НСИ - Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания – Добрич“ – Прессъобщение

site.btaНСИ - Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания – Добрич“: Дейност на нефинансовите предприятия в област Добрич през 2022 година

НСИ - Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания – Добрич“: Дейност на нефинансовите предприятия в област Добрич през 2022 година
НСИ - Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания – Добрич“: Дейност на нефинансовите предприятия в област Добрич през 2022 година

Дейност на нефинансовите предприятия в област Добрич през 2022 година

1. Общ преглед

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2022 г. общо 10 271 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Добрич, са представили годишен отчет за дейността, или с 16.6% повече в сравнение с предходната година. Те са реализирали нетни приходи от продажби за 5 899 млн. лв., а стойността на продукцията е 4 145 млн. лева. Заетите лица в нефинансовите предприятия са 35 223.

В областната икономика преобладават микропредприятията (до 9 заети) - 94.7% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 4.5%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) - 0.7%, а големите (над 250 заети) - 0.1%.

Крайният финансов резултат на предприятията в област Добрич за 2022 г. е печалба в размер на 825 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 8 041 от общия брой, със загуба – 1 370, а с нулев финансов резултат - 860.

Фиг. 1. Относителен дял на предприятията според крайния финансов резултат в област Добрич по години

2. Селско, горско и рибно стопанство

Годишен отчет за дейността си през 2022 г. са представили 2 779 предприятия от този сектор, или 27.1% от общия брой на нефинансовите предприятия за област Добрич. Нетните приходи от продажби в сектора достигат 1 153 млн. лв. по текущи цени, а стойността на продукцията е в размер на 1 459 млн. лева. Броят на заетите лица е 6 965 и формира относителен дял от 19.8% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия за областта. Отчетен е положителен финансов резултат от 388 млн. лева.

3. Промишленост

През 2022 г. годишен отчет за дейността си са представили 702 промишлени предприятия, или 6.8% от общия брой на отчетените за областта. Нетните приходи от продажби в промишлеността са 1 477 млн. лв. по текущи цени, или 25.0% от нетните приходи за областта. Стойността на продукцията в промишления сектор е в размер на 1 485 млн. лв., или 35.8% от общата за областта. В промишлените предприятия работят 7 332 заети лица, или 20.8% от общия брой на заетите за областта. Крайният финансов резултат на промишлените предприятия за 2022 г. е печалба в размер на 202 млн. лева.

4. Строителство

Годишен отчет за дейността си през 2022 г. са представили 368 строителни предприятия, или 3.6% от отчетените нефинансови предприятия в област Добрич. Нетните приходи от продажби в сектор „Строителство” достигат 188 млн. лв. по текущи цени, а стойността на продукцията е в размер на 182 млн. лева. Заетите лица са 2 022, с относителен дял от 5.7% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. Строителният сектор завършва 2022 г. с положителен финансов резултат от 23 млн. лева.

5. Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Годишен отчет за дейността си през 2022 г. са представили 2 877 търговски предприятия, или 28.0% от общия брой за областта. Нетните приходи от продажби в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” достигат 2 415 млн. лв. по текущи цени. Стойността на продукцията в сектора е в размер на 400 млн. лева. В търговския сектор работят 8 024 заети лица, или 22.8% от общия брой на заетите в областта. През 2022 г. търговските предприятия реализират положителен финансов резултат от 123 млн. лева.

6. Услуги

За област Добрич годишен отчет в НСИ са представили 3 545 предприятия от сектора на услугите, или 34.5% от общия брой. В този сектор са реализирани нетни приходи от продажби за 666 млн. лв. и продукция на стойност 619 млн. лева. Броят на заетите лица е 10 880, или 30.9% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. Крайният финансов резултат на предприятията от услуговия сектор за 2022 г. е печалба в размер на 89 млн. лева

Методологични бележки

Обхват - всички сектори по КИД - 2008 с изключение на „Финансови и застрахователни дейности”, „Държавно управление”, „Дейности на организации с нестопанска цел” и „Дейности на домакинствата”.

Брой предприятия - всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП.

Нетен оборот - стойността на нетните приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на нетния борот не се включват начислените акцизи, данъци, мита или налози, пряко свързани с приходите.

Стойност на продукцията - стойността на нетния оборот, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин, както и приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота.

Финансов резултат - разликата между печалбата и загубата за дадено ниво на агрегация.

Заети лица - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници.

Съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета за европейската бизнес статистика и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Европейската комисия, за отчетната 2021 г. е направена промяна в дефинициите на някои показатели в сравнение с 2020 година.

Повeче информация и данни за годишна бизнес статистика са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=13 ) и на сайта на НСИ, раздел „Годишна бизнес статистика“ (http://www.nsi.bg/node/13208/ ).

news.modal.header

news.modal.text

Към 03:09 на 13.04.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация