Какво имат да ни кажат младите глухи хора?

Начало:
 
Край:
 
Организатор:
Фондация „Заслушай се” и „Теза” ООД 
Описание:

/Проект „Иновативни практики  за хора с увреден слух”, съгласно ДБФП № BG05M90P001-4.001-0040-C01, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020”/

Участници: Анастасия Ковачева, Ашод Дерандонян, Христина Капицидоу и Александър Андреев