Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3119-ЕП

Централна избирателна комисия – Решение № 3119-ЕП
Централна избирателна комисия – Решение № 3119-ЕП

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3119-ЕП

София, 19 април 2024 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 12, 13, буква „в", чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158-160, чл. 161, ал. 1, 3-6, чл. 351, чл. 352, чл. 354, т. 1- 4, чл. 363-370 и § 1, т. 3, 6 и 7 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И: 

 

І. Право да бъдат избирани 

1. Право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 21 години към изборния ден – 9 юни 2024 г. включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода,  имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на Република България или постоянен адрес на територията на Република България и настоящ адрес в друга държава – членка на Европейския съюз към 9 декември 2023 г.

2. Право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България имат и всички граждани на държава – членка на Европейския съюз, които са навършили 21 години към изборния ден – 9 юни 2024 г. включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, не са лишени от правото да бъдат избирани в държавата членка, на която са граждани, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и имат адрес на пребиваване към 9 декември 2023 г. в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз. 

 

ІІ. Издигане на кандидати 

3. Кандидати за членове на Европейския парламент от Република България могат да бъдат издигани от регистрирани в Централната избирателна комисия партии, коалиции и инициативни комитети. Всеки кандидат може да се кандидатира в изборите само в една държава – членка на Европейския съюз.

4. Не могат да бъдат регистрирани като кандидати за членове на Европейския парламент от Република България от името на партии и коалиции военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“,  съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членството в политическа партия. Тези граждани могат да участват в изборите само като независими кандидати. 

5. Кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, предложени от партии и коалиции, може да бъдат и кандидати за народни представители, издигнати от партии и коалиции.

6. Независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България не може да бъде и кандидат за народен представител. 

 

ІІІ. Кандидатски листи 

7. Централната избирателна комисия регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети. 

8. Партиите и коалициите подреждат кандидатите си в обща национална кандидатска листа. Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля броя на членовете на Европейския парламент от Република България (17 членове).

9. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа. Участващите в тях партии не могат да участват със самостоятелни листи. 

10. Издигнатият от инициативен комитет кандидат образува отделна кандидатска листа, в която е вписано само неговото име.

11. Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция. 

12. Кандидат за член на Европейския парламент от Република България може да бъде предложен за регистриране само от една партия,  коалиция или инициативен комитет. В случай, че бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация. 

13. Кандидатът не може да бъде наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция, инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител, лице за поддръжка на техническите устройства за машинно гласуване или друго подобно.

 

ІV. Документи и срок за регистрация

14. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България от 25 април 2024 г. 

15. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати е 17,00 ч. на 7 май 2024 г. (32 дни преди изборния ден). 

16. Не се изисква нотариална заверка на документите във връзка с регистрациите.

17. Кандидатите, предложени от партия или коалиция, се регистрират от ЦИК след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, ЕГН/ЛН и постоянния адрес/адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-ЕП). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията лица или от изрично упълномощени от тях лица. 

Към предложението партията или коалицията прилага: 

а) заявление-декларация от кандидата – български гражданин, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция и че отговаря на условията по чл. 365, ал. 1, т.3 и чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 52-ЕП); 

б) заявление-декларация по образец от кандидата – гражданин на държава – членка на Европейския съюз, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция и че отговаря на условията по чл. 365, ал. 1, т.3 и чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 53-ЕП); 

в) декларация по образец от кандидата – гражданин на държава –членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, в която декларира обстоятелства по чл. 365, ал. 1, т. 6 от ИК (Приложение № 54-ЕП ); 

г) пълномощно от лицата, изрично упълномощени да представляват партията или коалицията пред ЦИК в случаите, когато документите се подписват и подават от упълномощени лица;

д) списък, съдържащ трите имена, ЕГН/ЛН и постоянен адрес/адрес на пребиваване на кандидатите, на технически носител – флашпамет в Ехсеl формат.

18. Кандидатите, предложени от инициативен комитет се регистрират от ЦИК след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, ЕГН/ЛН и постоянния адрес/адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 49-ЕП). Предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет. 

Към предложението се прилагат: 

а) списък с имената на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат, съдържащ не по-малко от 2500 саморъчни подписи, имената и ЕГН на българските граждани, а за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или  продължително пребиваване – имената, ЛН, № на лична карта или паспорт, № на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него   (Приложение № 50-ЕП).  

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начина на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени в Решение на ЦИК № 3046-ЕП от 9 април 2024 г.; 

а) заявление-декларация от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 365, ал. 1, т.3 и чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 52-ЕП); 

б) заявление-декларация по образец от кандидата – гражданин на държава – членка на Европейския съюз, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 365, ал. 1, т.3 и чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 53-ЕП); 

в) декларация по образец от кандидата-гражданин на държава-членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, в която декларира обстоятелства по чл. 365, ал. 1, т. 6 от ИК (Приложение № 54-ЕП). 

19. Членът на инициативния комитет, пред когото избирател е положил подписа си в списъка по т. 18, обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.  

20. Централната избирателна комисия предава незабавно списъка  по чл. 367, ал. 2 ИК на ГД „ГРАО“ в МРРБ, която извършва проверка по ред, определен от ЦИК не по-късно от 12 май 2024 г. (27 дни преди изборния ден). 

21. Кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България се вписват във входящ регистър по реда на постъпването. Кандидатите на партиите и коалициите се регистрират с номера, под който са подредени в кандидатската листа. 

22. Централната избирателна комисия изпраща извлечение от регистъра по т. 21 за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, които са граждани на държава – членка на Европейския съюз, но не са български граждани, на компетентните органи на държавите– членки на Европейския съюз. В случай че в срок до 5 работни дни от получаване на извлечението компетентният орган на съответната държава – членка на Европейския съюз не отговори, ЦИК регистрира кандидата, ако отговоря на условията на чл. 351, ал. 2 ИК и са представени документите по т. 17 или 18. 

 

V. Условия за регистрация. Отказ за регистрация

23. Централната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията и при установяване на непълноти и несъответствия дава незабавно указания за отстраняването им в срока за регистрация не по-късно от 32 дни преди изборния ден (7 май 2024 г.).

Ако непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени ЦИК отказва регистрацията на кандидатите, за които се отнасят.

24. Проверка на обстоятелствата по чл. 351 ИК се извършва от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на ЦИК. За гражданин на друга държава-членка на ЕС проверка на обстоятелствата по чл. 351, ал. 2 ИК се извършва от Дирекция „Миграция“ в МВР.  

25. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 364, ал. 1 или 3 ИК. Решението се обявява незабавно и се уведомяват съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети. 

26. Централната избирателна комисия установява резултата за списъка по т. 21 въз основа на извършената проверка от ГД „ГРАО“ в МРРБ в срок не по-късно от 9 май 2024 г. 

27. Когато ЦИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. 

28. Отказът за регистрация може да бъде обжалван пред ВАС по реда на чл. 58 ИК.  

29. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция, партията или коалицията може не по-късно от 9 май 2024 г. (30 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране друг кандидат на мястото на кандидата, чиято регистрация е отказана или обявена за недействителна. 

30. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 9 май 2024 г. (30 дни преди изборния ден). 

31. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат на негово място не по-късно от 1 юни 2024 г. (7 дни преди изборния ден). 

 

VІ. Ред на преподреждане на кандидатската листа

32. В случаите по т. 29 и т. 30 новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в листата, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред. 

33. Листата не се преподрежда, когато кандидат в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже след 9 май 2024 г. В този случай мястото на отказалия се кандидат остава незаето. При изписване на имената и номерата в кандидатските листи върху информационното табло пред изборното помещение и в паравана за гласуване срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат се вписва „заличен“.

 

VІІ. Статут на кандидатите. Неприкосновеност  

34. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. 

Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата и задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на заличаването.

35. От деня на регистрацията на кандидатите до обявяване на резултатите от изборите кандидатите не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми, освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на ЦИК, издадено по определен от комисията ред, въз основа на мотивирано искане от главния прокурор. При заварено тежко престъпление разрешение за задържане не се иска, като в този случай незабавно се уведомява ЦИК.

36. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата му по чл. 160, ал. 1 ИК се прекратяват от деня на заличаването. 

Разпоредбата не се прилага, когато регистрираните кандидати са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрация.  

 

VIII. Отпуск на кандидатите 

37. Кандидат за член на Европейския парламент от Република България, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или на местен орган, задължително ползва по свой избор платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за  министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати. 

38. Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж. В случай на заличаване на регистрацията на кандидат, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването бъде отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.

39. Изискванията по т. 37 се прилагат и за кандидатите, които заемат една от следните длъжности: 

а) член на правителство на държава - членка на Европейския съюз; 

б) член на Европейската комисия; 

в) съдия, генерален адвокат или секретар на Съда на Европейския съюз; 

г) член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка; 

д) член на Сметната палата на Европейския съюз; 

е) Европейски омбудсман; 

ж) член на Икономическия и социален комитет на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия; 

з) член на Комитета на регионите; 

и) член на комитети или други органи, учредени въз основа на Договорите за създаване на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия, с цел да управляват фондовете на Европейския съюз или с оглед изпълнението на постоянни административни задължения; 

к) член на Съвета на директорите, на Управителния комитет или служител на Европейската инвестиционна банка; 

л) служител или работещ в институциите на Европейския съюз или в специализираните органи, прикрепени към тях, или в Европейската централна банка.

 

ІХ. Регистри и удостоверения 

40. За регистрацията на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, предложени от партия, коалиция или инициативен комитет ЦИК приема отделно решение за всяка кандидатска листа. Решенията се вписват в публичния регистър на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България (Приложение № 56-ЕП).

41. Централната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на кандидат за член на Европейския парламент от Република България (Приложение № 55-ЕП).

 

42. Кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес до 17.00 ч. на 25 май 2024 г. (не по-късно от 14 дни преди изборния ден).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                   Камелия Нейкова

 

                                     СЕКРЕТАР:

                                                                   Севинч Солакова

 

ЦГ/МБ

news.modal.header

news.modal.text

Към 15:41 на 23.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация