Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия - Решение № 1679-НС

Централна избирателна комисия - Решение № 1679-НС
Централна избирателна комисия - Решение № 1679-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1679-НС

София, 16 февруари 2023 г.

 

ОТНОСНО: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

На основание чл. 6, ал. 3 във връзка с чл. 18, ал. 1, чл. 209 и чл. 215 от Изборния кодекс и писмо с вх. № НС-03-14 от 13.02.2023 г. от Администрацията на Министерския съвет Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., както следва:

І. Хартиени бюлетини за гласуване

1. Хартиените бюлетини се отпечатват от Печатницата на Българската народна банка (БНБ), която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г., посл. изм., ДВ, бр. 70 от 2022 г.) съгласно чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс. Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия, както и районните избирателни комисии (РИК). За целите на изработването и доставката на хартиените бюлетини кметовете на общини подават в срок, определен от ЦИК, информация за броя на избирателите по електронен път до ЦИК и до съответния областен управител, който обобщава информацията и изпраща на ЦИК по електронен път информация за броя на избирателите в съответния изборен район и заявява броя на бюлетините. РИК утвърждават бюлетините за печат, както и заявения тираж, по ред, определен с решение на ЦИК.

2. Бюлетините се изработват съгласно образец и технически характеристики, утвърдени с решение на ЦИК. Областните администрации съвместно с РИК организират получаването и съхранението на хартиените бюлетини в областната, съответно в общинската администрация.

3. РИК контролира транспортирането и съхранението на бюлетините в областната, съответно в общинската администрация.

4. Дейностите по охрана на бюлетините в процеса на доставката и съхранението им се осъществяват от Министерството на вътрешните работи.

ІІ. Други изборни книжа и материали

Изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали се организира от Администрацията на Министерския съвет (АМС)/областните/общинските администрации. ЦИК/РИК съгласува предоставена от АМС/областната администрация документация. В случай на възлагане на обществени поръчки разпоредбите на ЗОП за сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат съгласно § 3, ал. 1 от ДР на ИК.

5. Администрацията на Министерския съвет възлага изработването и доставката на:

5.1. Протоколи, респективно чернови на протоколи на СИК и РИК и други протоколи (за предаване и приемане на изборните книжа и материали, за предаване и приемане на избирателния списък, за маркиране на печата на СИК). За целите на изработването и доставката на протоколите на РИК и СИК по искане на АМС ЦИК подава по електронен път информация за регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети, техните кандидатски листи и определените им поредни номера в бюлетината. ЦИК утвърждава за печат образец на протокол на РИК и СИК за произволно определен изборен район.

Общинските администрации подават по електронен път чрез областните администрации до РИК, ЦИК и АМС информация за броя на избирателните секции в изборния район по общини, райони (в градовете с районно деление) и кметства.

Протоколите се изработват съгласно образец, утвърден с решение на ЦИК.

5.2. Удостоверения за гласуване на друго място и регистри за издадените удостоверения.

При изработването на удостоверенията се съобразява решението на ЦИК за единната номерация на удостоверенията за гласуване на друго място и начинът на тяхната защита, както и утвърдените от ЦИК образци на удостоверения (образци на изборни книжа).

5.3. Печати на СИК, пликове за протоколи на СИК, отличителни знаци за членовете на СИК и други книжа, като заявления, декларации, удостоверения и др., други материали (по преценка на АМС).

Изработването на печати на СИК се извършва по утвърдени с решение на ЦИК форма и реквизити.

Отличителните знаци за членовете на СИК се изработват съгласно решение на ЦИК.

Пликове за протоколи на СИК – доставят се непрозрачни хартиени пликове, формат С4, с размери 229х324, с капака по дългата страна, самозалепващ с лента (лепенка), долният десен ъгъл на плика (който не е при капака) трябва да е отрязан.

6. Областните администрации осигуряват:

6.1. Торби за съхранение на изборни книжа, кутии за отрязъци с номерата на бюлетините, печати на РИК, други книжа и материали, в съответствие с решение на ЦИК.

Торби за съхранение на изборните книжа и материали след изборите в съответствие с изисквания, определени с решение на ЦИК.

Кутиите за отрязъци с номерата на бюлетините са непрозрачни, като доставката им се извършва по утвърдени с решение на ЦИК размер, форма и материал.

Изработването на печати на РИК се извършва по утвърдени с решение на ЦИК форма и реквизити.

Печат на комисията по чл. 287, ал. 7 ИК, който се изработва по утвърдени с решение на ЦИК форма и реквизити.

Областните управители осигуряват и други книжа/материали, свързани с работата на РИК и общините.

7. Общинските администрации осигуряват:

7.1. Копирна техника, консумативи за копирна техника на СИК – копирна хартия, мастило и др., избирателни кутии, опаковъчни материали, химикали и други книжа и материали, необходими за работа на СИК.

Използва се копирната техника от предходни, като при нужда кметовете съгласувано с областния управител осигуряват необходимата техника и консумативи за нея.

Избирателни кутии, химикалки, опаковъчни материали и др. за работа на секционните комисии.

Заявления, декларации, удостоверения и др. за работа на общинските администрации.

Други книжа и материали се доставят по възлагане на областната/общинската администрация, съгласувано с решение на РИК.

8. Изработването, доставката и съхранението на необходимите за секционните избирателни комисии извън страната изборни книжа и материали, извън тези по т. 5.1. и т. 5.3., се организира от Министерството на външните работи.

9. При възлагане на изработването на изборните книжа и материали, възложителите могат за предвидят в договорите да бъде възложена и доставката и/или съхранението на книжата и материалите, съгласувано с ЦИК/РИК.

10. Охранителните дейности в процеса на доставката и съхранението на изборните книжа и материали се осъществяват от Министерството на вътрешните работи, съгласувано с ЦИК/РИК.

11. Съхранението, разпределението по секции и транспортирането на изборните книжа и материали се извършва под контрола на Районната избирателна комисия, която съвместно с общинската администрация снабдява секционните избирателни комисии с изборните книжа и материали.

12. АМС/Областната/общинската администрация уведомява своевременно ЦИК и РИК за всяка възложена дейност по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.

13. По неуредени с това решение въпроси по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали ЦИК приема съответните решения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

СС/ЛТ

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 04:16 на 11.06.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация