НСИ - Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания – Добрич“ – Прессъобщение

site.btaНСИ - Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания – Добрич“: Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Добрич през 2023 година

НСИ - Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания – Добрич“: Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Добрич през 2023 година
НСИ - Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания – Добрич“: Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Добрич през 2023 година

Наблюдението на работната сила във всички държави - членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

  • През 2023 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Добрич са 61.8 хиляди или 69.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2022 година коефициентът на икономическа активност се намалява с 2.4 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица е 59.8 хил., от които 33.8 хил. или 56.5% са мъже, а 26.0 хил. или 43.5% са жени. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в областта е 46.9% (56.1% за мъжете и 38.7% за жените).
  • Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години в област Добрич са 56.7 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 63.9% (70.3% за мъжете и 57.3% за жените). В сравнение е 2022 г. коефициентът намалява с 2.6 процентни пункта.

Фиг. 1. Коефициенти на заетост в област Добрич за възрастова група 15 - 64 навършени години по степени на образование през 2022 и 2023 година

През 2023 г. безработните лица в област Добрич са 5.4 хил

  • Коефициентът на безработица в областта е 8.2%, като в сравнение с 2022 г. коефициентът на безработица нараства с 0.8 процентни пункта.
  • Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години в област Добрич са 26.9 хил., от които 10.6 хил. са мъже и 16.3 хил. са жени.

Методологични бележки

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Изследването обхваща обикновените домакинства в страната. Домакинствата, участващи в наблюдението, са подбрани на случаен принцип и се анкетират чрез лично интервю.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.

Заети са лицата на възраст 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход; - не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете до навършване на 2-годишна възраст, гъвкав график на работното време, участие в обучение, свързано с работата, както и поради друго отсъствие, ако продължителността му е 3 месеца или по-малко.

Безработни са лицата на възраст 15 - 74 навършени години, които:

- нямат работа през наблюдавания период;

- активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;

 - имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на възраст 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период, вкл. всички лица на възраст 90 и повече навършени години. Коефициент на икономическа активност - относителен дял на икономически активното население (работната сила) от общото население (в съответната група).

Коефициент на заетост - относителен дял на заетите лица от общото население (в съответната група).

Коефициент на безработица - относителният дял на безработните лица от икономически активното население.

Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на съответната година. С оглед осигуряване на сравнимост данните от Наблюдението на работната сила за 2022 г. са преизчислени с данни за населението на база на Преброяване 2021.

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на сайта на НСИ - www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда“, Наблюдение на работната сила и в Информационната система ИНФОСТАТ.

news.modal.header

news.modal.text

Към 13:38 на 21.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация