Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3074-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3074-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3074-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3074-ЕП/НС

София, 15 април 2024 г.

 

ОТНОСНО: реда за свикване на заседания и начина на приемане на решения и обявяването им от районните избирателни комисии в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 70, чл. 71, чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

I. Ред за свикване на заседанията и начин на приемане на решенията на районната избирателна комисия (РИК)

1. Заседанията на РИК се свикват от нейния председател или по искане на една трета от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията на РИК се свикват от определен от него заместник-председател.

2. Всички членове на РИК се уведомяват за датата и часа на провеждане на заседанието и проекта на дневен ред чрез публикуване на съобщение на интернет страницата на Комисията и по телефон или чрез електронна поща, или по друг начин, който може да удостовери уведомяването. При промяна на датата или часа на свикано заседание членовете на комисията се уведомяват чрез публикуване на съобщение на интернет страницата, по телефона и по електронната поща.

3. Заседанията на РИК са присъствени и се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително се обявява проект за дневен ред.

4. Заседанията на РИК са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател.

5. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска гласуване „въздържал се“.

6. Членовете на РИК, когато не са съгласни с посоченото в протокола или с прието решение, могат да подписват протокола с „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то.

7. За заседанията на РИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията.

8. Районната избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове и при наличие на кворум съгласно т. 4.

9. Когато РИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изречение второ ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписва кратко описание на предложението за решение и изложените съображения против, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ ИК.

10. При отмяна на решението по т. 9 РИК постановява ново решение, което се приема с мнозинство повече от половината от членовете ѝ.

11. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подписват от председателя и секретаря, като на тях се поставя индекс за съответния вид избор, а в случаите, когато решенията или удостоверенията са приложими за двата вида избори, се поставя общ индекс.

12. Когато председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председателя.

13. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от определен заместник-председател и от определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.

14. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подпечатват с печата им.

15. На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.

16. Районната избирателна комисия поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния район, включително от машинното гласуване, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване изискванията за защита на личните данни.

17. Районната избирателна комисия публикува на интернет страницата си видеозапис (архив) от заседанията на комисията незабавно след приключване на съответното заседание.

 

II. Обявяване на решения

18. Районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно след приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава, и чрез публикуване на интернет страницата си. Сградата и мястото за обявяване на решенията се определя с решение на РИК незабавно след назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението му. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции.

19. Срокът за обжалване на решенията на РИК започва да тече от по-късното по ред обявяване/публикуване.

 

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                  Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

                                                                   Севинч Солакова

 

 

 

КЦ/МБ

news.modal.header

news.modal.text

Към 00:21 на 30.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация