site.btaУвеличението при услугите, извършвани по електронен път, свидетелства за положителното развитие на платежния пазар у нас, каза Нина Стоянова

Увеличението при услугите, извършвани по електронен път, свидетелства за положителното развитие на платежния пазар у нас, каза Нина Стоянова
Увеличението при услугите, извършвани по електронен път, свидетелства за положителното развитие на платежния пазар у нас, каза Нина Стоянова
Снимка: Христо Воденов/БТА

Конференцията "Финтех и Иншурънс Съмит" (Fintech and Insurtech Summit) е важно събитие през годината, с добра традиция на актуални теми, свързани с развитието на плащанията, партньорството между финтех сектора и банките, сигурността на финансовите услуги и защитата на данните. Това каза при откриването на форума Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководител на управление "Банково", и член на Управителния съвет на Българската народна банка.

В тези области винаги има нови развития, движени от постоянната динамика при технологиите и иновациите. Данните, с които разполагаме в БНБ, показват, че през изминалата 2022 г. е отбелязан ръст с около една четвърт в броя на извършените в страната безналични клиентски плащания спрямо 2021 г. и ръст с близо една трета в броя на плащанията с карти, издадени в България. За поредна година има увеличение в основните сегменти на платежните услуги и особено при услугите, извършвани по електронен път, което свидетелства за положителното и динамично развитие на платежния пазар у нас. Всички платежни услуги, достъпни и развивани в Европейския съюз (ЕС), са достъпни и развивани и в България, при прилагане на общи технически стандарти и регулации, посочи Нина Стоянова.

Допълнителен стимул за развитието на платежните услуги и системи у нас даде Националният план за въвеждане на еврото, като работата в тази област продължава със същото темпо и през тази година. В областта на платежните и сетълмент системи всички проекти, свързани с присъединяване към еврозоната, ще бъдат завършени до края на 2023 г., каза Стоянова.

Нина Стоянова посочи успешната миграция на 20 март 2023 г. към новата платформа за TARGET услуги, извършена от Българската народна банка, банковата общност и операторите на спомагателни системи в страната, извършващи сетълмент в евро заедно с участници от еврозоната и ЕС. Тя е резултат на 5-годишна сериозна и задълбочена подготовка от страна на Европейската централна банка (ЕЦБ) и участниците в платформата, координирано в страната от Дирекция "Платежни системи и ЗМР" в БНБ като оператор на националното бюро за TARGET услуги. Новата платформа обединява на техническо и функционално ниво платежната система за брутен сетълмент в евро T2, системата за сетълмент на ценни книжа TARGET2-Securities и услугата за обработка на незабавни преводи в евро TIPS. От 2024 г. към платформата ще се добави и новата система за управление на обезпеченията на Евросистемата. Внедряването на този мащабен проект ще допринесе за интеграцията и хармонизацията на финансовите пазари в Европа.

През юли 2023 г. се планира да бъде завършена миграцията на бюджетните плащания към стандартите на Единната зона за плащания в евро (SEPA), в резултат на дейността на формираната за целта междуведомствена работна група. Дефинирана е структурата на бюджетните плащания в ISO 20022 формат, както и необходимите технически промени във формата и съдържанието на финансовите съобщения, съобразно SEPA стандартите. Очаква се цялостно облекчаване на процеса на банково обслужване на бюджета и оптимизация на централизацията на бюджетните средства, в това число чрез преминаване към обработка на клиентски плащания без ограничение в стойността през платежната система БИСЕРА6. Промените са насочени и към сближаване на изискванията за обработка и сетълмент на плащания в левове с тези за изпълнение на SEPA плащания в евро, за които не се предвижда лимит за обработваните от спомагателни системи плащания в евро, каза Нина Стоянова пред участниците във форума. 

В резултат на реализацията на проекта се предвижда от юли 2023 г. всички кредитни преводи в страната, в това число и тези в публичния сектор, да се изпълняват съобразно изискванията на SEPA схемите за кредитен превод на Европейския платежен съвет. По този начин ще бъде завършена една цялостна промяна в платежната инфраструктура, насочена към пълното ѝ привеждане в съответствие със SEPA стандартите. Този процес започна през 2021 г.-2022 г., когато бяха въведени незабавни плащания в левове (изпълнявани в рамките на 10 секунди, 365 дни в годината, 24 часа в денонощието) и пакетни клиентски кредитни преводи в левове (изпълнявани с ефект близък до незабавния – от няколко минути до един час). 

Незабавните и пакетни кредитни преводи се изпълняват на базата на въведен за пръв път у нас нов модел на сетълмент с предварително осигурени средства, при който се извършва непрекъснат сетълмент през целия ден. Важно е да се отбележи, че към момента близо 90 на сто от клиентските сметки в България са вече достижими за незабавни плащания в левове. Изпълнението на пакетни кредитни преводи в публичния сектор се планира да започне през второто полугодие на 2023 г., което ще доведе до много по-бърза обработка и достъпност на преведените средства, които ще бъдат получавани в рамките от няколко минути до един час, каза Нина Стоянова.

Българската народна банка, "БОРИКА" АД и банковата общност са в процес на реализация на проект, чрез който ще се осигури пълна достижимост за кредитни преводи в евро до над 4800 доставчици на платежни услуги във всички страни от SEPA зоната. Банките ще могат да изпълняват SEPA плащания в евро по предплатен модел с непрекъснат сетълмент, аналогичен на текущо използвания за пакетни и незабавни плащания в лева, с което значително ще се съкрати времето за извършване на преводите в евро. Предвижда се проектът за пълна SEPA достижимост на изпълняваните кредитни преводи в евро да завърши до края на 2023 г.

Успешното сътрудничество между БНБ, "БОРИКА" АД и банките в страната се очаква да даде резултат до края на 2023 г. с реализацията на още един важен проект – за присъединяване на оперираната от "БОРИКА" АД платежната система BISERA7-EUR към TIPS. TIPS е услугата на Евросистемата за сетълмент на незабавни преводи в евро. TIPS осигурява пълна достижимост за изпълнение на незабавни преводи в евро (SCT Instant) до всички доставчици на платежни услуги в ЕС, които обработват такива преводи. 

При реализация на проекта участниците ще могат да извършват местни и презгранични незабавни плащания в евро до всички банки и небанкови доставчици на платежни услуги по вече описания модел за сетълмент с предварително осигурени средства. Проектът за присъединяване към TIPS е логично продължение на въвеждането на незабавни плащания в лева в съответствие със SEPA cхемата за незабавни плащания. В допълнение, с този проект ще се осигури инфраструктурна готовност в контекста на очакваните промени в Регламент 260/2012 за SEPA, според които всички доставчици на платежни услуги, които изпълняват клиентски кредитни преводи в евро, ще трябва да могат да извършват и незабавни кредитни преводи в евро.

Българската народна банка и депозитарите на ценни книжа в страната – Депозитаря на държавни ценни книжа в БНБ и "Централен Депозитар" АД, при осъществяване на постоянна комуникация и сътрудничество с EЦБ, работят в рамките на предварително разчетените срокове за присъединяване към платформата за сетълмент на ценни книжа TARGET2-Securities (T2S), в която към момента са включени 19 депозитари на ценни книжа от европейски страни. TARGET2-Securities е част от новата консолидирана платформа на Евросистемата за TARGET услуги, за която вече споменах, че стартира успешно на 20 март 2023 г., каза Нина Стоянова.

С очакваното присъединяване към T2S, двата български депозитара ще предлагат на своите участници сетълмент на принципа "доставка срещу плащане на ценни книжа и парични средства в евро в централнобанкови пари. За емитентите и инвеститорите в ценни книжа предимствата са свързани с осигуряване трансграничeн сетълмент, диверсифициран портфейл от инвестиции и по-разнообразна инвеститорска база. Присъединяването на българските депозитари към T2S, заедно още с няколко депозитари на ценни книжа от Европейския съюз (ЕС), се очаква в рамките на тазгодишния миграционен прозорец, планиран съгласно графика на системата за средата на септември 2023 г. Тестовете на българските депозитари с T2S платформата вече започнаха, а тестове с участниците в тях са предвидени за второто тримесечие на тази година, отчете Нина Стоянова. 

До края на 2023 г. в областта на статистиката предстои да бъде завършена работата по присъединяване на БНБ към Регистъра АнаКредит и към Регистъра на данни за институциите и филиалите (RIAD) на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). Реализира се пълно съответствие с Регламент (ЕС) номер 2016/867 на ЕЦБ от 18 май 2016 г. относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск и Насоки (ЕС) 2018/876 относно регистъра на данни за институциите и филиалите на Евросистемата. АнаКредит представлява набор от хармонизирани аналитични данни за кредитите, който на макрониво ще допринесе за подобряването на съществуващата статистика и за разработването на нова, тъй като данните ще предоставят важни разбивки и детайли, които не са налични от използваните понастоящем източници на данни. RIAD е споделеният набор от референтни данни на ЕСЦБ за отделните субекти и отношенията между тях, като двете системи са свързани.

За постигане на тези цели в БНБ се изгражда нова интегрирана информационна система, която ще позволи през единна входна точка, чрез една платформа, да се събира цялата информация за кредитите и кредитния риск. В новата платформа ще бъде интегриран и Централният кредитен регистър. Платформата ще може да се ползва за нуждите не само на статистиката, но и на банковия надзор, за дейността по преструктуриране на кредитни институции и икономическия анализ. Отчетните единици ще докладват в една система по единни стандарти за страната и ЕС, което ще повиши качеството на събираната информация и ще сведе до минимум тежестта на отчетността върху докладващите субекти. До края на 2023 г. се очаква всички посочени проекти да бъдат реализирани, с което платежните и статистически системи в страната ще бъдат интегрирани в съответните системи и инфраструктури на еврозоната. Посочените проекти са съществени за финансовата инфраструктура на страната и ще бъдат реална основа за по-нататъшно развитие на иновациите в сектора, в съответствие с тенденциите и стандартите в SEPA зоната., каза зам.-управителят на БНБ. 

/ВЙ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 22:09 на 07.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация