Общински съвет Русе – Прессъобщение

site.btaДневен ред за предстоящото на 27 юни 2024 г. 10-о заседание на Общински съвет - Русе

Дневен ред за предстоящото на 27 юни 2024 г. 10-о заседание на Общински съвет - Русе
Дневен ред за предстоящото на 27 юни 2024 г. 10-о заседание на Общински съвет - Русе

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 10-то заседание, което ще се проведе на 27.06.2024  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      К.л. № 287 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2024 година       

2.      К.л. № 288 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 38 ал.1, т.1 и т.2 от ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнението на Държавния бюджет за 2024 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 119, прието с Протокол № 5/16.02.2024 г. - Приложение № 18         

3.      К.л. № 260 Увеличаване капитала на „Общински транспорт Русе“ ЕАД   

4.      К.л. № 261 Откриване на процедура за приватизация на сграда за търговия-бивша сладкарница „Бор“ в кв. Дружба II-„Селеметя“, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Кръстец“ №81, предмет на АОС №5335/14.02.2008 г. 

5.      К.л. № 262 Състав на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол

6.      К.л. № 263 Застраховане на социални жилищни имоти – частна общинска собственост

7.      К.л. № 264 Прехвърляне на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен от 16 кв.м по улична регулация от ПИ 63427.8.802 към частния ПИ с идентификатор 63427.8.1526, срещу отнемане на терен от 6 кв.м. от частния ПИ с идентификатор 63427.8.1526 и придаване към общинския ПИ 63427.8.802, за образуване на нов УПИ XV-1526 “за обществено обслужване и складови дейности“, в кв. Източна промишлена зона, град Русе         

8.      К.л. № 265 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Николово, Община Русе

9.      К.л. № 266 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Николово, Община Русе

10.  К.л. № 267 Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе  

11.  К.л. № 268 Предоставяне безвъзмездно за управление на помещения в сградата на Кметство с. Ново село, Община Русе  

12.  К.л. № 269 Продажба на общински поземлен имот, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Явор“,  по чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост

13.  К.л. № 270 Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча, в полза на ТП „Държавно горско стопанство - Сеслав“ – гр. Кубрат

14.  К.л. № 271 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“

15.  К.л. № 272 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе от недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, м. „Хаджигенова чешма“

16.  К.л. № 294 Промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.7.64 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с построената в имота сграда

17.  К.л. № 291 Отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения от общинската образователна система

18.  К.л. № 292 Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Център Динамика“

19.  К.л. № 289 Кандидатстване на Община Русе с партньорска проектна идея «Градска среда, култура и икономическо развитие» по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.       

20.  К.л. № 290 Кандидатстване на Община Русе с партньорска проектна идея «Интегрирано развитие на булевардната инфраструктура и градския транспорт в гр. Русе» по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. 

21.  К.л. № 273 Актуализация на местоположението, броя на местата на таксиметровите стоянки и обозначаването им в гр. Русе

22.  К.л. № 285 Доплащане на км/пробег за компенсиране разходите от извършването на превозите на пътници, извън чертите на гр. Русе, определени със строителните му граници в действащия устройствен план по градските линии от Общинската транспортна схема и приемане на решение за субсидиране на „Общински транспорт Русе“ ЕАД на км/пробег за извършваните курсове извън пиковите часове

23.  К.л. № 274 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе

24.  К.л. № 275 Одобряване на Договор за сътрудничество за реализиране на програма „Академия за родители към Община Русе“ с дейност „Общинско училище за бъдещи и настоящи родители“

25.  К.л. № 276 Отчет за 63. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе, 15 – 31 март, 2024

26.  К.л. № 286 Определяне на нов председател на Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ - Русе

27.  К.л. № 278 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за пътни връзки до ПИ 63427.107.76, ПИ 63427.107.77 и ПИ 63427.107.58  в м. „Гарван бюлюк“, землище на гр. Русе

28.  К.л. № 279 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 51679.503.1632, намиращ се в местност „Дрибак 3,4“, село Николово, община Русе

29.  К.л. № 280 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 51679.503.1562, намиращ се в местност „Дрибак 3,4“, село Николово, община Русе

30.  К.л. № 281 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 51679.503.1452, намиращ се в местност „Дрибак 3,4“, село Николово, община Русе

31.  К.л. № 282 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 51679.503.1453, намиращ се в местност „Дрибак 3,4“, село Николово, община Русе

32.  К.л. № 283 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 47336.300.8, намиращ се в местност „Калето“, град Мартен, община Русе

33.  К.л. № 284 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 47336.300.7, намиращ се в местност „Калето“, град Мартен, община Русе

34.  Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за изменение на общ устройствен план (ИОУП) на Община Русе в обхват поземлени имоти с идентификатори 51679.207.17, 51679.207.18, 51679.207.19 и 51679.207.20 по КККР на село Николово, намиращи се в местност „Дрибака“, община Русе, като се предвиди устройствена зона – обособяване на жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване – „Зона (Жм)“

35.  К.л. № 277 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе

36.  К.л. № 293 Определяне на зона за кратковременно платено паркиране

37.  Питания

38.  Изказване на Тодор Савов

39.  Изказване на Ивелина Петрова

news.modal.header

news.modal.text

Към 10:21 на 21.07.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация