Община Русе – Прессъобщение

site.btaОбщина Русе: Седмичен отчет за дейността на общинската администрация 20 – 23 май 2024 г.

Община Русе: Седмичен отчет за дейността на общинската администрация 20 – 23 май 2024 г.
Община Русе: Седмичен отчет за дейността на общинската администрация 20 – 23 май 2024 г.

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:   

  - приключи ремонтът на ул. „Генерал Радецки“ в участъка от кръстовището с ул. „Балкан“ и ул. „Филип Тотю“ до кръстовището с ул. „Пристанищна“, при което се изпълниха следните дейности: премахване на старата настилка и подсилване на основата с трошено - каменна фракция; цялостен ремонт и възстановяване на съществуващата канализация; повдигане на съществуващите ревизионни шахти на ниво нова настилка; полагане на нова асфалтова настилка от два до три слоя;

- монтирани бяха ограничителни цветни оградни пана около детската площадка в централната част на кв. ДЗС;

- продължават дейностите по възстановяване и обновяване на разрушените алеи и осветление в Парка на възрожденците;

- извършени бяха локални ремонти на единични разрушения на настилките по общински път Русе – с. Николово, бул. „Съединение“, бул. „Тутракан“, ул. „Иван Ведър“, ул. „Чипровци“ и в околоблоковото пространство на бл. 47 в кв. „Дружба“ 3;

- извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „Печматик“ на компрометирани участъци по уличната мрежа с. Сандрово;

- ремонтирани и възстановени бяха дъждоотвеждащи шахти по ул. „Стефан Стамболов“;

- отстранени бяха опасни пропадания на ул. „Сърнена гора“ и ул. „Шести септември“;

- продължават частичните външни ремонти в Детска ясла №9 по ул. „Ловеч“ 27 в кв. „Дружба“ 1;

- продължава ремонтът на компрометирани тротоарни настилки в двора на Детска ясла №8 по ул. „Неофит Рилски“ в кв. „Възраждане“;

- възстановени бяха разрушени пейки в пространството на градината на пл. „Дунав“;

- извършена бе подмяна на стари неработещи осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители по ул. „Олимпи Панов“ и ул. „Цариброд“ в гр. Русе, както и по уличната мрежа в селата Сандрово, Семерджиево, Тетово и Ястребово;

- възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по булевардите „България“, „Васил Левски“ /до бл. 1/, „Липник“, „Христо Ботев“, улиците „Борисова“, „Касева чешма“, „Тулча“, „Плиска“, „Пристанищна“, както и по уличната мрежа в с. Ново село;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода“ и в околоблоковите пространства на: блокове 12 и 46 в кв. „Дружба“ 3; бл. Чайковски в кв. „Здравец – Изток“; бл. Тунджа в кв. „Родина“ 2;

- монтирани бяха 13 бр. нови пътни знаци и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- извършен бе текущ ремонт и възстановяване на нормалната работа на светофарната уредба на кръстовището на бул. „Липник“ с ул. „Иван Ведър“;

- положена бе хоризонтална пътна маркировка пред входовете на ОУ „Ангел Кънчев“, СОУ „Васил Левски“, на кръстовища по бул. „Гоце Делчев“, бул. „Съединение“, ул. „Българска морава“, ул. „Изола планина“ и ул. „Професор Димитър Баларев“;

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 11 кучета, осиновени – 16, и е извършена е кастрация на 9 кучета. Върнати по места бяха 4  обработени безстопанствени кучета;

 

РЕСОР  „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“:

- извършени бяха организационни дейности за провеждането на тържествена церемония-концерт на 23 май по повод Деня на българската просвета и култура и славянската писменост и връчване на Награда „Русе“ и Награда „Млад творец“ 2024 в областта на изкуството и културата и образованието и науката;

- извършени бяха организационни дейности относно тържествено шествие и концерт във връзка с 24 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност;

- извършена бе подготовка за дейността на комисията за подпомагане на деца с изявени дарби;

- започна приемане на заявления за прием в I клас за територията на град Русе;

- започна записването за участие в Традиционния фолклорен събор „Златната гъдулка“ 2024.

 

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ“:

- приключи успешно окончателното финансово и техническо отчитане по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, финансиран по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ ОПОС 2014-2020 г пред УО.  Проектът е на обща стойност 46 881 464,30 лв. с вкл. ДДС. В изпълнение на проектните дейности въпреки тежките административни процедури бяха закупени 20 бр. новопроизведени електробуси (придружаващи станции за бързо и бавно зареждане) и 15 бр. тролейбуси от чешката фирма „СОР Либхави“. Интегрирана беше и интелигентна система за проследяване броя на пътниците в реално време. Тенденцията е в краткосрочен план да бъдат подменени и останалите превозни средства, обслужващи градския транспорт с екологични такива;

- Община Русе получи покана за подписване на договор за финансиране за предложение за изпълнение на инвестиции за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на ул. „Котовск“ №2, в кв. „Изток“. Проектът ще бъде финансиран по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спор“,  Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ по Националния проект за възобновяване и устойчивост (НПВУ). Общият размер на инвестицията е 1,2 млн. лв. Предвидените интервенции по сградата включват: въвеждане на енергоспестяващи мерки, като полагане на външна топлоизолация по стени, топлоизолиране на покрива и пода, смяна на дограма, мерки по осветление, изграждане на ФЕЦ, до достигане на клас „А“;

- експерти в дирекция ИИМСП участваха през седмицата в онлайн срещи по проект „Ресторивър“, финансиран от програма Регион Дунав. Консорциумът от дунавски държави, в който участва община Русе, изработва обща методология за проучване на нуждите на широката публика и заинтересуваните страни в развитието на крайречните територии. Предстои одобряването на въпросници и срещи за събиране на мнения и визия за развитие на различните ползватели на река Дунав; 

- служителите в отдел ТНО, направление „Туризъм“, категоризираха две заведения за хранене и развлечения, извършиха 3 регистрации на стаи и апартаменти за гости и издадоха 4 удостоверения за промяна в обстоятелствата на категоризирани обекти. В направление „Търговия“ предвид предстоящите празници бяха издадени над 20 разрешителни за търговска дейност.

 

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА  ТЕРИТОРИЯТА“:

- продължава изпълнението на ремонтните дейности на обектите: „Текущи ремонтни дейности в общинска административна сграда на ул. „Княжеска“ №8 и „Текущ ремонт на сградата на Спортен клуб „Динамо – Русе“, кв. „Възраждане“, ул. „Алеи Възраждане“ №86;

- извършен бе оглед по жалба, изготвено и изпратено бе предписание на собственици за опасна и саморушаща се сграда на ул. Клисура №53;

- служители на отдел „Строителен контрол“ извършиха 9 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи;

- издадена е една заповед за премахване на незаконен строеж, като същата е в процес на изпращане до заинтересуваните лица.

 

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ“:

- в Детска ясла №5 бяха проведени профилактични прегледи на децата от дентален лекар по Програма „Моите зъбки-здрави и бели“. Обхванати бяха всички 50 деца, записани от родител за участие в програмата.

- представители на дирекция „Социални и здравни дейности“ взеха  участие в семинар „Социална свързаност и подкрепа“ организиран от Сдружение „Света Богородица“ в партньорство с Русенска св. Митрополия, финансиран от Фонд „Социална закрила“. Събитието се организира с цел повишаване на информираността на местните поделения на Българската православна църква, относно възможността за предоставяна на социални услуги и държавните стандарти в тази сфера;

- извършени бяха планови проверки на 89 от наетите лица на длъжност личен асистент по Механизъм „Лична помощ“ и 42 проверки на наетите домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“;

- подготвени и представени бяха документи за подписване на договор по одобрено проектно предложение на  Фонд „Социална закрила“ по Целева програма „Закупуване на оборудване/обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж – Русе“;

- проведено бе заседание на комисия, сформирана със заповед на кмета на община Русе, на основание ЗМСМА и ПЗР от Закона за социалните услуги и в изпълнение на Методиката за реформиране на домовете за стари хора, утвърдена от Агенция за социално подпомагане;

- извършена е индивидуална работа по постъпили сигнали от граждани и институции за хора в риск. За всеки от случаите са предприети съответни действия;

- одобрени бяха 20 месечни технически отчети и месечни финансови отчет на доставчиците на социални услуги;

- финансово бяха подпомогнати 11 семейства за новородено второ дете, които отговарят на условията по чл. 9, ал. 2 от Наредба №21;

- по изпълнение на Национална програма Кодово име „Живот“ 5.- 7. кл. бяха проведени три сесии в пети клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и ОУ „Олимпи Панов“. Темата бе  „Общуване“, като бяха обхванати 56 деца;

- проведена бе една сесия с 18 ученици от осми клас на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ на тема „Превенция на употребата на психоактивни вещества“;

- здравните медиатори извършиха патронаж в кварталите „Средна кула“ и „Селеметя“, като са консултирали 12 жени за методи на контрацепция от нежелана бременност и са ги информирали за безплатни гинекологични прегледи, които ще се проведат в УМБАЛ „Канев“; 

- здравните медиатори извършиха консултации за превенция от заразяване с Хепатит А и за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар на Р България; 

- оказано бе съдействие на 19 лица за провеждане на профилактични медицински прегледи и зъболечение;

- направена бе оценка на състоянието на част от пешеходните пътеки и спирки на обществения транспорт в гр. Русе и населените места в община Русе с цел документиране в електронна среда, във връзка с изискванията на ДАБДП по подготовката на Годишен общински доклад за БДП-част 2.

 

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“:

- извършена бе поддръжка на тенис кортове в Парк на младежта;

- продължават ремонтните дейности в боксова зала към СУ „Майор Атанас Узунов“;

- продължават дейностите по изграждане на пешеходна алея в зелената част между СК „Ялта“ и Градски стадион;

- извършена бе подготовка на спортна зала за провеждане на баскетболни срещи в СК „Дунав“;

- извършена бе подготовка на Градски стадион за провеждане на футболни срещи;

- извършена бе подготовка на езерото в Лесопарк „Липник“ за провеждане на държавни и вътрешни първенства за гребните спортове;

- извършено бе почистване от растителност на двора в Техникум по зърносъхранение;

- талантливи малки художници от клуб „Палитра“ взеха участие в национален конкурс за детска рисунка "Аз, ти, той - ние сме Европа" с международно участие. Клуб „Палитра“ печели четири награди, отличен е и преподавателя Георги Георгиев;

- подготовка и оказване на съдействие във връзка с провеждането на XVII Олимпийски спортен фестивал  под мотото „Да открием новите олимпийски надежди на България“, който ще се проведе в Албена в периода 26 - 28 май;

- участие на мажоретен състав „Екстрийм“ в 101-ото издание на карнавала в град Габрово, в което се включват над 2000 души, с послание за мир и единство;

 - подпомагане организирането на събитията „GO!KIDS“ и „Спортувай с Президента“;

- участие в подготовката за 24 май – мажоретки, гвардейци в лъчовете и балет „Импулс“, ВС „Икономов“ и ФТС „Зора“ в тържествената програма;

- участие в подготовката и организацията на инициативата „Бъди грамотен“;

- подготовка за международен танцов фестивал „Танцуваща река“ на 1 юни 2024 г. и

за две премиери на постановки на клуб „Маска“ на 27 май 2024 г.

 

 

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 11:03 на 17.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация