Общински съвет Русе – Прессъобщение

site.btaОбщински съвет Русе: Упълномощаване на представителите на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе

Общински съвет Русе: Упълномощаване на представителите на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе
Общински съвет Русе: Упълномощаване на представителите на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителите на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

В Общински съвет – Русе е получена покана с вх. ОбС-667/23.05.2024 г. от управителя на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе за свикване на Общо събрание на съдружниците на дружеството, което ще се проведе на 03.06.2024 г. от 10,30 часа в административната сграда в град Русе на ул. „Добруджа“ №6. 

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството - „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне на правото на собственост на държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 205 032 броя държавни дяла с номинална стойност 1 лев всеки един, представляващи 51% от капитала на „ВиК“ ООД, гр. Русе, на  Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София чрез внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната вноска в размер на 205 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо на Агенцията по вписванията с приложен доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи лица №20200930151725-3/13.10.2020 г. 

Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху на 205 032 дяла от капитала на „Водоснабдяване и канализация” ООД, държавата ще запише и придобие 205 броя акции с номинална стойност 1 000 лева всяка една от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София и обща номинална стойност 205 000 лева.

2. Вземане на решение за промени в дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе.

3. Разни.

По предложените точки от дневния ред е необходимо Общински съвет – Русе да упълномощи представителите на Община Русе в Общото събрание на съдружниците за начина на гласуване. 

 Съгласно т. 2.3. от Решение №8/05.12.2023 г. на Общински съвет – Русе, за представители на Община Русе в Общото събрание на съдружниците на търговското дружество са избрани Анатоли Станев, Галин Григоров, Йовчо Смилов, Калоян Тончев, Мариян Димитров, Светлозар Симеонов и Станимир Станчев.

Точка 1 и точка 2 от дневния ред на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, по които упълномощените представители на Община Русе в общото събрание на дружеството следва да гласуват, попадат сред хипотезите, изброени в чл. 16  на Наредба № 9 на ОбС – Русе за реда и условията за упражняване правата на община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, при които е необходимо да получат мандат за изразяване становището на Общинския съвет. Община Русе притежава 32% от дяловете на дружеството, с оглед на което Общински съвет – Русе следва да упълномощи представителите на Община Русе за изразяване на становище на общото събрание, което ще се проведе на 03.06.2024 г.

„Български ВиК холдинг“ ЕАД гр. София е еднолично акционерно холдингово дружество с държавно имущество. Дружеството е учредено въз основа и в изпълнение на Разпореждане № 1 на Министерския съвет от 22 януари 2020 г. Дружеството следва да осъществява дейността си в съответствие с правилата по държавните помощи, съответно приложими към дейността, както и към операциите, които предприема.

Дружеството осъществява дейност по придобиване и управление на участия в дружества от отрасъл ВиК и дружества, свързани с изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; координиране и управление на инвестиционните дейности и на дейностите по поддържане на ВиК инфраструктурата; координация на модела на управление и функциите на дружествата от отрасъл ВиК; общо управление на финансовите потоци и процедурите за възлагане на обществените поръчки, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на собствена производствена или търговска дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона.

Вземането на решение за приемане на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София като нов съдружник в „Водоснабдяване и канализация” ООД и прехвърлянето на правото на собственост на държавата върху 205 032 броя държавни дяла, представляващи 51% от капитала на „ВиК“ ООД, гр. Русе на „Български ВиК холдинг“ ЕАД чрез внасянето им като непарична вноска в неговия капитала и последващото изменение в дружествения договор, включени като т. 1 и т. 2 от предложения дневен ред са предлагани за разглеждане и приемане от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД и в предходен период – като т. 4 и т. 6 от дневния ред на Общото събрание на съдружниците, проведено на 24.06.2022 г., свикано с Покана вх. №401/27.05.2022 г. и като т. 1 и т. 2 от дневния ред на Общото събрание на съдружниците, проведено на 04.04.2024 г., свикано с Покана вх. №382/20.03.2024 г.

В тази връзка, със свое Решение №934, прието с Протокол №35/16.06.2022 г. Общински съвет – Русе упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе – Валери Иванов, Деница Иванова, Илиан Илиев, Пламен Цветков, Дилян Саманджиев и Станимир Станчев по точка 4, точка 5 и точка 6 от Дневния ред да гласуват „ПРОТИВ“ на Общото събрание, което е проведено на 24.06.2022 г., от 10.30 часа в заседателната зала на административна сграда в град Русе на ул. „Добруджа“ №6.

Със свое Решение №163, прието с Протокол №7/28.03.2024 г.  Общински съвет – Русе упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе – Анатоли Станев, Галин Григоров, Йовчо Смилов, Калоян Тончев, Мариян Димитров, Светлозар Симеонов, Станимир Станчев по точка 1 и точка 2 от дневния ред да гласуват „ЗА“  на Общото събрание, което е проведено на 04.04.2024 г., от 10.30 часа в заседателната зала на административна сграда в град Русе на ул. „Добруджа“ №6.

Общински съвет – Русе, който упражнява правата на Община Русе като собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, следва да вземе конкретно решение по значимите по своята същност въпроси за приемане на нов съдружник във „Водоснабдяване и канализация” ООД и последваща промяна на дружествения му договор, които ще бъдат разглеждани от общото събрание на съдружниците на 03.06.2024 г., като е необходимо да избере един от възможните варианти:

Вариант 1:

Общински съвет – Русе упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе да гласуват „ЗА“ по точка 1 и „ЗА“ по точка 2 от дневния ред  на Общото събрание, което ще се проведе на 03.06.2024 г., от 10.30 часа в административната сграда на дружеството в гр. Русе, ул. „Добруджа“ №6, или

Вариант 2:

Общински съвет – Русе упълномощава представителите на Община Русе  в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе да гласуват „ПРОТИВ“ по точка 1 и „ПРОТИВ“ по точка 2 от дневния ред на Общото събрание, което ще се проведе на 03.06.2024 г., от 10.30 часа в административната сграда на дружеството в гр. Русе, ул. „Добруджа“ №6.

На основание гореизложеното и чл. 63, ал. 2, причина втора от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 137, ал. 6 от ТЗ и чл. 16, т. 1 и т. 2 от Наредба № 9 на ОбС – Русе за реда и условията за упражняване правата на община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества,  Общинският съвет реши:

Вариант 1. Упълномощава представителите на Община Русе  в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе да гласуват „ЗА“   по точка 1  и по точка  2 от дневния ред  на Общото събрание, което ще се проведе на 03.06.2024 г., от 10.30 часа в административната сграда на дружеството в гр. Русе, ул. „Добруджа“ №6. 

или

Вариант 2. Упълномощава представителите на Община Русе  в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе  да гласуват „ПРОТИВ“ по точка 1  и по точка  2 от дневния ред  на Общото събрание, което ще се проведе на 03.06.2024 г., от 10.30 часа в административната сграда на дружеството в гр. Русе, ул. „Добруджа“ №6.

 

Приложение: Копие на Покана с вх. № ОбС-667/23.05.2024 г. от управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе;

 

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 13:40 на 13.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация