site.btaДве схеми за опазване на птиците в земеделските земи в България са разработени по инициативата Birds@Farmland

Две схеми за опазване на птиците в земеделските земи в България са разработени по инициативата Birds@Farmland
Две схеми за опазване на птиците в земеделските земи в България са разработени по инициативата Birds@Farmland
Снимки: Консорциум на инициативата Birds@Farmland

Две схеми за опазване на птиците в земеделските земи в България са разработени по инициативата Birds@Farmland. Това съобщиха за БТА от българския представител в консорциума на Birds@Farmland - научното издателство “Пенсофт”. 

Инициативата Birds@Farmland (B@F) на Европейската комисия се изпълнява от 2020 г. с цел да подкрепи 10 държави-членки (Австрия, България, Чехия, Германия, Испания, Финландия, Франция, Унгария, Италия и Португалия) в опазването на птиците в земеделските земи. Прилагането на мерки за опазване на птиците в земеделски земи, в зоните на Натура 2000 и извън тях, е задължение съгласно Директивата за птиците.

В рамките на цялата инициатива са разработени двадесет и две схеми за опазване на птиците в земеделските земи. Такива мерки могат да бъдат от полза както на фермерите, така и на обществото като цяло, тъй като водят до производството на по-здравословна храна и до опазването на ключови екосистемни услуги като опрашването и опазване чистотата на водите.

Схемите са разработени от консорциума съвместно със заинтересованите страни и експерти в 10-те държави-членки. Схемите са предоставени на вниманието на земеделските министерства за включването им в Националните стратегически планове по Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП). С помощта на наличните инструменти в новата ОСП, схемите следват както традиционни, така и нови подходи – напр. агроекологични схеми по Втори стълб на ОСП, екосхеми по Първи стълб, подобряване на службите за съвети в земеделието, както и схеми за плащания за конкретни екологични резултати. Като се има предвид неблагоприятното състояние на дивите птици в земеделските земи в цяла Европа, предложените схеми включват мерки както за опазване, така и за възстановяване на популациите. От участващите заинтересовани страни във всяка държава-членка зависеше да изберат селскостопанските системи и/или водещите видове, върху които да се съсредоточат въз основа на техните условия и нужди. От тях също зависеше да изберат селскостопанските системи и/или знаковите видове птици, към които да насочат усилия, отбелязаха от консорциума.

Разработените за България две схеми за опазване на птиците в земеделските земи са за подкрепа на земеделието в смесените земеделски системи и за насърчаване на благоприятни за птиците практики при производството на ориз. 

При схемата за подкрепа за земеделието в смесените земеделски системи в България, като важни местообитания за птиците, целта е опазването на традиционни земеделски практики в земи със значително присъствие на естествена растителност в Континенталния район. Такива земи са благоприятни местообитания на птици като червеноглавата сврачка (Lanius senator), гургулицата (Streptopelia turtur), яребицата (Perdix perdix), полската чучулига (Alauda arvensis) и селската лястовица (Hirundo rustica).

Целта на втората схема - насърчаване на благоприятни за птиците практики при производството на ориз в България, е да се опазят местообитанията на водолюбивите птици в оризищата като калугерицата (Vanellus vanellus), малкия червеноног водобегач (Tringa totanus), черноопашатия крайбрежен бекас (Limosa limosa), големия свирец (Numenius arquata) и бойника (Philomachus pugnax).

В рамките на двете нови екосхеми са предвидени дейности и мерки, които да доведат до подобряване на условията на средата в земи в посочените земеделски системи, както по отношение на разнообразието и изобилието на хранителни ресурси, така и за осигуряване на подходящи местообитания за гнездене, подслон и/или почивка на видовете птици, които ги обитават в различните сезони на годината.

Цялостният подход на инициативата се основава на няколко водещи принципа - научна обоснованост на мерките за опазване; прагматизъм и гъвкавост при кандидатстване и прилагането им; добра информираност на фермерите и службите за съвети в земеделието.

Графикът на стратегическото планиране на ОСП в различните държави бе различен и като цяло инициативата започна късно, отбелязват организаторите. Независимо от това, от 22-те схеми за опазване, разработени съвместно със заинтересованите страни до момента, 13 са изцяло или частично включени в плановете от органите на държавите-членки, отбелязват от консорциума. Те допълват, че оценката на тези планове от страна на ЕК все още продължава, включително с критерии за наличието на подходящи мерки за опазване на птиците в земеделските земи. Схемите разработени в рамките на инициативата, все още могат да послужат за подобряване на качеството на стратегическите планове, допълниха организаторите на инициативата.

За да насърчи интереса от страна на земеделските производители, инициативата Birds@Farmland разчита на ключови фактори за успех. Сред тях са участието на асоциациите на фермерите и собствениците на земи в разработването на схемите за опазване, намаляване на бюрократичните изисквания, тяхната гъвкавост и адаптиране към местните условия, предоставяне на възможността за избор на мерки от страна на земеделските производители, насърчаването на удължаването на срока и постепенното усъвършенстване на успешните съществуващи агро-екологични мерки и въвеждането на годишни мерки (екосхеми), които могат да допълнят с допълнителни средства и гъвкавост многогодишните агроекологични мерки. Нововъведение са мерките за насърчаване на кооперативните и колективни схеми, чрез които се увеличава сигурността и намалява бюрокрацията за всеки отделен земеделски производител.

По отношение на смесената земеделска система, предложената схема за опазване подкрепя традиционния подход към земеделието и селското стопанство в полупланинските райони на България, характерни с по-малки парцели с разнообразни култури и естествени граници между тях. Традиционното дребномащабно земеделие дава възможност за производство на по-качествени продукти, в т.ч. и биопродукти.

Мярката би спомогнала да намали изоставянето на земеделските земи в планинските райони. В допълнение, наличието на дървета и храсти е благоприятно за птиците, а те са естествените врагове на вредителите в земеделието, което позволява да се намали използването на пестициди.

Предвидените мерки в оризовите полета са разработени така, че да обхващат различни периоди от годината. По този начин оризопроизводителите могат сами да избират дейностите, които да прилагат, в зависимост от специфичните характеристики на техните стопанства. В допълнение, тази схема за опазване не изисква използването на нови или различни техники в сравнение с конвенционално използваните в производството. Що се отнася до водолюбивите и мигриращите птици, които обитават оризовите полета, то с приближаването на условията в тази земеделска система до условията в естествените влажни зони, се създават по-близки до естествените хранителни местообитания и местообитания за гнездене и подслон на тази видове птици, отбелязаха от българското представителство на консорциума.

Повече информация за Схемите за опазване за птиците е налична на уеб-страницата на Европейската комисия. Сред публикуваните резултати от инициативата B@F са пълните технически доклади и набор от обобщени информационни листове за изготвените схеми за опазване на птиците; за характеристиките на избраните селскостопански системи и знаковите видове птици. Документите са достъпни на уебсайта на ЕК Circa BC. Материалите са разработени с научен подход, за да послужат като ръководство за заинтересованите страни в разбирането на съдържанието на схемите, посочиха от инициативата.

/АКМ/

В допълнение

news.modal.header

news.modal.text

Към 01:30 на 30.01.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация