НСИ - Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания - Добрич“ – Прессъобщение

site.btaНаселение на област Добрич към 7 септември 2021 година

Окончателни данни

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението

Населението на област Добрич към 7 септември 2021 г. е 150 146, което представлява около 2,3% от общото население на страната. Жените са 78 064 (52.0%), а мъжете 72 082 (48.0%), или на 1000 жени се падат 923 мъже.

В периода между последните две преброявания населението на областта е намаляло с 39 531 души, или с 20.8%. Факторите, които оказват влияние върху броя на населението, както на страната, така и на областта са естественото движение (раждания и умирания), вътрешната и външната миграция.

Териториално разпределение на населението

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната.

Към 7 септември 2021 г. населените места в област Добрич са 215, от които 6 градове и 209 села. В градовете живеят 106 929 души, или 71.2%, а в селата - 43 217 души, или 28.8% от населението на областта.

В периода между двете преброявания населението в градовете е намаляло с 23 651, или с 18.1%, а в селата с 15 880 (26.9%).

С население над 50 хил. души в област Добрич е само областния център - гр. Добрич с население 73 895 души, в който живеят 49.2% от населението на областта, или всеки втори. По брой на население гр. Добрич е на девета позиция сред десетте най големи града в страната. 

Населените места в областта без население са 3. 

Най-голям е броят на населените места с население от 1 до 199 души - 141.


Област Добрич (150 146)  заема 16 място след област Шумен (151 465). Най-голяма по размер остава област София (столица) с население 1 274 290, следвана от областите Пловдив (634 497), Варна (432 198) и Бургас (380 286). Най-малка е област Видин с население 75 408. 

През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички области, като най-голямо е в областите Видин (-25.4%), Смолян (-20.9%) и Добрич (-20.8%). Общо за двадесет области намалението е над средното за страната. Най-малка загуба на население има при областите София (столица) (-1.3%) и София (-6.3%).

Към 7 септември 2021 г. област Добрич е разделена на 8 общини.

Половината от населението на областта (49.2%) живее в община град Добрич, а най-малка по брой на население е община Крушари - 3 146 души, или 2.1% от населението на областта.

И в осемте общини населението намалява спрямо предходното преброяване, като най-голямо е относителното намаление в община Крушари (-30.8%), а най-малко в община Каварна (- 13.3%).

 

 

Гъстотата на населението в област Добрич е 31.9 души на кв. км., като по общини варира от 7.5 души на кв. км. за община Крушари до 678.3 души на кв. км. в община град Добрич.

Възраст

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 30.2%, а на мъжете - 21.8%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години в област Добрич е 39 327 души, или 26.2% от населението на областта. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава с 5 414, или с 16.0%. В общо 21 области този дял е по-голям от средния за страната - 23.5%.

Населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години е 91 376 души, или 60.9%. Спрямо 2011 г. намалява с 38 265, или с 29.5%. Общо в осем области този дял е по-висок от средното за страната - 62.4%.

Делът на най-младото население намалява от 13.8% през 2011 г. на 12.9% от общото население през 2021 г., а абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 - 14  намалява от 26 123 през 2011 г. на 19 443 през 2021 г., или с 25.6%. За страната този показател се увеличава от 13.2% през 2011 г. на 14.1% от общото население през 2021 г.

Общият коефициент на възрастова зависимост[1] за област Добрич, изчислен по данни от Преброяване 2021, e 64.3, или на 100 лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години се падат 64 лица под 15 и на 65 и повече години. За сравнение за страната този показател е 60.2 на 100 лица. 

В регионален аспект това съотношение е най-благоприятно в областите София (столица) (52.0), Благоевград (55.7) и Варна (56.8), а най-неблагоприятно е в област Видин (75.4).

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране[2]. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете. 

Населението на област Добрич в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 84 997 души, или 56.6% от населението на областта. Жените са 40 091, а мъжете - 44 906. 

Населението над трудоспособна възраст е 44 309 души, или 29.5%, а под трудоспособна възраст - 20 840 души, или 13.9% от населението на областта.

Гражданство

Гражданството се определя като специфична правна връзка между едно лице и неговата държава, придобито по рождение или чрез натурализация, независимо дали това е станало посредством декларация, по избор, брак, или друг начин, в съответствие с националното законодателство.

Към 7 септември 2021 г. 98.9% от населението на областта е с българско гражданство. От тях 0.3% са с двойно гражданство - българско и друго. 

Гражданите на Европейския съюз, които пребивават постоянно в областта, са 389, или 0.3% от населението. Гражданите на трети страни са 1 227, или 0.8%. Лицата без гражданство са 5.

Страна на раждане

Страната на раждане се определя като мястото, където е обичайното местоживеене на майката към момента на раждане, или, ако не е известно, мястото, където се е извършило раждането. 

Към 7 септември 2021 г. 96.5% от лицата са родени на територията на България. В страна от Европейския съюз са родени 2.2%, а в трета държава - 1.3% от населението на областта.

Националният статистически институт ще оповестява поетапно резултатите от Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година. Основни данни от преброяването може да намерите на сайта на НСИ ( www.nsi.bg ) и в Информационна система ИНФОСТАТ, както и ще бъдат предоставяни по заявки на потребители в съответствие със Списъка на стандартните статистически показатели и Правилника за предоставяне на статистически продукти и услуги.


 
[1] Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите“ възрасти (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години).
[2] Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на МС (ДВ, бр. 21/17.03.2000 година).

news.modal.header

news.modal.text

Към 01:02 на 27.11.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация