Общински съвет Русе – Прессъобщение

site.btaПриемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе.

Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе.
Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от акад. ХРИСТО БЕЛОЕВ , дтн,

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 1325/18.05.2023 г на Общински съвет Русе е избран действащият в момента обществен посредник в Община Русе – г-н Валентин Димитров. 

Дейността на обществения посредник е регламентирана в  Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе (Приет с решение № 602/22.05.2013 г. на ОбС – Русе, изменен с решение №911/20.02.2014 г., изменен с решение № 595/13.09.2021 г., изменен с решение №1023/14.07.2022 г., изменен с решение №1024/14.07.2022 г., юли 2022 г.), като с настоящото предложение представям на Вашето внимание проект за изменение на същия.

Причините, които налагат приемане на изменението на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе (Правилника) се изразяват основно в обстоятелството, че в изминалите 10 години от приемането на Правилника на практика не е имало избран обществен посредник, поради което към настоящия момент е установена необходимостта от изменение и прецизиране на някои текстове. Предлаганите изменения са наложени основно от необходимостта действащата правна регламентация на дейността на обществения посредник да отговаря на текущите потребности с оглед ефективното осъществяване на правомощията му. Не на последно място що се касае  до възнаграждението на обществения посредник следва да бъдат отчетени съществените изменения в икономическата обстановка, при която е приет правилника.

Целите, които се поставят с предложеното изменение са свързани с подобряване и прецизиране на нормативната уредба, касаеща дейността на обществения посредник, както и осигуряване на достойно заплащане за изпълнение на функциите му, чрез които да се създаде възможност за качествено и ефективно изпълнение на възложените му правомощия.

За привеждане в изпълнение на предложените промени няма да бъдат необходими финансови и други средства, извън утвърдения бюджет за текущата календарна година.

Очакваните резултати от прилагането на изменението са свързани с по ефективното осъществяване на дейността на обществения посредник, съобразно възложените му дейности.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Правото на Европейския съюз и по-специално РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2021/1163 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ от 24 юни 2021 година урежда статута и правомощията при изпълнението на функциите на Европейския омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман), като не се урежда специфично статута на националните органи по подобие на Европейския омбудсман.

Независимо от горното при изработване на проекта за изменение на Правилника са съобразени общите принципи въведени в правото на Европейския съюз, като не са установени противоречия на предложените текстове с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и на Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността.

Същевременно при изработване на настоящия проект са са спазени принципите на на чл. 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз. 

Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 от  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет - Русе да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21а  ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет – Русе РЕШИ:

ПРИЕМА Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе, като следва: 

§1. Чл. 2, ал. 1 придобива следната редакция:  „Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите и техните организации, когато те са нарушени от действия на органи на публичната власт, техните администрации или други лица, на които е възложено предоставянето на публични услуги и работи за ефективно функциониране на местната власт.“  

§2.  Чл. 3 придобива следната редакция:

„Чл. 3. (1) Дейността на обществения посредник е публична.

(2) Общественият посредник осъществява своята дейност, като прави предложения и препоръки до органите на публичната власт, автори на оспорваните актове или до горестоящите им органи.

(3) Дейността на обществения посредник е насочена и към подобряване качеството и достъпността на административните услуги, предоставяни от публичните органи и повишаване на правната култура на гражданите, като действа като местен омбудсман.

(4) Публичните органи оказват съдействие на обществения посредник за изясняване на жалбите и сигналите, които са изпратени до него.“

§3.  В чл. 9 се добавя нова ал.2 със следното съдържание:

„Общественият посредник ползва годишен отпуск от 22 работни дни, за които уведомява Председателя на ОбС-Русе и Кмета на Общината.“     

§4.  Чл.23, ал. 2 придобива следната редакция: „Общественият посредник получава възнаграждение в размер на 3/три/ минимални работни заплати,  а сътрудника, ако бъде назначен такъв, получава възнаграждение в размер на 55% от заплатата на посредника.“

§5. Правилникът влиза в сила от момента на разгласяването му чрез публикуване на интернет страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл.78, ал.3 от АПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(акад. Христо Белоев, дтн)

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 06:56 на 24.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация