Върховен административен съд – Прессъобщение

site.btaВАС отмени текстове от Наредба, регламентираща изграждането на неравности върху пътното платно за ограничаване на скоростта на движение

ВАС отмени текстове от Наредба, регламентираща изграждането на неравности върху пътното платно за ограничаване на скоростта на движение
ВАС отмени текстове от Наредба, регламентираща изграждането на неравности върху пътното платно за ограничаване на скоростта на движение

Върховен административен съд отмени разпоредби от Наредба №РД-02-20-10 от 05.07.2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях, обнародвана в ДВ бр.56 от 2012 г., изм. ДВ бр.32 от 2015 г., издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на вътрешните работи. Това са чл.5, ал.1, т.3, т.4, т. 5 и т.6, чл. 6, т.1 а) и б) т. 2 и т.3 , чл.8, ал.2 и чл.10, ал.1, чл.11 ал.1, 2 и 3, чл.15, чл.16, чл.17, чл.18, чл.19,чл.23, § 2 и 4 от преходните и заключителни разпоредби, Приложение 2 към чл.6, т.1 и 3 относно схеми 1А, 1Б, 1В и 3 от Наредбата.

Административно дело № 9453 от 2023 г. е образувано по жалба на физическо лице.

Петчленният състав на ВАС приема, че според чл.26, ал.1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), в приложимата редакция /ДВ, бр. 46 от 2007 г./ изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. За да бъде изпълнено това изискването съгласно следващата алинея на чл.26 от ЗНА е необходимо преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

Върховните съдии приемат, че не е достатъчно доказателството, установяващо изпълнението на императивното правило на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, а именно писмо с изх. № 90-05-1044/30.05.2012 г. от Добромир Симидчиев – зам. министър на регионалното развитие и благоустройството, с което същият е уведомил министъра на транспорта, изпълнителния директор на националното сдружение на общините в Република България и областните управители в страната, че на електронната страница на МРРБ е публикуван проектът на Наредбата. Според върховните магистрати от това изявление не може да се установи от коя до коя дата е бил публикуван проектът на наредбата и дали действително с този проект са публикувани докладът и мотивите, както е изискването на закона. Никъде в писмото не е посочено, че е публикуван и докладът в изпълнение на изискването на чл. 26, ал.2 от ЗНА.

Върховните съдии приема, че въпреки становищата на ответниците, че поради техническа невъзможност, свързана с архивирането на данните от сървърите, поддържали сайтовете на министерствата през 2012 г., не могат да представят доказателства за публикуване на проекта на наредбата на интернет страницата на министерствата, не освобождава страните от задължението по чл.170, ал.1 от АПК. Съгласно чл. 46, ал. 1 от Закон за националния архивен фонд (в сила от 13.07.2007 г.) срокът на запазване на документите, отразяващи основните дейности в държавните и общинските институции, е 20 години. С оглед на тази разпоредба извадката от интернет страницата на МРРБ е следвало да е част от административната преписка по приемане на наредбата, още повече с оглед безсрочността на оспорването на подзаконовите нормативни актове.

Петчленният състав на ВАС е приел, че неспазването на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА (в приложимата редакция) има за последица и неизпълнение нормата на чл. 77 от АПК, а именно, че процесния подзаконов нормативен акт е издаден от компетентния орган без обсъждане на проекта заедно с представените становища, предложения и възражения от заинтересовани лица, на които не е дадена възможност да се запознаят с проекта, мотивите и доклада към него, и да упражнят правото си на предложения и становища по проекта.

Нарушените от административния орган принципите на законност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност (чл. 4, 8 и 12 от АПК), а също така и принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност при изработване на проекта на нормативен акт – чл. 26, ал. 1 от ЗНА са основания за отмяна на оспорените текстове от наредбата.

Решението на ВАС е окончателно.

news.modal.header

news.modal.text

Към 19:55 на 13.04.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация