Община Русе – Прессъобщение

site.btaСедмичен отчет за дейността на общинска администрация Русе – 10 - 14 юни 2024 г.

Седмичен отчет за дейността на общинска администрация Русе – 10 - 14 юни 2024 г.
Седмичен отчет за дейността на общинска администрация Русе – 10 - 14 юни 2024 г.

Ресор „Опазване на околната среда и комунални дейности“:      

- започна полагането на нова асфалтова настилка на зоните за паркиране, тротоарите и подходите в района на Товарна гара, с административен адрес ул. „Тулча“ 15;

- изградено бе ново енергоефективно външно осветление на паркинга до бариерата за контрол на достъп до централната крайбрежна ивица, западно от края на ул. „Мостова“ след ЖП прелеза. Монтирани са нови стълбове за улично осветление с LED осветители и е положена нова подземна захранваща кабелна мрежа;

- положена бе хоризонталната пътна маркировка на кръстовища по ул. „Иван Вазов“, ул. „Потсдам“, в зоните за паркиране около бл. 4 в кв. „Здравец“, на места, определени за паркиране на автомобили за хора с увреждания до: Исторически музей по ул. „Николаевска“, бл. Перистери, бл. МНО3, бл. Козница планина, бл. Стоян Заимов, бл. 202 по ул. „Шести септември“, както и на зони с режим на платено кратковременно паркиране по: бул. „Цар Освободител“, ул. „Константин Иречек“, ул. „Петко Д. Петков“ и ул. „Хан Аспарух“;

- продължава изпълнението на дейностите по благоустрояване на прилежащото пространството около бл. 16 в кв. „Дружба“ 1;

- извършиха бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките в гробищен парк „Басарбово“, по общински път, довеждащ до вилната зона в местността „Дрибака“, бул. „Гоце Делчев“ /до бл.4/, бул. „Съединение“, ул. „Изгрев“, ул. „Св. Димитър Басарбовски“ и ул. „Княжевска“;

- отстранено бе опасно пропадане на настилката на участък от ул. „Дебър“;

- продължават дейностите по възстановяване и обновяване на разрушените алеи и осветление в Парка на възрожденците;

- продължават частичните външни ремонти в Детска ясла №9 по ул. „Ловеч“ 27 в кв. „Дружба“ 1;

- извършена бе подмяна на стари неработещи осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители по уличната мрежа в с. Ново село;

- възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по републикански път I-5, бул. „България“ /при п.в. Детелина/, ул. „Буная“, ул. „Връшка чука“, ул. „Ген. Никола Рибаров“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Шипка“, ул. ‚Цар Калоян‘ и ул. „Черни връх“;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на: бл. Голям Богдан в кв. „Родина“ 1 и бл. Лора в кв. „Дружба“ 1;

- монтирани бяха 6 нови и бяха възстановени 5 увредени пътни знаци и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- извършен бе текущ ремонт и възстановяване на нормалната работа на светофарните уредби на кръстовището на ул. „Плиска“ с ул. „Яребична“ и ул. „Тулча“;

- окосени бяха тревни площи в различни части на града;

- в общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени са 6 и е извършена кастрация на 10 кучета. Извършена бе ваксинация на 10 кучета, върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

 

Ресор „Образование и култура“:

- обявени бяха свободни места за второ класиране за прием в детски градини, яслени групи, подготвителни групи в училища и първи клас;

- започна приемът на заявления за второ класиране за прием в I-ви клас за територията на град Русе;

- подпомогнато бе откриването и провеждането на Изложение на русенското средно образование;

- проведено бе заседание на Комисията за закрила на деца с изявени дарби за подготовка на проект на Общинска програма за 2024 г.;

- програмният и финансов отчет за проведения 63. МФ „Мартенски музикални дни“ бяха внесени за разглеждане на предстоящата сесия на Общински съвет;          

- проведена бе среща с 25-те народни читалища, функциониращи на територията на община Русе, за разпределение на държавната и общинска субсидия за  2024 г.; 

- подготвена бе окончателната програма на летния фестивал на Община Русе на „Сцена под звездите“ за 2024 г.;

- извършени бяха логистични дейности по организацията на програмата, свързана с 29 юни – Ден на река Дунав; 

- продължава записването за участие в традиционния фолклорен събор „Златната гъдулка“ 2024, който ще се проведе на 30 юни т. г. на открита сцена в Парка на младежта.

 

Ресор „Международни програми и проекти, инвестиции и собственост“:

- издадени бяха 14 временни удостоверения за заведения за хранене и развлечения и места за настаняване, приети бяха 8  нови заявления за категоризиране на туристически обекти и бяха  издадени 10 разрешителни за търговия на открито върху терен общинска собственост;

- успешно завършени бяха 4 броя тръжни процедури, проведени през месец май чрез изготвяне и подписване на 40 договора за наем;

- изготвено бе Предложение до ОбС – Русе за промяна характера на собствеността върху терен  по ул. „Котовск“ 4 -  от публична общинска собственост, в частна общинска собственост, с цел учредяване право на пристрояване на ОД на МВР;

- изготвено и изпратено бе писмо до ДП НКЖИ – София и до министър – председателя на Република България, във връзка с процедиране на ПУП-а на ул. „Потсдам“ в участъка, засягащ държавния имот, с предоставени права за управление и ползване от ДП НКЖИ – София;

- изготвен бе доклад за обединение на имоти - земеделски земи, за няколко населени места на територията на община Русе;

- учредени бяха права на прокарване върху общински имоти в с. Червена вода и  в гр. Русе.

 

Ресор „Устройство на  територията“:

- започна изпълнението на строеж: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДЯ 5, ал. Ела №1, гр. Русе“ – топлоизолиране на външни стени, покрив, енергоспестяващи мерки за генериране на топлина по системите за отопление, охлаждане, вентилация и битова гореща вода, подмяна на отоплителна инсталация и осветление. След изпълнение на мерките ще има комплексен ефект в намаляване на годишния разход на топлина в детското заведение;

- сключен бе договор за обект: “Основен ремонт и реконструкция на отоплителна инсталация в четвърто мъжко отделение, подмяна на радиатори“, бул. „Трети март“ №55 в землището на м. „Над линията“, кв. Долапите, Община Русе;

- извършен бе оглед и бе изработена количествена-стойностна сметка за изпълнение на текущ ремонт на абонатна станция в сутерена на Детска млечна кухня;

- изпратено бе писмо до „Топлофикация – Русе“ ЕАД за отстраняване на дефекти по конструкцията на колектора, във връзка с пропадане на уличното платно на ул. „Чипровци“;

- служителите на отдел „Строителен контрол“ извършиха 9 огледа на територията на Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи;

- издадени бяха три заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересуваните лица.

 

Ресор „Социални дейности, здравеопазване и транспорт“:

- проведени бяха конкурси за възлагане на социалните услуги „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“, „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“,  „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ (ЦНСТПЛПР), „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ (ЦНСТПЛД) на територията на Община Русе;

- в сградата на Община Русе бе проведена работна среща за обсъждане на проекти на договорите за финансиране на дейностите по превенция на онкологични заболявания и ранно откриване на сънна апнея;

- в Детска ясла №12 и Детска ясла №9 бяха проведени профилактичните прегледи на децата от дентален лекар по Програма „Моите зъбки-здрави и бели“;

- извършени бяха извънредни проверки в следните социални услуги: „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“;  „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ (ЦНСТПЛПР); „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ (ЦНСТПЛД), във връзка с постъпили сигнали;

- извършена бе индивидуална работа по постъпили  сигнали от граждани и институции за хора в риск. За всеки от случаите са предприети съответни действия;

- извършени бяха 10 проверки на наетите домашни помощници по проект „Грижа в дома“;

- изготвени и връчени бяха уведомителни писма на одобрените 30 кандидат-двойки за финансово подпомагане по Програма „Асистирана репродукция“;

- приети бяха месечни технически отчети и месечни финансови отчети от доставчиците на социални услуги;

- проведена бе втора среща с участието на родители, представители от Община Русе и от катедра „Сигурност" към Юридическия факултет на РУ „Ангел Кънчев". Срещата бе  във връзка с инициативата: „Ние сме отговорни да защитим децата си от наркотици и асоциално поведение - родителите могат", която има за цел превенция на престъпността;  

- здравните медиатори извършиха патронаж в кварталите „Дружба“, „Средна кула“ и „Селеметя“, като консултираха 69 лица за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар на Р България, за Закона на здравното осигуряване и ползата от непрекъснати здравни осигуровки. Консултирани бяха граждани за превенция на заразяване с вирусен хепатит А; 

- здравните медиатори организираха провеждане на беседа на тема: „Затлъстяване в детска възраст“ от д-р Веска Христова. Обхванати бяха 15 лица;

- консултирани бяха 5 жени за ползите от кърменето и за методи на контрацепция;

- оказано бе съдействие на 15 лица за достъпа им до медицински услуги и  им беше предоставена консултация за социалните услуги в общността;

- здравните медиатори взеха участие в работна среща с д-р Стоянка Ковчазова – ОПЛ, с цел получаване на списък с пациенти, които са с пропуснати задължителни и препоръчителни ваксини;

- въведена бе временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Хан Аспарух“, ул. „Дойран“ и ул. „Ген. Паренсов“,  във връзка с прокарване на ел. кабел;

- направена бе оценка на състоянието на част от уличната мрежа, пешеходните пътеки и спирките на обществения транспорт в гр. Русе и населените места в община Русе, с цел документиране в електронна среда във връзка с изискванията на ДАБДП по подготовката на Годишен общински доклад за БДП-част 2;

- организирано бе транспортирането на бюлетините до изборните секции.

 

Ресор „Спорт и младежки дейности“:

- извършена бе подготовка и организация на предстоящия Фестивал на драконовите лодки;

- извършена бе организация и подготовка на спортния форум „Световен ден на предизвикателството“;

- проведен бе годишен концерт-спектакъл на вокални формации „Приста“ в Голяма зала на Доходно здание;

- проведен бе традиционният детски турнир по УШУ „Воините на Калагия“ и „Кунг-фу панда“ 2024, организиран и осъществен съвместно от Общински Младежки Дом-Русе, ЦПЛР УСШ Русе и Асоциация „Калагия“. Отборът по ушу завоюва 9 медала и купа 1-во място отборно;

- възпитанички на Вили Икономов се завърнаха с призови места от международен фестивал за песен "Изгряват звезди". Михаела Барбукова, Магдалена Тодорова и Десислава Василева от Вокално студио за поп и джаз "Икономов" при Общинския младежки дом се завърнаха с призови награди от участието си в тазгодишното XXII издание на Международния фестивал за детско-юношеска песен "Изгряват звезди" в Петрич. Изпълнителките представиха сложен репертоар и в двата конкурсни дни, като прецизната им подготовка бе дело на техния вокален педагог Вили Икономов; 

- Балет "Импулс" спечели 14 награди от международен танцов фестивал в Брашов. Танцьорите от танцово студио "Импулс" към Общински младежки дом Русе постигнаха впечатляващ успех на международния танцов фестивал „Millennium Legend Dancers“в Брашов, Румъния, завоювайки общо 14 награди – 9 първи и 5 втори места; 

-  проведено бе отчетно-изборно събрание на Младежки парламент;

-  проведен бе годишен концерт на Хор „Св. Георги победоносец“.

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 11:52 на 20.07.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация