Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3363-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3363-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3363-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3363-ЕП/НС

София, 25 май 2024 г.

 

ОТНОСНО: жалби от Петя Николаева Цанкова и от Мария Георгиева Джуркова-Пискюлева срещу решение № 84-ЕП/НС от 20.05.2024 г. на РИК – Пазарджик

 

В Централната избирателна комисия са постъпили жалби с вх. № ЦИК-ЕПНС-17-638 от Петя Николаева Цанкова – кандидат за народен представител в 13 МИР – Пазарджик от КП „БСП за България“ и вх. № ЦИК-ЕПНС-17-638/1/ от Мария Георгиева Джуркова-Пискюлева – кандидат за народен представител в 13 МИР – Пазарджик от ПП „Възраждане“ и двете жалби от 21.05.2024 г. срещу решение № 84-ЕП/НС от 20.05.2024 г. на РИК – Пазарджик. С вх. № ЦИК-НС-10-130 от 22.05.2024 г. и вх. № ЦИК-ЕПНС-09-634/3 от 23.05.2024 г. на ЦИК, РИК – Пазарджик е предоставила комплектована административна преписка по обжалваното решение.

Жалбоподателите в настоящото производство са подали сигнали с идентично съдържание и твърдения за нарушения от Стефан Неделчев Мирев – кандидат за народен представител от 13 МИР – Пазарджик и кметове на населени места и кмет на община Септември на правилата за предизборна агитация по разпоредбите на чл. 183, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 ИК. Обжалваното решение № 84-ЕП/НС от 20.05.2024 г. на РИК – Пазарджик е постановено при условията на отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс, поради непостигнато мнозинство от две трети от присъствалите членове на комисията, относно подложен на гласуване проект на решение за установяване на нарушение на чл.183, ал. 3 и ал. 4 ИК от Васка Йорданова Рачева и Стефан Неделчев Мирев и указване на кмета на община Септември незабавно да премахне агитационните материали, изготвени в нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК.

Недоволни от решение № 84-ЕП/НС от 20.05.2024 г. на РИК – Пазарджик, жалбоподателите го обжалват пред ЦИК с искания същото да бъде отменено. 

Жалбите са недопустими.

Жалбоподателите нямат правен интерес от обжалване на решението на РИК – Пазарджик, тъй като с него не се засягат пряко техни права или законни интереси. Жалбоподателите са лица, по чиито сигнали за нарушения на изборния процес е започнало производството пред РИК – Пазарджик. В Изборния кодекс не е предвиден специален ред за разглеждане и решаване на сигналите, поради което е приложима глава осма АПК. Съгласно чл. 124, ал. 2 АПК, решението, постановено по подаден сигнал, не подлежи на обжалване. Дори и сигналът да бъде уважен и да бъде установено нарушение на изборния процес, то решението за това е само част от производството за реализиране на административно-наказателната отговорност от извършителя на нарушението, което приключва с издаване на наказателно постановление за налагане на административно наказание по реда на ЗАНН. Лицата, подали сигналите, не са страна в това произвоство и нямат право на жалба нито срещу акта за установяване на нарушение, нито срещу наказателното постановление, нито срещу отказа да се установи нарушението или в настоящия случай отхвърлителното решение, с което липсва произнасяне по същество. След като подателите на сигналите (жалбоподатели пред ЦИК) нямат качеството на страна, то те нямат и законово защитен правен интерес от обжалване на решението на РИК. Ролята на тези лица се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството по установяване на административни нарушения (Решение № 8365 от 09.07.2021 г. по адм.д. №7071/2021 г. на ВАС, IV отделение, Определение №3506 от 04.04.2023 г. по адм.д. №3325/2023 г. на ВАС, IV отделение).

Независимо от преценката за недопустимост на депозираните жалби, Централната избирателна комисия, в рамките на компетентността си по упражняване на контрол по приложение на Изборния кодекс и контрол върху дейността на избирателните комисии, след запознаване в цялост с предоставената от РИК – Пазарджик административна преписка установи, че РИК – Пазарджик е допуснала процесуални нарушения при изготвяне и представяне на проекта на решение за установяване на административно нарушение, залегнало в мотивната част на постановеното отхвърлително решение № 84-ЕП/НС от 20.05.2024 г. В представения за гласуване от РИК проект на решение липсват фактически констатации и мотиви за установено нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК, както и липсва произнасяне по твърденията за нарушение на чл. 183, ал. 1 от Изборния кодекс. Районната избирателна комисия след като е сезирана с твърдения за няколко нарушения следва да извърши проверки по всички тях, да направи съответните констатации и мотивирани правни изводи относно наличие или липса на всяко едно от твърдените нарушения. Допуснатите процесуални нарушения опорочават и постановения акт след гласуването на немотивирания и непълен проект за решение, а именно Решение № 84-ЕП/НС от 20.05.2024 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1, чл. 57, ал. 1, т. 2 и т.3 от Изборния кодекс е предложен за гласуване проект за решение с диспозитив: 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Петя Николаева Цанкова и Мария Георгиева Джуркова-Пискюлева срещу Решение № 84-ЕП/НС от 20.05.2024 г. на РИК – Пазарджик.

ОТМЕНЯ решение № 84-ЕП/НС от 20.05.2024 г. на РИК – Пазарджик и връща административната преписка на РИК за произнасяне в пълен обем по сигнал с вх. № 1-ЖС/19.05.2024 г. на РИК – Пазарджик от Мария Георгиева Джуркова-Пискюлева и сигнал с вх. № 2-ЖС/20.05.2024 г. на РИК – Пазарджик от Петя Николаева Цанкова при съобразяване на указанията в мотивната част на настоящото решение.

При проведеното гласуване на предложения проект на решение, Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 13 членове на комисията, „ЗА“ това предложение гласуваха 8 членове и „ПРОТИВ“ 5 членове, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне на предложения проект на решение по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Нейкова

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Войнов

ГС/ЕИ

news.modal.header

news.modal.text

Към 07:48 на 21.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация