестване. Тази година темата е "Акредитация: В подкрепа на бъдещето на световната търговия". Според Световната търговска организация световната търговия е готова за възстановяване след шока от пандемията, а обемът на търговията със стоки се очаква да нарасне, като работата от разстояние спомогна за развитието на електронната търговия. Динамиката на търговията ще бъде повлияна от големи тенденции: промени в търговските бариери, иновативни технологии, етични бизнес изисквания и адаптиране към изменението на климата от страна на правителството и бизнеса, каза изпълнителният директор на Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация". По думите й акцентът върху тази тема ще покаже как дейностите по акредитация и акредитирано оценяване на съответствието подпомагат продължаващото глобално преструктуриране на веригите за доставки, което продължава да бъде източник на нормализиране на търговията, тъй като фирмите търсят нови пазари и възможности за инвестиции, за да изградят устойчиви и гъвкави вериги за доставки. Това ще засили дългосрочния растеж на многостранните и двустранните търговски отношения и ще увеличи стойността на споразуменията за взаимно признаване на ILAC/IAF за насърчаване на по-голяма ефективност и устойчивост на веригата на доставки, каза изпълнителният директор на Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация".

/ЦМ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 05:45 на 02.10.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация