Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3335-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3335-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3335-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3335-ЕП/НС

София, 20 май 2024 г.

 

ОТНОСНО: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202 – 205, чл. 272, чл. 288а и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ следните условия и ред за извършване на проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.:

1. До 01.06.2024 г. включително (7 дни преди изборния ден) агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден, представят в ЦИК:

1.1. заявление по образец (Приложение № 88-ЕП/НС от изборните книжа) за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., подписано от представляващия/те агенцията лице/а или от изрично упълномощено от него лице, 

1.2. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от 09.04.2024 г.;

1.3. списък, съдържащ имената и единния граждански номер на анкетьорите по изборни райони. В списъка се посочват номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането. Списъкът се представя задължително в два екземпляра на хартиен носител и отделно на електронен носител в excel формат;

1.4. изрично пълномощно от представляващото/ите агенцията лице/а, в случаите когато документите се подават от упълномощено/и лице/а. Не е необходимо пълномощното да бъде нотариално заверено;

1.5. методика за извършване на проучванията „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик);

1.6. кратко описание на опита на организацията в провеждането на проучвания „на изхода“ (exit-poll).

2. Агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., се вписват в специален входящ регистър. Регистърът на агенциите (Приложение № 90-ЕП/НС от изборните книжа) се публикува на сайта на ЦИК.

3. Централната избирателна комисия с отделни решения регистрира агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

4. Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните анкетьори за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (Приложение № 89-ЕП/НС от изборните книжа).

5. Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Те се легитимират с издаденото им удостоверение. Обозначителният знак (бадж) за анкетьорите е с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1 към Решение № 3058-ЕП/НС от 10.04.2024 г.) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано АНКЕТЬОР. Анкетьорите, които носят отличителни знаци извън утвърдените или не носят отличителни знаци в случаите по чл. 272 ИК, се отстраняват от изборното помещение с решение на СИК. Решението може да се оспорва пред РИК, която се произнася незабавно. Решението на РИК не подлежи на обжалване.

6. Резултатите от проучванията, извършвани в изборния ден (exit-poll), се оповестяват не по-рано от 20,00 ч. на изборния ден.

7. Забранява се под каквато и да е форма публичното огласяване на каквито и да са резултати от проучвания, извършвани в изборния ден (exit-poll), преди приключването му и обявяване края на изборния ден от ЦИК.

8. Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден, както и до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

9. Анкетьорите не могат да анкетират избирателите непосредствено пред избирателните секции. Те трябва да работят на разстояние най-малко 3 метра от изхода на помещението, в което се гласува. Могат да бъдат анкетирани само вече гласували избиратели, като анкетьорите са задължени да им съобщават, че участието в изследването е доброволно и анонимно. Анкетьорите трябва да имат видимост към изхода на помещението, от което излизат избирателите, които ще бъдат анкетирани, без това да създава затруднения за изборния процес.

10. Анкетьорът не може да участва в повече от едно качество в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по смисъла на чл. 3, ал. 3 ИК.

11. Агенциите, регистрирани да извършват проучвания в изборния ден, представят в РИК до 06.06.2024 г. включително (до 2 дни преди изборния ден) списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции на територията на съответната РИК, пред които ще се осъществява анкетирането. Списъкът трябва да е подпечатан с печат на ЦИК. Информацията е само за служебно ползване на ЦИК и РИК.

12. Всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, и за източниците на финансирането му.

13. Информацията по т. 12 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал – в обособено поле на видно място, заемащо не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.

14. Разпоредбите на т. 12 и 13 се прилагат и в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания.

15. Лицата, които провеждат допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите за народни представители и огласяват резултати от тях, не могат да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да представят информацията по т. 12.

16. Социологическите агенции, регистрирани за извършване на проучване „на изхода“ са длъжни да публикуват на интернет страницата си информация за всички медии, на които предоставят резултати от допитванията в изборния ден.

17. При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може да присъства по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция в ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Нейкова

СЕКРАТАР: Севинч Солакова

ЦТ/МБ

news.modal.header

news.modal.text

Към 06:14 на 13.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация