Централна избирателна комисия

site.btaЦИК: Приложение към Решение № 1667-НС от 15.02.2023 г.

ЦИК: Приложение към Решение № 1667-НС от 15.02.2023 г.
ЦИК: Приложение към Решение № 1667-НС от 15.02.2023 г.

Приложение към 

Решение № 1667-НС от 15.02.2023 г.

 

ИЗИСКВАНИЯ

към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

І. Общи изисквания

1. Организацията и извършването на информационните и изчислителни дейности по компютърната обработка на резултатите трябва да осигури надеждност, максимална защита и контрол на обработката и достоверност на получените резултати както на централно (ЦИК), така и на районно ниво (РИК). Това трябва да се извърши с прилагането на съвременни технически, програмни и комуникационни средства при осигуряване на високо качество, защита на информацията и спазване на сроковете в изборния процес, съгласно Изборния кодекс и решенията на ЦИК.

2. Входните и изходните документи на компютърната система да се разработват съгласно изискванията към протоколите на секционните избирателни комисии (СИК), както и на другите книжа, утвърдени от ЦИК (приемо-предавателна разписка между СИК и РИК, разпечатка с данните от протокола на РИК и др.).

2.1. Математическото, алгоритмичното и програмното осигуряване, свързано с обработката на данните от гласуването, трябва да съответства на изискванията на Изборния кодекс, в т.ч. на Методиката по Приложение № 1 към чл. 248 ИК.

2.2. Извършването на дейностите, свързани с компютърната обработка, трябва да бъде съгласувано с работата на избирателните комисии, като осигуряват завършването на обработката и представянето на крайните резултати в определените от Изборния кодекс и настоящите изисквания срокове. Работата, свързана с компютърната обработка на данните от гласуването да се организира така, че да не затруднява дейността на избирателните комисии.

2.3. Програмната система за въвеждане и обработка на резултатите от гласуването в изборите за народни представители трябва да отговаря на изискванията на Изборния кодекс, Методиката в Приложение № 1 към чл. 248 ИК и решенията на ЦИК. Системата включва въвеждане и обработка на данните за местата за гласуване и резултатите от гласуването, въвеждане на партиите, коалициите, и инициативните комитети за издигане на независими кандидати, кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети, проверка за дублираност в кандидатските листи, проверка на списъците за застъпници на кандидатските листи на партиите, коалициите и независимите кандидати, регистрирани в РИК, и подготовка за отпечатване на удостоверения, проверка на списъците за наблюдатели, анкетьори, в т.ч. и за наличие на дублираност, и всички проверки по чл. 3, ал. 3 ИК, извеждане на подробни и обобщени междинни и крайни резултати от гласуването на ниво РИК и ЦИК, сканиране на секционните протоколи на СИК и протоколите на РИК, изпращането им в ЦИК и публикуването им на интернет страниците на РИК и ЦИК. 

2.4. Излъчването на заседанията на РИК включва поддържане на допълнителна функционалност на официалните интернет страници на РИК. Изпълнителят следва да осигури и необходимите технически средства за периода на функциониране на РИК (до 16 април 2023 г.). Системата трябва да осигурява излъчване във формат, подходящ за приемане на персонални компютри и мобилни устройства. Изпълнителят трябва да поддържа онлайн видеоархив със записи от заседанията на комисиите до приключване на работата на РИК. С приемане на изпълнението за компютърната обработка и издаването на бюлетин изпълнителят предава на ЦИК видеоархив със записите от заседанията на РИК.

3. Да се приложи технология, в съответствие с ИК, която позволява пълно проследяване на компютърната обработка и изключва възможности за внасяне на нерегламентирани промени в данните от гласуването.

4. Изпълнителят носи имуществена отговорност при неизпълнение на договорните условия за компютърната обработка на данните от гласуването в изборите за народни представители, възможността за видеоизлъчвания на заседанията на РИК и издаването на Бюлетин на ЦИК.

Заплащането на дейностите, свързани с компютърната обработка на резултатите от гласуването е поетапно, като е съобразено с времето, качеството, обема на извършените дейности и приемането на работата.

5. Прилаганата организация и технология за обработка на изборните резултати трябва да дава възможност обработката да бъде наблюдавана и контролирана на всяко ниво от членове на ЦИК и/или РИК или упълномощени от тях лица и да бъде документирана, като освен това се води автоматично дневник кои лица, кога и какви действия по въвеждане и обработка на данните са извършвали. За нестандартните ситуации, имащи отношение към компютърната обработка в РИК се води дневник на ОИП , който се предоставя на ЦИК при приемане изпълнението на договора, включително при поискване.

6. Централната избирателна комисия може да поиска от изпълнителя провеждане на изпитания на програмното осигуряване за въвеждане и компютърна обработка на резултатите от изборите за народни представители, както и да направи оценка на програмния продукт на изпълнителя. Изпълнителят трябва да има възможност да извърши примерна обработка с данни на ЦИК и да представи контролни разпечатки на необходимите информационни изходи съобразно изискванията към програмния продукт. При удовлетворяване на изискванията ЦИК незабавно получава копие от програмното осигуряване върху технически носител и съответната експлоатационна документация.

7. До 22 март 2023 г. изпълнителят да представи доклад за извършената подготовка и организация на компютърната обработка.

8. Данните за резултатите от гласуването на изборите за народни представители да се приемат и предават само в съответствие с решенията на ЦИК. Изходните справки на хартия да са във формат, съгласуван с ЦИК. Резултатите от гласуването по секции и информацията от компютърната им обработка да се предоставят на ЦИК и за Бюлетина на технически носител по предварително одобрен от ЦИК формат, удобен за автоматизирана обработка, както и да се визуализират на интернет страницата на ЦИК.

9. Да се подготвят инструкции за работата на изчислителните пунктове (ИП) към РИК и ЦИК в съответствие с решенията на ЦИК, отнасящи се до обработката на изборните резултати. Инструкциите трябва да уреждат правата и задълженията на съответния екип на Изпълнителя. Копия от тези инструкции се представят в ЦИК не по-късно от 5 (пет) дни преди изборния ден.

 

10. Централната избирателна комисия получава авторските права върху разработения софтуер, пълната документация към него и цялата информация, отнасяща се до отчитане на резултатите от гласуването в изборите за народни представители.

 

ІІ. Организация и технология на компютърната обработка на изборните резултати

А. Обработка на информацията в РИК

Към всяка РИК се организира изчислителен пункт (ИП) за компютърна обработка на изборните резултати в изборния район. В ИП към РИК се извършват:

1. Изчитане и верифициране на данните от СУЕМГ за целите на визуализацията. В случай че това е невъзможно за дадено устройство (липсващи носители, неуспешна верификация на електронния подпис, невалиден формат на файла, несъответствие на хеш-а на използвания софтуер и т.н.), за данните от това устройство се изготвя констативен протокол. При успешно изчитане, данните се съхраняват, а това се отбелязва в ППР.

2. Въвеждане на данните от протоколите на СИК, като се осъществява ефективен контрол от СИК и РИК за тяхната непротиворечивост и пълнота.

3. Отпечатване в подходяща форма на приемо-предавателна разписка (ППР) между СИК и РИК, съдържаща данните от въведения протокол и данните за предаващия, приемащия и обработващия протокола. Ако има сработили контроли, се изготвя проект на ППР и заедно с протокола се връщат за коригиране на грешките съвместно с РИК и после за повторно въвеждане и издаване на ППР.

4. След утвърждаване на ППР (полагане на подписите на СИК, член на РИК и оператор от ИП) 2 екземпляра от ППР и белият екземпляр от протокола на СИК се връщат в ИП за потвърждение и сканиране на протокола на СИК.

5. Периодично изготвяне на междинни данни (обобщени и по секции) от обработените протоколи на СИК, които се предоставят на РИК и се изпращат в изчислителния пункт към ЦИК с електронен подпис.

6. Подготвяне на данните за протоколите и решенията на РИК след приемане на всички протоколи от СИК и отпечатването им в подходяща форма, съответстваща на утвърдените книжа.

7. Изпращане на протоколите на РИК веднага след подписването им в изчислителния пункт към ЦИК в електронен вид с електронен подпис.

8. Сканиране на протоколите на СИК и РИК и изпращане на сканирани екземпляри от протоколите на СИК и РИК в ЦИК и публикуването им на сайта на съответната РИК и на ЦИК.

 

А.1. Действия и срокове преди изборите

1. Съставяне и актуализиране на база данни за всеки изборен район: местонахождението и номерацията на избирателните секции, наличие или липса на машинно гласуване за  всяка секция, състава и длъжностите на членовете на РИК, въвеждане на номенклатурите на партиите, коалициите и инициативните комитети, кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети, и проверката им за дублиране на лица в кандидатските листи.

2. Да се осигури и поддържа излъчване на заседанията на РИК в реално време на интернет страницата на съответната комисия. В случай на технически проблем с излъчването, след уведомяване от РИК, представител на Изпълнителя да оказва съдействие на РИК, включително на място.

3. До 1 март 2023 г. да се определят отговорници на ИП към РИК, които притежават добри организационни качества и отлична компютърна подготовка.

4. До 18 март 2023 г. да се проведе обучението на отговорниците на ИП по т. 2 по:

- Изборния кодекс, решенията на ЦИК, утвърдените книжа;

- изчитане на данните от СУЕМГ;

- правила за въвеждане на данни от протоколите на СИК;

- използване на програмите;

- комуникация чрез компютърни мрежи;

- правила за инструктаж на операторите.

5. Отговорниците на ИП към РИК до 21 март 2023 г. да извършат:

- подбор, наемане и инструктаж на операторите в РИК;

- оглед на помещенията за разполагане на изчислителната техника в ИП към РИК и осигуряване на комуникация с РИК;

- осигуряване на необходимия брой компютри, принтери и сканиращи устройства за периода на отчитане на резултатите от гласуването в изборите за народни представители. Препоръчително е броят на компютрите да бъде не по-малък от отношението [(брой на СИК + 70)/35], закръглено нагоре, както и да има поне два допълнителни компютъра за резерв;

- въвеждане до 22 март 2023 г. на данните за местоположението и номерацията на секциите, наличие или липса на машинно гласуване във всяка секция, състава и длъжностите на членовете на РИК, номенклатурите на партиите, коалициите и инициативните комитети, кандидатските листи на партиите, коалициите и данните за независимите кандидати. 

6. Отговорниците на ИП към РИК най-късно до 26 март 2023 г. да:

- инсталират техниката и програмното осигуряване – в съответствие с плана  на помещенията, определени за разполагане на ИП към РИК;

- осъществяват и тестват комуникационните връзки с ЦИК;

- участват при обучението на РИК от членове на ЦИК;

- обучат операторите в ИП към РИК.

7. За извършване на описаните действия отговорниците на ИП към РИК уведомяват своевременно РИК.

 

А.2. Действия в РИК след приключване на гласуването

1. Записващото техническо устройство (ЗТУ) се изчита (ако е налично и формално коректно/подписано) за целите на визуализацията. В случай че това е невъзможно за дадено устройство (липсващи носители, неуспешна верификация на електронния подпис, невалиден формат на файла, несъответствие на хеш-а на използвания софтуер и т.н.), за данните от това устройство се изготвя констативен протокол, като по един екземпляр от констативните протоколи се предава на Централната избирателна комисия. При успешно изчитане, данните се съхраняват, а това се отбелязва в ППР.

2. За протокол на СИК се отпечатва отделна приемо-предавателна разписка (ППР) в три еднакви екземпляра или проект на ППР между СИК и РИК в един екземпляр.

Проектът на ППР задължително съдържа:

-     вид на секционния протокол;

-     номера и местонахождението на секцията според протокола на СИК;

-     уникалния код на разписката; при всяко разпечатване на разписка с данните от протокол на СИК за разписката се генерира отново уникален код; кодът се записва в системата; две различни разписки, дори и за един и същи протокол на СИК, трябва да имат различни уникални кодове;

-     данните по точките от протокола на СИК;

-     фабричния номер на протокола на СИК;

-     разпределение на действителните гласове по партии, коалиции и независими кандидати, както и гласовете „Не подкрепям никого“;

-     разпределение на предпочитанията (преференциите) на кандидатските листи по партии и коалиции;

-     ЕГН (непълно) на оператора, въвел данните, и на приносителя на протокола на СИК, както и места за подписите им и за подпис на член на РИК.

Операторът разписва трите еднакви екземпляра на проекта на ППР.

3. При наличие на несъответствия между данните от протокола на СИК и проекта на ППР (не са удовлетворени контроли, ако има такива, тоест част от данните не удовлетворяват определените от ЦИК контролни равенства и/или неравенства, наречени „контрол“), разписката не се потвърждава и данните от нея не участват в сумарните резултати от гласуването. Записът от тази разписка остава със забележка „заличена“. След отстраняване на несъответствията се издава разписка с нов уникален номер.

4. Ако данните от протокола на СИК удовлетворяват всички контроли, РИК приема протокола и двете страни (СИК и РИК) проверяват и подписват ППР.

5.  При наличие на неудовлетворени контроли на данните от секционния протокол представители на СИК и РИК изясняват причините за това. Районната избирателна комисия взема решение по приемането на протокола и разписката. Ако има решение за поправки на данни от протокола, данните се въвеждат отново от оператор, издава се нова разписка с нов уникален номер, а предишната се заличава, като записът за нея не се изтрива, но остава със забележка „заличена“.

6. Представителят на РИК вписва уникалния номер на приетата разписка върху трипластовия протокол на СИК и едва тогава го разпластява.

7. По един екземпляр от всяка приемо-предавателната разписка на приетите протоколи на СИК се предоставят на представителя на СИК, а другите два екземпляра (за РИК и за отговорника на ИП към РИК), заедно с белия екземпляр на секционния протокол, се предават на отговорника на ИП. Събитието се регистрира в „Дневник на предадените СИК протоколи и разписки“.

8. След получаване на двете подписани ППР и белия екземпляр на протокола на СИК в ИП към РИК се преминава към действия за потвърждение на протоколите. След като компютърният запис на данните от секционния протокол е потвърден в базата данни, той повече не може да се променя. Задължително поотделно се потвърждават всички приети от РИК приемо-предавателни разписки.

9. Сканират се само протоколи с потвърдени ППР. Всички протоколи, представени за една и съща секция се сканират в един общ файл. За сканираните протоколи се води „Дневник на сканираните протоколи на СИК“, в който се отбелязва кой оператор е сканирал протокола и кога го е върнал на отговорника на ИП.

10. Отговорникът на ИП или оператор със съответните права, задължително различен от сканиралия протокола на СИК, проверява съответствието на ППР и сканирания протокол и при коректност на данните сканираното копие се потвърждава, с което приключва обработката на протокола и той може да участва в обработката на крайните резултати.

11. Периодично (на всеки астрономически час) отговорникът на ИП към РИК предоставя на РИК и препраща в изчислителния пункт към ЦИК междинни данни (обобщени и по секции) от потвърдените протоколи на СИК, заедно със сканираните протоколи на СИК, посредством електронен подпис. Първото качване на междинни данни да не е по-късно от 23.00 ч.

12. След приемане на всички постъпили протоколи от СИК отговорникът на ИП към РИК чрез програмния продукт подготвя сумарните данни за протоколите на РИК, които се отпечатват във формат, съдържащ реквизитите на протокола на РИК, както и данните за решението на РИК (когато има избран независим кандидат за народен представител), което се отпечатва във формат, съдържащ реквизитите на решението на РИК. 

13. Създадената база от данни от протоколите на СИК за съответната РИК, както и сумарните резултати за изборния район, се записват върху четири броя технически носители: два броя за ЦИК, един за РИК и един за ОИП. Същите данни чрез комуникационната мрежа се изпращат и в ЦИК. Техническите носители трябва да съдържат и копие от данните от протоколите на всички СИК, експортирани в текстови файл.

14. Обработените и сканирани протоколи на СИК, заедно с данните на РИК и сканираните протоколи на РИК, се изпращат на ЦИК и се публикуват на сайта на съответната РИК и ЦИК. Сканираните екземпляри от протоколите на СИК и РИК се записват на четири броя технически носители, един за РИК, един за архив на ИП и два за ЦИК.

 

Б. Обработка на информацията в ЦИК

В ЦИК изпълнителят извършва:

1. Съставяне и актуализиране на база данни за изборните райони (районите) и избирателните секции в тях. Параметризират се номенклатури на партии, коалиции и инициативни комитети, кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети, и други данни, предоставени от ЦИК.

2. Обработка на получената от РИК чрез ЦИК текуща информация за активността на избирателите в страната в определените с оперативния план часове, получаване на междинни данни за активността по изборни райони (райони) и за страната в изборния ден, и визуализацията й на сайта на ЦИК и РИК.

3. Въвеждане и повторно въвеждане на данните от гласуването в избирателните секции извън страната.

4. Повторно въвеждане на данните от протоколите на СИК в ИП на ЦИК.

5. Компютърно сравняване на данните от протоколите на СИК, въведени в РИК и ЦИК, и разпечатване на несъответствията.

6. Предоставяне на ЦИК на несъответствията по т. 5 за анализ и вземане на решения. Отразяване на решенията на ЦИК по несъответствията и създаване на актуализирани районни бази от данни.

7. Периодично обявяване на междинни данни от гласуването по изборни райони, населени места и секции, както и на окончателните резултати от гласуването в изборите за народни представители на интернет страницата на ЦИК, включително и изчетените данни от СУЕМГ. Първото публикуване на междинни данни се извършва не по-късно от 23.00 ч. в изборния ден.

8. Предоставяне на обобщени данни за резултатите от изборите и изчисления съгласно Приложение № 1 към чл. 248 ИК по Методиката за определяне на резултатите от гласуването при изборите за народни представители относно разпределението на мандатите на национално ниво и в многомандатните изборни райони по партии, коалиции и независими кандидати, списък А и списък Б на кандидатските листи на партии и коалиции и поименното разпределение на народните представители съгласно Методиката.

 

Б.1. Действия и срокове преди изборите

1. До 25 март 2023 г. да се определят отговорници на ИП към ЦИК, които притежават добри организаторски качества и отлична компютърна подготовка.

2. До 22 март 2023 г. Изпълнителят представя на ЦИК базата данни за РИК и съответните СИК в изборните райони (райони) и за организираните СИК за гласуване извън страната, получени съответно от РИК и ЦИК.

3. До 22 март 2023 г. отговорникът на ИП към ЦИК е длъжен да представи на ЦИК:

- правила за организация и контрол върху дейностите, извършвани в ИП на ЦИК;

- инструкции за използване на програмите.

4. До 20 март 2023 г. да се извърши:

- наемане, инструктаж на оператори за ИП на ЦИК и подписване на декларации за конфиденциалност;

- оглед на предоставените от ЦИК помещения и места за разполагане на изчислителната техника в ИП към ЦИК;

- осигуряване на необходимия брой компютри за периода на обработката. Броят на компютрите за операторите за въвеждане на секционните протоколи да бъде не по-малък от 70;

- осъществяване и тестване на комуникационните компютърни връзки;

- актуализиране на базите от данни за промени в СИК;

- тестване на програмите.

 

Б.2. Действия след приключване на гласуването

1. Изпълнителят предоставя периодично на ЦИК междинни данни от гласуването по секции, населени места, изборни райони, секции извън страната и общо за страната и извън страната. Те се обновяват, обявяват и визуализират в интернет страницата на ЦИК www.cik.bg на всеки кръгъл час от 23.00 часа в изборния ден нататък, след одобрението им от ЦИК. Информацията за междинните данни по тази точка се представя при поискване от член на ЦИК.

2. Изпълнителят подпомага работата на ЦИК по приемането на книжата и материалите от РИК, предназначени за ЦИК.

3. ЦИК предоставя на изпълнителя:

- секционните протоколи, предадени от РИК на ЦИК;

- копия на протоколите на РИК;

- приемо-предавателен протокол между изпълнителя и ЦИК и описите на протоколите на СИК за съответната РИК;

- копие на техническите носители с базите данни, съдържащи данните от протоколите на СИК и данните за изборния район (района).

4. В ИП на ЦИК се въвеждат повторно данните от протоколите на СИК.

5. В ИП на ЦИК се въвеждат данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции извън страната в присъствието на членове на ЦИК, включително се изчитат данните от СУЕМГ.

6. Компютърно се извеждат несъответствията между базите данни, получени в ИП на РИК и на ЦИК.

7. Централната избирателна комисия анализира несъответствията от двете въвеждания и взема решения по тях. Съгласно тези решения се актуализират районните бази данни и по тях се изчисляват окончателните резултати от гласуването на изборите за народни представители и разпределението на мандатите за народни представители. 

Актуализираните данни се записват на технически носител и се предоставят на ЦИК.

8. На ЦИК се предоставят обобщените данни на национално ниво и по многомандатни изборни райони на информацията от секционните протоколи (протоколи, приети от ЦИК) и справки за изчисленията и окончателните резултати от гласуването за народни представители съгласно Методиката в Приложение № 1 към чл. 248 ИК.

9. Създадените актуализирани бази с данните от протоколите на СИК за целия процес на компютърна обработка – от стартирането му до потвърждаване края на обработката, както и окончателните резултати по изборни райони и за страната, се записват върху технически носител по предварително одобрен от ЦИК формат, удобен за автоматизирана обработка, който се предава на ЦИК. Тези данни се визуализират и на интернет страницата на ЦИК, включително и изчетените данни от СУЕМГ.

10. Изпълнителят подготвя и отпечатва Бюлетин с резултатите от гласуването по избирателни секции, и със сумарни резултати от изборите за народни представители според актуализираните бази данни до 13 май 2023 г.. Форматът и съдържанието на Бюлетина и техническите носители към него предварително се съгласуват с ЦИК. Тиражът на Бюлетина с технически носители е 150 бр. (от които 70 с твърди корици).

 

III. Изисквания към програмно-техническото осигуряване

1. Програмно-техническата среда трябва да реализира информационно-изчислителните дейности съобразно описаната организация и технология на ниво РИК и ЦИК.

2. Изпълнителят носи пълна отговорност за неправомерното използване на лицензионни права върху софтуерни продукти.

3. Предложените от изпълнителя програмно-технически средства трябва да осигуряват:

3.1. Контрол на входните данни.

3.2. Достоверност на изходната информация.

3.3. Защита на информацията (недопускане на неоторизиран достъп; антивирусна защита и др.).

3.4. Надеждност на програмно-техническите средства при хардуерни повреди, както и при извънредни обстоятелства, водещи до нарушаване на процеса на обработка и др.

 

IV. Информационни изходи и предоставяне на резултатите

1. За СИК:

1.1. Приемо-предавателна разписка между СИК и РИК.

2. За РИК:

2.1. Приемо-предавателна разписка между СИК и РИК.

2.2. Справка за текущо въведени данни от гласуването към даден момент, както и основните числови данни от всички протоколи на СИК, потвърдени в РИК.

2.3. Справка за непредставени секционни протоколи.

2.4. Справка за съответствие на номера на СИК и уникалния номер на издадената приемо-предавателна разписка.

2.5. Разпечатка с обобщените данни за изборния район от гласуването за протоколите на РИК. 

2.6. Данните от протоколите на СИК и обобщените резултати на технически носител по предварително одобрен от ЦИК формат, удобен за автоматизирана обработка.

2.7. Сканирани копия на протоколите на СИК и РИК на технически носител.

3. За ЦИК:

3.1. Справка за непредставени секционни протоколи.

3.2. Справка за открити грешки в протоколите на СИК.

3.3. Разпечатки с междинни данни от гласуването по изборни райони и за страната.

3.4. Разпечатка за различията от въведените в РИК и ЦИК секционни протоколи.

3.5. Разпечатка с окончателните резултати по изборни райони, извън страната и общо за страната, както и данните от протоколите (сканираните копия на протоколите за секциите извън страната) на СИК на технически носител по предварително одобрен от ЦИК формат, удобен за автоматизирана обработка.

3.6. Бюлетин за резултатите от гласуването в изборите за народни представители.

4. Програмното осигуряване да предоставя възможности за:

4.1. Стандартен изход за преход към други програмни продукти и предоставяне на числовите данни на резултатите от гласуването на изборите за народни представители в подходящ вид върху технически носители.

4.2. Визуализация в интернет страницата на ЦИК на избирателната активност в страната, данните от гласуването и резултатите от изборите за народни представители.

 

V. Технологични параметри

1. Техническата база трябва да бъде разположена:

1.1. Във всяка РИК.

1.2. В ЦИК.

2. Първичен източник за въвеждане на данни е оригиналът на протокола на СИК.

3. Време за обработка в:

3.1. Районните избирателни комисии:

а) Предоставянето на данните за протоколите на РИК да се извърши не по-късно от 3 (три) часа след приемането от РИК и потвърждаването на последния секционен протокол, но във всички случаи не по-късно от 48 часа от приключване на гласуването. 

б) Предоставяне на сканирани копия от протоколите на СИК на РИК да се извърши не по-късно от 5 (пет) часа след получаване и потвърждаване на последния секционен протокол, но във всички случаи не по-късно от 48 часа от приключване на гласуването.

3.2. ЦИК:

- до 5 (пет) часа след получаването на последния секционен протокол от ЦИК изпълнителят предоставя на ЦИК разпечатка с всички несъответствия на числовите данни между базите данни, създадени в РИК и в ЦИК;

- изчисляването на окончателните резултати да се извърши не по-късно от 5 (пет) часа, след като ЦИК предостави на изпълнителя взетите решения по всички различия в данните.

4. Изпълнителят трябва да гарантира надеждност на системата и достоверност на обработката за отчитане на резултатите от изборите.

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                      Камелия Нейкова

 

                                       СЕКРЕТАР:

                                                                      Севинч Солакова

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 03:56 на 05.06.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация