Министерство на финансите – Прессъобщение

site.btaМинистерство на финансите: Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.10.2022 г.

Министерство на финансите: Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.10.2022 г.
Министерство на финансите: Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.10.2022 г.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за октомври се отчита значително превишение на разходите над приходите по КФП за месеца, като дефицитът на месечна база възлиза на 981,4 млн. лв. Причините за превишението на разходите над приходите са по-високите разходи в съответствие с годишните разчети, както и по-големия размер на възстановения данъчен кредит към бизнеса по ЗДДС. През октомври се наблюдава нарастване на социалните разходи (вкл. и поради втората стъпка от одобреното през лятото преизчисляване на пенсиите), капиталовите разходи, разходите за издръжка и други.

Бюджетното салдо по КФП на касова основа за първите десет месеца на 2022 г. е близко до балансирано (минимално превишение на приходите над разходите в размер на 4,8 млн. лв.) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 480,3 млн. лв. и превишение на приходите над разходите по европейските средства в размер на 485,1 млн. лева.  

Приходите, помощите и даренията по КФП към октомври 2022 г. са в размер на 50 240,1 млн. лв. или 84,2 % от актуализираните годишни разчети[1]. Постъпленията нарастват с 8 106,5 млн. лв. (19,2 %) спрямо отчетените към октомври 2021 г. Данъчните и осигурителните приходи по КФП нарастват номинално спрямо същия период на предходната година с 4,6 млрд. лв. (14,0 %), неданъчните приходи - с близо 3,5 млрд. лв. или 50,9 % (основно поради извънредните постъпления от вноски от държавните производители на електрическа енергия по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, които не са постъпвали през 2021 г.), а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близки до отчетените за същия период на предходната година.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 37 721,3 млн. лв., което представлява 81,8 % от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски формират 75,1 % от общите постъпления по КФП за периода. 

Приходите от преки данъци са в размер на 7 138,5 млн. лв. или 78,9 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 18 051,3 млн. лв. (81,0 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 12 791,1 млн. лв. (79,8 % от планираните), от акцизи възлизат на 4 832,0 млн. лв. (83,0 % от разчета), а тези от мита са в размер на 378,9 млн. лв. (99,7 % от годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1 324,9 млн. лв. или 94,5 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 11 206,6 млн. лв., което представлява 83,7 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 10 221,8 млн. лв. (увеличение с 3 449,8 млн. лв. спрямо същия период на предходната година) и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, вкл. вноски от приходи от държавни и общински предприятия, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други. Следва да се отбележи, че от месец юли по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ постъпват вноски от публичните предприятия от сектор „Енергетика“ в изпълнение на §24 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., които се използват за покриване на разходите по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката. Поради тази причина в частта на неданъчните приходи се отчита ръст, тъй като такива вноски не са постъпвали през 2021 година. Аналогично в частта на разходите за субсидии по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ се извършва изплащане на компенсации към небитовите крайни клиенти на електрическа енергия извън регулирания пазар по §23 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., което също следва да се има предвид при съпоставката на разходите със същия период на предходната година.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 2 297,1 млн. лева. 

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към октомври 2022 г. възлизат на 50 235,4 млн. лв., което е 76,2 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към октомври 2021 г. бяха в размер на 41 406,0 млн. лева.

Съпоставени със същия период на предходната година, разходите по КФП нарастват номинално с 21,3 % или 8,8 млрд. лв., което се дължи основно на по-високия размер на разходите по националния бюджет. Основен принос за нарастването на разходите имат програмите за изплащане на компенсации на небитовите потребители на електрическа енергия поради високите цени на електричеството. Разгледани по икономически елементи, най-значително нарастване се отчита при разходите за субсидии (3,7 млрд. лв. или 83,3 %), където освен традиционните разходи за субсидии за нефинансови предприятия през 2022 г. се отчитат и разходите по програмите за изплащане на компенсации за високите цени на електрическата енергия чрез бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. При социалните и здравноосигурителните разходи също се отчита ръст (2,2 млрд. лв. или 12,4 %), главно в частта на разходите за пенсии (1,7 млрд. лв. или 15,1 %). Друг елемент на разходите, при който се отчита съществено нарастване спрямо същия период на предходната година (с 1,1 млрд. лв. или 27,1 %) са разходите за издръжка, където основен принос имат разплатените задължения от предходни години към пътно-строителните и поддържащите фирми по договори за текущ ремонт и поддръжка. Капиталовите разходи, разходите за персонал и разходите за лихви също отчитат номинален ръст спрямо тези към октомври 2021 г. (съответно с 27,2 %; 9,7 % и 4,9 %).

Нелихвените разходи към октомври 2022 г. са в размер на 48 289,4 млн. лв., което представлява 76,5 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 45 032,4 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 3 227,9 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 29,2 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 591,2 млн. лв. (89,0 % от планираните за 2022 година). 

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31 октомври 2022 г. от централния бюджет, възлиза на 1 354,7 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС. 

Размерът на фискалния резерв към 31.10.2022 г. е 12,938 млрд. лв., в т.ч. 12,555 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,383 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 октомври 2022 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика“. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети. 

 
[1] Разчети към ЗДБРБ за 2022 г. (ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г., изм. и доп. ДВ., бр. 52 от 05.07.2022 г.).

news.modal.header

news.modal.text

Към 07:23 на 01.03.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация