Върховен касационен съд – Прессъобщение

site.btaСписък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. април

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. април
Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. април

18.04.2024 г., 10.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 294/2024 г. (срещу Тотко К. за извършено престъпление по служба в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – частен съдебен изпълнител), ІІІ н. о., докладчик: Красимира Медарова

Делото е образувано по касационен протест срещу решението от 20.02.2024 г. по в.н.о.х.д. № 212/2023 г. на Апелативен съд – Бургас. 

С решение по в.н.о.х.д. № 199/2021 г. на Апелативен съд – Бургас е отменена присъдата по н.о.х.д. № 1088/2018 г. на Окръжен съд – Бургас, с която Тотко К. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 282, ал. 2 вр. ал. 1 от НК (длъжностно престъпление, извършено от лице, заемащо отговорно служебно положение, от което са настъпили значителни вредни последици), поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 6 месеца, отложено за срок от 3 години. 

С присъда от 11.05.2023 г. по н.о.х.д. № 237/2022 г. на Окръжен съд – Бургас Тотко К. е признат за невиновен в извършването на длъжностно престъпление, от което са настъпили значителни вредни последици.

Със сега атакуваното пред ВКС решение по в.н.о.х.д. № 212/2023 г. на Апелативен съд – Бургас първоинстанционната оправдателна присъда е потвърдена.     

В касационния протест се заявяват касационните основания за допуснато нарушение на материалния закон и съществени процесуални нарушения, като се иска отмяна на атакуваното решение на въззивния съд и оправдателната присъда и връщане на делото за ново разглеждане от първоинстанционния съд.

19.04.2024 г., 9.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 221/2024 г. (срещу охранителя и шофьор на инкасо автомобил Явор Г., приятелката му Екатерина К. и съседа им Илиян И. за инсцениран обир на инкасо автомобил през 2017 г. в гр. София), І н. о., докладчик: Виолета Магдалинчева

Делото е образувано по касационни жалби на Явор Г., Екатерина К. и Илиян И. срещу решението от 13.06.2023 г. по в.н.о.х.д. № 509/2021 г. на Софийския апелативен съд. 

С присъда на Софийския градски съд Явор Г. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал.1 от НК, за което са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 13 години и „конфискация“ на ½ от имуществото му. Лишен е и от упражняване на права за срок от 13 години. Явор Г. е признат за виновен и за това, че е извършил престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК, като на основание чл. 54 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, което е отложено с изпитателен срок от 4 години. Определено е едно общо най-тежко наказание.  

Със същата присъдата Екатерина К. и Илиян И. са признати за виновни за това, че подпомогнали Явор Г. при осъществяваната от него престъпна дейност, за което на всеки от тях е наложено наказанието „лишаване от свобода“ за 10 години. На Екатерина К. е наложено и наказание „конфискация“ на ½ от имуществото ѝ. Двамата подсъдими са лишени и от упражняване на права за срок от 10 години.  

С въззивното решение присъдата е изменена, като е прието, че не е налице особено тежък случай на извършеното престъпление и затова подсъдимите са оправдани по това обвинение. Преквалифицирано е деянието по чл. 202, ал. 2, т. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 20, ал. 2 от НК за Явор Г. и по чл. 202, ал. 2, т. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 20, ал. 4 от НК за останалите подсъдими. Размерите на наказанията на Явор Г. са намалени на 7 години „лишаване от свобода“ и 7 години „лишаване от права“. Размерите на наказанията на Екатерина К. са намалени на 4 години „лишаване от свобода“ и 4 години „лишаване от права“. Наложеното ѝ наказание „конфискация“ е отменено. Размерите на наказанията на Илиян И. са намалени на 5 години „лишаване от свобода“ и 5 години „лишаване от права“. Присъдата в останалата ѝ част е потвърдена.

С касационните жалби се заявява наличието на всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК, като се правят искания за намаляване на наказанията на подсъдимите, прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление, оправдаване или отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

19.04.2024 г., 10.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 263/2024 г. (срещу Милен М. за присвояване на имущество в големи размери и срещу Детелин П. за съставяне на неистински официални документи), ІІІ н. о., докладчик: Даниел Луков

Делото е образувано по касационен протест и касационни жалби на защитника на подсъдимия Милен М. срещу решението от 29.01.2024 г. по в.н.о.х.д. № 281/2022 г. на Апелативен съд – Велико Търново.        

С присъда от 22.07.2022 г. по н.о.х.д. № 221/2015 г. на Окръжен съд – Ловеч Милен М. е признат за виновен за това, че в периода от 15.04.2009 г. до 29.12.2009 г. в гр. Тетевен при условията на продължавано престъпление и в качеството си на длъжностно лице – председател на Управителния съвет на Общинската фондация „Тома Васильов“, присвоил чужди пари, собственост на фондацията, като присвоеното имущество е в големи размери и е било върнато до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд (престъпление по чл. 205, ал. 1, т. 3 вр. чл. 202, ал. 2, т. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 3 години, отложено с изпитателен срок от 5 години, както и наказанията „лишаване от право да заема държавна или обществена длъжност“ и „лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързани с пазенето и управлението на държавно или обществено имущество“. Милен М. е признат за невиновен по повдигнатото му обвинение по чл. 282, ал. 2, пр. 1 и 2 вр. ал. 1, пр. 2 от НК за това, че в периода от 01.04.2012 г. до 09.04.2013 г. в качеството си на длъжностно лице – кмет на Община Тетевен, не е изпълнил служебните си задължения по чл. 44, ал. 1, т. 2 от Закона за местното управление и местната администрация, като не е ръководил цялата изпълнителна дейност на общината и не е организирал изпълнението на задачите, които произтичат от Закона за обществените поръчки, като от деянието са настъпили значителни вредни последици за Община Тетевен.

Със същия съдебен акт Детелин П. е признат за виновен в това, че в периода от 28.06.2012 г. до 17.03.2014 г. в град Тетевен в качеството си на длъжностно лице – заместник-кмет на Община Тетевен, в кръга на службата и при условията на продължавано престъпление съставил неистински официални документи – 657 броя заповеди, 361 броя договори за периода от 01.01.2013 г. до 17.03.2014 г., 8 броя договори, удостоверяващи прехвърляне право на собственост, и 3 броя договори за учредяване на други вещни права (престъпление по чл. 310, ал. 1, пр. 1 и 2 вр. чл. 308, ал. 1, пр. 1 и ал. 2, пр. 12 и 14 вр. чл. 26, ал. 1 от НК), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 2 години, отложено за срок от 4 години. Детелин П. е признат за невиновен в това, че в периода от 28.06.2012 г. до 17.03.2014 г. в качеството си на длъжностно лице – заместник-кмет на Община Тетевен, в кръга на службата си и при условията на продължавано престъпление е съставил други неистински официални документи, описани подробно в присъдата.

С решението на Апелативен съд – Велико Търново присъдата е изменена в частта относно размера на наложеното наказание „лишаване от свобода“ на Милен М. – от 3 на 2 години, като са отменени наказанията за лишаване от права. По отношение на Детелин П. присъдата e изменена, като е преквалифицирано деянието от чл. 310, ал. 1, пр. 1 и 2 вр. чл. 308, ал. 1, пр. 1 и ал. 2, пр. 12 и 14 вр. чл. 26, ал. 1 от НК в такова по чл. 308, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което присъдата е отменена в осъдителната част и наказателното производство спрямо Детелин П. е прекратено заради изтекла давност.

В протеста се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – нарушение на закона, допуснато съществено процесуално нарушение и явна несправедливост на наложеното наказание, като се иска отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

В касационните жалби на защитника на Милен М. се релевират касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – нарушение на закона, допуснато съществено процесуално нарушение и явна несправедливост на наложеното наказание, като се иска отмяна на атакувания съдебен акт и оправдаване на подсъдимия, алтернативно – преквалифициране на деянието в такова по чл. 217, ал. 1 от НК и прекратяване на наказателното производство поради изтекла давност, алтернативно – да се измени решението на въззивната инстанция в частта за определения изпитателен срок от 5 на 3 години.

22.04.2024 г., 9.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 102/2024 г. (срещу Юлиян Ш. за грабеж, придружен с убийството на Фатме М. в търговищкото село Славяново през 2022 г.), І н. о., докладчик: Христина Михова

Делото е образувано по касационни жалби на Юлиян Ш. и на неговия служебен защитник срещу решението по в.н.о.х.д. № 274/2023 г. на Апелативен съд – Варна.

С присъда по н.о.х.д. № 153/2023 г. на Окръжен съд – Търговище Юлиян Ш. е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 199, ал. 2, т. 2, пр. 1 вр. чл. 198, ал. 1 от НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години. Осъден е да заплати на майката на жертвата, конституирана като гражданския ищец по делото, обезщетение за причинените ѝ неимуществени вреди в размер на 50 000 лева.

С решението на Апелативен съд – Варна първоинстанционната присъда е изменена, като на подсъдимия е наложено наказанието „доживотен затвор“. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

В касационната жалба на Юлиян Ш. се навежда касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК – явна несправедливост на наложеното наказание, като се моли размерът му да бъде намален.

В касационната жалба на служебния защитник се навеждат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК – нарушение на закона и явна несправедливост на наложеното наказание. Иска се да бъде намалено наказанието до размера, определен от първоинстанционния съд.

24.04.2024 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 319/2024 г. (срещу Костадин Д. за производство и държане на марихуана с цел разпространение и за отглеждане на растения от рода на конопа в село Златна нива, обл. Шумен), І н. о., докладчик: Виолета Магдалинчева

Делото е образувано по искане на адвоката на осъдения Костадин Д. за преглед по реда на възобновяването на наказателни дела.

В искането се твърдят процесуални нарушения, извършени по в.н.о.х.д. № 195/2023 г. на Апелативен съд – Варна. С въззивния съдебен акт е отменена оправдателната присъда на Окръжен съд – Шумен и Костадин Д. е признат за виновен в това, че от неустановена дата в края на м. септември – началото на м. октомври 2021 г. до 29.12.2021 г. в имот в село Златна нива в съучастие с 4 други лица произвел и държал наркотични вещества с цел разпространение – марихуана, на обща стойност 18 566 лева. Признат е за виновен и за това, че от неустановена дата в края на м. септември – началото на м. октомври 2021 г. при условията на продължавано престъпление и в съучастие с 4 други лица в няколко полуремаркета отглеждал растения от рода на конопа – 627 бр., в нарушение на специалното законодателство.

За двете деяния на подсъдимия е определено кумулативно наказание „лишаване от свобода“ за 3 години, отложено с изпитателен срок от 5 години, и „глоба“ от 8000 лева.

news.modal.header

news.modal.text

Към 08:53 на 25.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация