Община Шумен – Прессъобщение

site.btaОбщина Шумен: Информация от днешния брифинг

Община Шумен: Информация от днешния брифинг
Община Шумен: Информация от днешния брифинг

1. Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Сключване на рамково споразумение с предмет: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление за нуждите на Община Шумен“, е изпратена за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) на 16.02.2024 г. 

След публикуването й в ОВ на ЕС, ще бъде публикувана в Регистъра на обществените поръчки, след което ще стане видима на Профила на купувача на Община Шумен.

Стойността на поръчката е 24 729 347,51 лв. без вкл. ДДС

Срок за получаване на оферти: до 20.03.2024 г. 23:59 ч.

Кратко описание:

В обхвата на настоящата обществена поръчка са включени дейностите по доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на 9656 бр. инверторни климатици, във връзка с реализирането на проект “Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Шумен“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Община Шумен е идентифицирана, като потенциален бенефициент по посочения проект, чиято обща цел е да се подобри качеството на атмосферния въздух, чрез намаляване на наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ) на териториите на общини, с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2021-2027 г. от битово отопление. Пълното описание, условията и изискванията към изпълнението на отделните дейности, включени в предметния обхват на поръчката, са подробно разписани в Техническата спецификация.

Целта на обществената поръчка е Възложителят да сключи Рамково споразумение с до 4 (четирима) потенциални изпълнители. 

В Рамковото споразумение не са определени всички условия!!!

2. Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: “ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА УСТРОЙСТВА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ШУМЕН ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, е изпратена за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) на 16.02.2024 г.

След публикуването й в ОВ на ЕС, ще бъде публикувана в Регистъра на обществените поръчки, след което ще стане видима на Профила на купувача на Община Шумен.

Стойността на поръчката е 1 137 512,01 лв. без вкл. ДДС

Срок за получаване на оферти: до 21.03.2024 г. 23:59 ч.

Кратко описание:

Община Шумен е идентифицирана, като потенциален бенефициент по проект “Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Шумен“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух, чрез намаляване на наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ) на териториите на общини с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2021-2027 г. от битово отопление.

Специфична цел на проекта e да се подменят отоплителни устройства в жилищни имоти на територията на община Шумен, в които се използва твърдо гориво с високоефективни отоплителни устройства и/или системи на електричество.

Предметът на настоящата поръчка включва: доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на доставените уреди; инструктиране на крайните получатели за правилна експлоатация и поддръжка; предаване на крайните получатели на цялата документация, придружаваща монтираните уреди, гаранционно им обслужване и доставка на необходимите части и материали в рамките на гаранционния срок.

Подробна информация за предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация.

Поръчката е разделена на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори“ с прогнозно количество: 160 броя топловъздушни пелетни камини със затворена горивна камера, 48 броя пелетни камини с водна риза, заедно с 11 броя пелетни котли; 225 стоманени панелни радиатора. 

Обособена позиция № 2 „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление – термопомпи сплит система „въздух – вода“ с прогнозно количество: 16 броя.

3. Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Провеждане на информационна кампания за населението в община Шумен в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Шумен“, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“, е изпратена за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) на 16.02.2024 г.

След публикуването й в ОВ на ЕС, ще бъде публикувана в Регистъра на обществените поръчки, след което ще стане видима на Профила на купувача на Община Шумен.

Стойността на поръчката е 430 000,00 лв. без вкл. ДДС

Срок за получаване на оферти: до 22.03.2024 г. 23:59 ч.

Кратко описание:

Целта на поръчката е да се избере квалифициран консултант, който да подпомогне община Шумен за подготовка, организация и провеждане на информационна кампания за населението в общината за прилагане на мерки за подобряване качеството на въздуха в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен“.

4. Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Демонтаж от жилищни имоти, транспортиране и предаване за рециклиране на отоплителни устройства за битово отопление на дърва и въглища по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Шумен“, е изпратена за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) на 16.02.2024 г. След публикуването й в ОВ на ЕС, ще бъде публикувана в Регистъра на обществените поръчки, след което ще стане видима на Профила на купувача на Община Шумен.

Стойността на поръчката е 443 390,00 лв. без вкл. ДДС

Срок за получаване на оферти: до 26.03.2024 г. 23:59 ч.

Кратко описание:

Обществената поръчка е „Демонтаж от жилищни имоти, транспортиране и предаване за рециклиране на отоплителни устройства за битово отопление на дърва и въглища по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Шумен“

Община Шумен е идентифицирана, като потенциален бенефициент по проект “Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Шумен“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух, чрез намаляване на наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ) на териториите на общини с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2021-2027 г. от битово отопление.  

Специфична цел на проекта e да се подменят отоплителни устройства в жилищни имоти на територията на община Шумен, в които се използва твърдо гориво с високоефективни отоплителни устройства и/или системи на електричество.

Целта на обществената поръчка е да се избере изпълнител, който да изпълни дейностите по демонтаж, събиране и предаване на последващо третиране на отоплителните устройства на дърва/въглища.

Изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в Техническата спецификация

6. Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Провеждане на информационна кампания за населението в община Шумен в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Шумен“, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“, е изпратена за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) на 16.02.2024 г.  След публикуването й в ОВ на ЕС, ще бъде публикувана в Регистъра на обществените поръчки, след което ще стане видима на Профила на купувача на Община Шумен.

Стойността на поръчката е 430 000,00 лв. без вкл. ДДС

Срок за получаване на оферти: до 22.03.2024 г. 23:59 ч.

Кратко описание:

Целта на поръчката е да се избере квалифициран консултант, който да подпомогне община Шумен за подготовка, организация и провеждане на информационна кампания за населението в общината за прилагане на мерки за подобряване качеството на въздуха в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен“.

7. Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали във връзка с изпълнение на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“, запазена на основание чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП, е изпратена за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) на 16.02.2024 г.  След публикуването й в ОВ на ЕС, ще бъде публикувана в Регистъра на обществените поръчки, след което ще стане видима на Профила на купувача на Община Шумен.

Стойността на поръчката е 70 000,00 лв. без вкл. ДДС

Срок за получаване на оферти: до 26.03.2024 г. 23:59 ч.

Кратко описание:

Община Шумен е идентифицирана, като потенциален бенефициент по проект “Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Шумен“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Общата цел на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух, чрез намаляване на наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ) на териториите на общини с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2021-2027 г. от битово отопление.  

Целта на настоящата обществена поръчка е да се избере изпълнител, който да подпомогне Община Шумен за прилагане на задължителните по Регламент (ЕС) № 2021/1060 мерки за видимост, прозрачност и комуникация за проекти, съфинансирани от Европейския съюз.

Подробна информация за предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация.

Финансиране: Финансирането на всички обществени поръчки е със средства по проект “Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Шумен“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. 

Към момента на обявяване откриването на процедурите за възлагане на обществена поръчка не е осигурено финансиране, необходимо за изпълнението й, тъй като все още не е сключен договор за предоставяне на БФП с Община Шумен. Поради това, и на основание чл. 114 от ЗОП, във всеки проект на договор, Възложителят е предвидил клауза за отложено изпълнение. 

news.modal.header

news.modal.text

Към 01:37 на 23.04.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация