Министерски съвет – Прессъобщение

site.btaМинистерски съвет: Дневен ред

Министерски съвет: Дневен ред
Министерски съвет: Дневен ред

Министерският съвет ще проведе редовно заседание в сряда, 20 септември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред: 

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА 2022 Г. ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 - 2030 Г. И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО. 

Внася: министър-председателят

 

2. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ПО ЦИФРОВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на електронното управление

 

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕН НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СИЛИТЕ ЗА СИГУРНОСТ НА МАЛИ (EUTM MALI).

Внася: министърът на отбраната

 

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ ЗА ВРЕМЕННА ЕКСПОЗИЦИЯ „СРЕБЪРНА ТРАКИЯ“ В НАЦИОНАЛНА ИНСТИТУЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И 17 НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ МУЗЕЯ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на културата

 

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на правосъдието 

 

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ ЗА 2023 Г. ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ.

ВНАСЯ: МИНИСТЪРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ДО 31 МАЙ 2023 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ ПОРАДИ ЛИПСА НА МЕСТА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 1 НОЕМВРИ 2022 Г. ДО 30 АПРИЛ 2023 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 1 МАЙ ДО 30 ЮНИ 2023 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2023 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 408 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГОДИШНИЯ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДУХОВНИТЕ УЧИЛИЩА ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 382 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОДОБЕКТ 25 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 219+390“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 219+400 ОТ ПОЗИЦИЯ 2 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС“ ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС“, ФАЗА 2“, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството;

Министърът на финансите

 

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК.

Внасят: министърът на отбраната; 

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЛИВЕН, ОБЩИНА СЛИВЕН, ОБЛАСТ СЛИВЕН.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ СЪОРЪЖЕНИЕ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТ ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“. 

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПРОГРАМАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ЗА УКРАЙНА С ДОБРОВОЛЕН ФИНАНСОВ ПРИНОС В РАЗМЕР НА 60 000 ЕВРО (117 350 ЛВ.) МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ, ОТ ДРУГА, СКЛЮЧЕНО ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА ПИСМА ОТ 17 И 21 АВГУСТ 2023 Г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЧЛ. 1 И ЧЛ. 12, ПАРАГРАФ 1 ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.

Внася: министърът на финансите

 

28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОГОДИШНА ПОДКРЕПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021 - 2027 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“ И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ, ПОДПИСАНО НА 25 ЮЛИ 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

29. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, СПОРТА И ТУРИЗМА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ ЗА ПЕРИОДА 2024 - 2026 Г.

Внася: министърът на културата

 

30. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ И ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА ДА ПОДПИШЕ АКТОВЕТЕ НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията 

 

31. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията 

 

32. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

33. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА ПАТЕНТИ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

34. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на културата

 

35. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

36. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията 

 

 

 

 

Уважаеми колеги,

Влизането в сградата на Министерския съвет ще става между 9,30 ч. и 9,55 ч. при представяне на журналистическа карта и бадж за акредитация. Няма да бъдат допускани журналисти без бадж.

news.modal.header

news.modal.text

Към 04:04 на 25.09.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация