Общински съвет Русе – Прессъобщение

site.btaДневен ред за предстоящото на 30 май заседание на Общински съвет – Русе

Дневен ред за предстоящото на 30 май заседание на Общински съвет – Русе
Дневен ред за предстоящото на 30 май заседание на Общински съвет – Русе

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 9-то заседание, което ще се проведе на 30.05.2024  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.      К.л. № 228 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2023 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори

2.      Упълномощаване на представителите на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе

3.      К.л. № 229 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Русе през 2024 година

4.      Допълнение на Решение 1443, прието с протокол 51/11.09.2023г.

5.      К.л. № 230 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща 940/1913 кв.м. ид. части от поземлен имот №800.307 в кв. 120 по Кадастралния план на с. Тетово, Община Русе, с адрес с. Тетово, ул. „Черни връх“ №5  

6.      К.л. № 231 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе от УПИ VIII, в квартал 15, намиращ се в с. Ястребово, Община Русе

7.      К.л. № 232 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе от УПИ IХ, в квартал 15, намиращ се в с. Ястребово, Община Русе

8.      К.л. № 233 Прехвърляне на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен от 13 кв. м., по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.9.1148, срещу отнемане от частния ПИ 63427.9.972. на терен от 12 кв. м. за образуване на ново УПИ I - 972, кв. 18, „Долапите“, гр. Русе, Община Русе

9.      К.л. № 234 Извършване на дарение в полза на Българската Държава

10.  К.л. № 235 Изменение на Решение № 1416, прието с Протокол № 50/13.07.2023 год. на Общински съвет – Русе

11.  К.л. № 236 Откриване  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, находящ се в с. Бъзън, Община Русе

12.  К.л. № 237 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 16,00 кв.м от ПИ 63427.9.1158 - ул. „Поп Харитон“, които да се придадат към ПИ с идентификатор 63427.9.338 по КККР на град Русе, за образуване на УПИ VIII – 338, кв. 32, по плана на кв. „Долапите“, град Русе

13.  К.л. № 238 Откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.177 - частна общинска собственост, с адрес:  Община Русе, гр. Русе, ул. „Околчица“ №3, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  

14.  К.л. № 239 Продажба на енергиен обект, собственост на Община Русе  

15.  К.л. № 240 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7    

16.  К.л. № 241 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ Х, кв.15, намиращ се в с. Ястребово, Община Русе, Област Русе

17.  К.л. № 242 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, намиращи се в с. Ястребово, Община Русе  

18.  К.л. № 243 Продажба на общински недвижим имот, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.603, с адрес гр. Русе, кв“Изток“, бул. „Липник“ №108, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  

19.  К.л. № 244 Стартиране на процедура за продажба на терен – общинска собственост, представляващ придаваема част по улична регулация, с площ от 9,00 кв. м., от ПИ с идентификатор 63427.9.1170, който да се приобщи към поземлен имот с идентификатор 63427.9.448, в кв. 28, кв.“Долапите“, ул. “Божурище“ №5, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, Община Русе, за образуване на УПИ XI – 448, в кв. 28

20.  К.л. № 245 Приемане на решение относно одобряване, приемане и придобиване на инвестиции, извършени в активи – общинска собственост, от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на територията на Община Русе за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето им за управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

21.  К.л. № 218 Предоставяне безвъзмездно в полза на политическа партия ГЕРБ за ползване на свободни нежилищни помещения - ЧОС

22.  К.л. № 219 Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, за нуждите на Сдружение „Пенсионерски клуб Калина"

23.  К.л. № 220 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост

24.  К.л. № 221 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”

25.  К.л. № 216 Внасяне предложение в Общински съвет за удължаване часовете на излъчване на Общинско радио  

26.  К.л. № 217   Споразумение за побратимяване между град Русе, Република България и град Ичун, провинция Дзянси, Китайска народна република

27.  К.л. № 223 Даване на съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе

28.  К.л. № 257 Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.03.2024 г.

29.  К.л. № 258 Корекция на бюджета на Община Русе  за 2024 г.

30.  К.л. № 259 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.38, ал.1, т.2 от ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г., утвърден с Решение на ОбС № 119, прието с Протокол № 5/16.02.2024 г. – Приложение № 18

31.  К.л. № 222 Дарение от страна на Община Русе на движими вещи – частна общинска собственост – компостери, в полза на физически лица, на заявилите кметове на малките населени места  и на директорите на домовете за социални услуги в община Русе

32.  Удостояване на Н.В.ПР. Русенския Митрополит Наум със званието „Почетен гражданин“ на град Русе 

33.  К.л. № 224 Предложение за промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ - Русе

34.  К.л. № 225 Отчет за дейността на ВЧ „Зора 1866“ през 2023 г.

35.  К.л. № 212 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе

36.  К.л. № 213 Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

37.  К.л. № 214 Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе

38.  К.л. № 215 Приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба   № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на община Русе

39.  К.л. № 256 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.177.94 в местност „Люляците“, землище на гр. Русе

40.  К.л. № 246 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване до  ПИ 63427.153.2004 и ПИ 63427.153.2005 в м. „Караач“, землище на гр. Русе

41.  К.л. № 247 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване до  ПИ 63427.153.2230 в м. „Караач“, землище на гр. Русе

42.  К.л. № 248 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване до  ПИ 63427.153.2092, ПИ 63427.153.2093 и ПИ 63427.153.2130 в м. „Караач“, землище на гр. Русе

43.  К.л. № 249 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване на павилион в  ПИ 63427.150.376  в м. „Караманлийка“, землище на гр. Русе

44.  К.л. № 250 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – уличен водопровод, водопроводно отклонение и ел. захранване до  ПИ 63427.180.17  в м. „Над линията“, землище на гр. Русе

45.  К.л. № 251 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ кабел до  ПИ 63427.152.136  в м. „Нови Халваджи“, землище на гр. Русе

46.  К.л. № 252 Одобряване на техническо задание и даване на разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР) и План за регулация (ПР) на общински и държавни имоти, без режим на застрояване за гр. Мартен, с. Сандрово, с. Николово и с. Червена вода, Община Русе

47.  К.л. № 253 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.169.450 в местност „Гълъбец“, землище на гр. Русе

48.  К.л. № 254 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.169.518 в местност „Гълъбец“, землище на гр. Русе

49.  К.л. № 255 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.156.2417 в местност „Под левента“, землище на гр. Русе

50.  К.л. № 227 Избор на комисия, която да извърши проверка на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад с предложение до Общински съвет – Русе за лица, които да бъдат предложение за съдебни заседатели за Районен съд – Русе

51.  Питания  

52.  Изказване от Евгени Велковски

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                

/акад. Христо Белоев, дтн/

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 14:28 на 16.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация