Инвест Банк

Общи условия

Към Договор № ………………/……………г.


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИОННАТА БАЗА ДАННИ НА БТА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. С тези ОБЩИ УСЛОВИЯ се определя редът и условията за предоставяне на достъп до информационната база данни на БТА срещу заплащане на АБОТАТИТЕ.

1.2. Достъпът до информационната база данни на БТА може да получи всяко физическо или юридическо лице, което се идентифицира, както следва:

1.2.1. за физическите лица – с име, ЕГН /за чужденците – осигурителен номер/, данни на документ за самоличност, адресна регистрация, адрес за кореспонденция, телефон за контакт – служебен и домашен;
1.2.2. за юридическите лица и едноличните търговци – с наименование /фирма/, данни за съдебната регистрация, съдебно удостоверение за актуалност на регистрацията, ЕИК по БУЛСТАТ, адресна регистрация, адрес за кореспонденция, телефон за контакт – служебен.


II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. БТА предоставя на АБОНАТА възможност за достъп до информационната си база данни  по електронен път срещу заплащане съгласно подписаният от страните Договор и настоящите Общите условия, които са неразделна част от всеки Договор.

2.2. БТА предоставя на АБОНАТА с достъпа правото да  получава и преглежда; неизключителното право да използва информации от рубриките в информационната база данни на БТА, посочени в ДОГОВОРА, като възпроизвежда изцяло и/или частично информации, кореспонденции, репортажи, интервюта, анализи, снимки и други при условията на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, които са неразделна част от  договора.

2.3. Точката/точките и броя на работните места, където БТА предоставя възможност за АБОНАТА до информационната база данни на БТА са подробно изброени в Договора, които са подписали страните.


2.4. БТА предоставя на АБОНАТА правото да възпроизвежда и разпространява части от информационната база данни на БТА в подробно и изчерпателно изброените в Договора печатни и/или електронни издания, радио и/или телевизионни програми.


III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цената за получаването на достъп и използването от АБОНАТА на информационната база данни е уговорена в Раздел ІІ от Договора между страните.

3.1.1. При заплащане на месечен абонамент АБОНАТЪТ има право да получи достъп до всички файлове от информационната база данни на БТА, които договорил с БТА.

3.1.2. АБОНАТЪТ дължи на БТА цената на действително изтеглените файлове.

За правото да получава и използва файлове от информационен продукт на БТА, АБОНАТЪТ е длъжен да внесе като обезпечение на бъдещите плащания на цената на изтеглените файлове еднократен паричен залог-депозит в размер на ............................................................ по сметка на БТА. Депозитът се възстановява след прекратяването на Договора или отказ от получаването на файлове от информационните продукти на БТА. Залог-депозитът се усвоява безусловно от БТА в случаите на прекратяване на договора от страна на БТА поради неплащане на договорената цена, както и след спиране на достъпа по същите причини.

БТА отчита файла(текст, снимка)  за изтеглен в момента, в който АБОНАТЪТ го отвори или когато файлът се запише директно върху електронен носител. Всяко следващо след първото изтегляне на един файл се отчита отново.

БТА осигурява безплатно възможност АБОНАТЪТ да получава по всяко време информация за броя на действително изтеглените файлове до момента.

В срок от 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на сметката за изтеглените файлове, АБОНАТЪТ има право аргументирано да възрази в писмен вид като поиска срещу заплащане, уговорено в Договора, подробна информация за всички изтеглени през съответния период файлове.

3.2. Цените се заплащат в следните срокове:

3.2.1. Цените на месец се заплащат до 10-то (десето) число на текущия месец като сумата не се възстановява на АБОНАТА, независимо дали е използвал съответната информация от информационната база данни на БТА;

3.2.2. Цените на файл се заплащат според действително изтеглените файлове през месеца най-късно до 10-то (десето) число на следващия месец.

3.3. Цените се заплащат след издадена от БТА на името на АБОНАТА проформа фактура чрез превод по банковата сметка на БТА изрично посочена в договора, подписан от страните.
 Разноските по банковия превод са за сметка на АБОНАТА.

3.4. Цените по т. 3.1. важат за срока на Договора. Когато десето число на месеца е неработен ден, плащането става най-късно в първия следващ работен ден.

3.5. БТА има право да увеличи цените по т. 3.1. с 10%(десет процента), без да се съобрази с условията по Договора, считано от началото на всяка следваща финансова година, след като изпрати тримесечно писмено предупреждение. В този случай АБОНАТЪТ има право да прекрати Договора от датата на увеличението на цените.

3.6. Цените на информационните продукти на БТА се определят в Договора с АБОНАТА в български лева или левовата равностойност на чуждестранна валута, изчислена по официалния курс на БНБ към деня на извършването на плащането.


IV. СРОК НА ДОГОВОРА

4.1. Срокът на Договора между БТА и Абоната се определя в Договора.

4.2. Срокът на Договора се продължава автоматично за всеки следващ период от срока, посочен в Договора, ако никоя от страните по него не изпрати писмено предизвестие от минимум 3(три)месеца преди изтичането на срока, съответно продължения срок, до другата страна, че не желае неговото продължаване или желае продължаването му, но за друг от уговорения срок.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БТА

5.1.1. Права и задължения на БТА във връзка с техническото осигуряване

5.1.1.1.   БТА предоставя на АБОНАТА непрехвърлимо право да използва парола за достъп до информационната база данни на БТА. АБОНАТЪТ няма право да предоставя под каквато и да е форма паролата на трети лица, освен ако не получи изричното писмено съгласие на БТА.

5.1.1.2.  БТА се задължава да извърши едновременно с инсталацията по предходната точка еднократно обучение по използване на компютърните програми и техническите съоръжения в случай, че АБОНАТЪТ предварително изрази желание за същото.

5.1.1.3.   БТА се задължава да започне в срок от 24 (двадесет и четири) часа от получаване на покана от АБОНАТА отстраняване за своя сметка на повреди, свързани с получаване на информационните продукти на БТА, освен повредите, причинени по вина на АБОНАТА или в следствие на събитие, извън контрола на БТА.

5.1.1.4.   В случай на повреда, причинена по вина на АБОНАТА или в следствие на събитие извън контрола на БТА, БТА я отстранява срещу допълнително възнаграждение в размер на действителната пазарна стойност на необходимите за поправката материали и труд, отчитан в изразходените човекочасове, както и заплащане от АБОНАТА на всички други разходи за отстраняването на повредата (командировки и др.).


5.1.2.   Права и задължения на БТА във връзка с интелектуалната собственост

5.1.1.5.  БТА си запазва всички права на интелектуална собственост върху съдържанието на информационната си база данни.

5.1.1.6.   БТА се задължава да предоставя вярна и непредубедена информация.

5.1.1.7.   БТА има правото да продава или предоставя достъп своите информационни продукти и на други потенциални абонати в и/или извън България без каквито и да било ограничения.


5.2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА

5.2.1. Права и задължения на АБОНАТА във връзка с техническото осигуряване

5.2.1.1.   АБОНАТЪТ не може да търси отговорност от БТА за евентуално забавяне или неполучаване на информация от информационната база данни, когато това става по независещи от БТА причини.

5.2.1.2.   АБОНАТЪТ се задължава да осигури и да носи отговорност съгласно действащото в България законодателство за авторското и интелектуално право върху техническите съоръжения и компютърните програми, които са необходими за получаването и използването на информационните продукти на БТА.

5.2.1.3.   АБОНАТЪТ се задължава да осигури за своя сметка техническите условия, включително и необходимите линии, за достъп до информационната база данни на БТА.

5.2.1.4.   АБОНАТЪТ се задължава по искане на БТА да подобрява и/или променя своя хардуер и/или софтуер с цел да се запази съвместимостта със съоръженията и/или компютърните програми на БТА. В случай, че исканите подобрения не бъдат направени от АБОНАТА в срок от 3 (три) месеца, БТА не гарантира достъпа до информационната база данни на БТА.

 

5.2.1.5.   В случай, че поради технически или други причини, за които БТА няма вина, се наложи БТА да осигури информация от своята информационна база данни не по уговорения електронен начин, АБОНАТЪТ се задължава да заплати доставката по действителната цена заедно с първото плащане след извършването й.

5.2.1.6.   АБОНАТЪТ има право да променя електронния адрес, чрез който получава достъп до информационната база данни на БТА след като предварително уведоми писмено БТА. В противен случай, БТА не носи отговорност за невъзможността за достъп до информационната база данни на АБОНАТА.


5.2.2. Права и задължения на АБОНАТА във връзка с интелектуалната собственост

5.2.2.1.  АБОНАТЪТ има право да получава право на достъп до информационната база данни на БТА срещу цената по Договора с АБОНАТА, както и правото еднократно да  използва като възпроизведе част от информация и я разпространи само в своите печатни и/или електронни издания, радио и/или телевизионни програми, посочени изчерпателно в Договора, само и единствено на територията на Република България.

5.2.2.2.   АБОНАТЪТ се задължава да използва всяка информация от информационната база данни на БТА в съответствие с действащите в страната нормативни актове.

5.2.2.3.  АБОНАТЪТ се задължава да не променя смисъла на използваните откъси от информация от информационната база данни на БТА като я разпространява във вида, в който е получена. При никакви обстоятелства АБОНАТЪТ няма право да променя фактите, съдържанието или насочеността на информацията по форма, дух или друг начин, който изопачава същността на информацията от информационната база данни на БТА.

5.2.2.4.   АБОНАТЪТ има право да редактира откъси от съдържанието на всяка една от информация от информационната база данни на БТА с цел да включи тези откъси в своите продукти при условие, че АБОНАТЪТ не изопачава смисъла на всеки откъс, като отново се задължава да посочва БТА като източник. В случай на нарушение по тази точка, АБОНАТЪТ е длъжен да публикува опровержение на БТА под форма, предложена по разумен начин от БТА.

5.2.2.5.   АБОНАТЪТ се задължава да не предава на трети лица в и/или извън България която и да е от всяка една от получаваните от АБОНАТА информации от информационната база данни на БТА или отделни откъси без изрично писмено съгласие на БТА за всеки конкретен случай, както и да не предава тази информация по какъвто и да било печатен и/или електронен път, включително чрез банка данни, в електронни вестници, CD-ROM, DVD, видео- и/или звуко-носители, компютърни мрежи, включително и “ИНТЕРНЕТ”, чрез видеотекст, телетекст, информации по телефона, по кабел и по ефира.

5.2.2.6.  АБОНАТЪТ се задължава незабавно да уведоми БТА, ако узнае за неразрешено получаване, преглеждане и/или използване на информационната база данни на БТА.

5.2.2.7.   АБОНАТЪТ има право да съхранява информация от информационната база данни на БТА за период от 1 (един) месец от датата на получаването й и да я използва еднократно в своите печатни и/или електронни издания. АБОНАТЪТ се задължава в края на периода на съхраняване да премахне от всякакви видове информационни носители съхраненото съдържание на информационните продукти на БТА.

Нищо в тази клауза не може да попречи на АБОНАТА да разпространява своите продукти, изброени в Договора с АБОНАТА, и след изтичането на разрешения срок за съхраняване, както и да съхранява своите печатни и/или електронни издания, радио и/или телевизионни програми и в своите бази данни или други архиви.

АБОНАТЪТ се задължава да даде на БТА при поискване достъп до което и да било място, където АБОНАТЪТ съхранява съдържание на информация от информационната база данни на БТА, както и да даде всяко поискано от БТА разумно доказателство, че разрешеният срок за съхранение съгласно тази точка от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ се спазва от АБОНАТА.

5.2.2.8.  АБОНАТЪТ се задължава да се позовава на БТА като източник при използването на всяка или на част от всяка информация, която е получил съгласно Договора, които са сключили страните. В случай, че БТА се позовава на източник на информация, АБОНАТЪТ се задължава да посочи и този източник.

5.2.2.9.   АБОНАТЪТ се задължава да спазва всякакви ограничения, включително и всички видове ембарго върху разпространението на получен елемент и/или част от елемент от информация на БТА.


VI. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ, ОТГОВОРНОСТ

6.1. При забава на плащането с повече от 3 (три) работни дни на цените по Договора, АБОНАТЪТ дължи неустойка в размер на 1 (едно) на сто върху дължимите суми за всеки просрочен ден.

6.2. Независимо от неустойката по т. 6.1. от Общите условия на договорите за предоставяне до информация от информационната база данни на БТА срещу заплащане, БТА има право да прекъсне достъпа до информационната си база данни на АБОНАТА в случай, че АБОНАТЪТ не плати дължимите суми след изтичането на 7 (седем) календарни дни от последния ден на сроковете по ДОГОВОРА. В този случай, предоставянето на достъп до информационната база данни на БТА се възстановява в срок от 3 (три) работни дни от получаването на дължимите суми заедно с неустойките по т. 6.1. от Общите условия на договорите за предоставяне на достъп до информационната база данни на БТА срещу заплащане по банковата сметка на БТА.

6.3. АБОНАТЪТ дължи неустойка в размер на двойна месечна цена на съответното ниво на достъп до информационната база данни на БТА съгласно Договора и Общите условия на договорите за предоставяне на достъп срещу заплащане до информационната база данни на БТА, във всеки един от следните случаи, когато:

6.3.1. АБОНАТЪТ предостави персоналната си парола за достъп до информационната база данни на БТА и/или допусне трето лице да я научи и/или използва;

6.3.2. АБОНАТЪТ използва информация от информационната база данни на БТА в печатни и/или електронни издания, радио и/или телевизионни програми на АБОНАТА, извън посочените в Договора, и/или позволи или допусне използването на информационен продукт на БТА в други печатни и/или електронни издания, радио и/или телевизионни програми, които не са на АБОНАТА, както и в случай че не се позове на БТА;

6.3.3. АБОНАТЪТ предаде на трети лица в и/или извън България която и да е от всяка една от получаваните от АБОНАТА информации от информационната база данни на БТА или негови отделни откъси без изрично писмено съгласие на БТА за всеки конкретен случай или предаде тази информация по какъвто и да било печатен и/или електронен път, включително чрез банка данни, в електронни вестници, CD-ROM, DVD, видео- и/или звуко- носители, компютърни мрежи, включително и “ИНТЕРНЕТ”, чрез видеотекст, телетекст, информации по телефона, по кабел и по ефира;

6.3.4. АБОНАТЪТ съхрани информация от информационната база данни на БТА повече 1 (един) месец от датата на архивиране на същата в информационната база данни на БТА и/или не даде на БТА при поискване достъп до което и да било място, където АБОНАТЪТ съхранява съдържание на информационната база данни на БТА, както и не даде всяко поискано от БТА разумно доказателство, че разрешеният срок за съхранение съгласно Общите условия на договорите за предоставяне на достъп до информационната база данни на БТА се спазва от АБОНАТА;

6.3.5. В случаите на продажба на база брой файлове, неустойката по т. 6.3.1. – 6.3.3. се изчислява върху размера на цената за достъп до рубрика фотоемисия, емисия на информационна база данни на БТА. При това положение АБОНАТЪТ дължи незабавно еднократна неустойка в размер на месечния абонамент за рубрика фотоемисия на БТА, умножен по 2 (два) пъти, за всеки отделен случай.

6.4. В случай, че АБОНАТЪТ наруши задълженията си по точки  5.2.2.3., 5.2.2.4., 5.2.2.8. и 5.2.2.9. от тези ОБЩИ УСЛОВИЯ и от това настъпят имуществени или неимуществени вреди или пропуснати ползи за БТА, АБОНАТЪТ е длъжен да ги обезщети парично в двоен размер, независимо от дължимата неустойка.

6.5. За всички останали нарушения, неупоменати изрично в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, се дължи обезщетение по общия ред, съобразно действащото законодателство.

6.6. В случай, че АБОНАТА прекрати едностранно Договора с БТА, освен в случаите на т.3.5. от Общите условия на договорите за предоставяне на достъп до информационната база данни на БТА, без да спази 3(три) месечното предизвестие, то същият дължи на БТА неустойка в размер на 10%(десет процента) от стойността на неспазеното предизвестие, което се фактурира във фактурата за последния срок, в които Абоната е имал достъп до информационната база данни на БТА.


VII. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Изключване на отговорността за БТА.
7.1. БТА не носи отговорност в случай, че информационната база данни на БТА не е частично или напълно съвместима с хардуера и/или софтуера на АБОНАТА.

7.2. БТА не носи отговорност в случай, че информационната база данни и информации и/или отделни техни откъси бъдат загубени или повредени поради свързването на програмните продукти и/или техническите съоръжения на АБОНАТА със системи, програми или съоръжения, които не са доставени от БТА.

7.3. БТА не носи отговорност за достъпа до информационната база данни при забавяне на достъпа, погрешно предаване или непредаване на информации поради качеството на телефонните линии, повреда в предавателните и/или приемателните средства, форсмажорни обстоятелства или други причини извън контрола на БТА.

7.4. БТА не носи отговорност за съдържанието на материалите, разпространявани като откъси от информационни, в които се позовава на изрично посочен източник – друга медия, институция, конкретно лице или група от хора и други.
Изключване на отговорността за АБОНАТА.

 Изключване на отговорността за АБОНАТА
7.5. АБОНАТА в случаите по т.5.2.2.5.,6.3.3., 6.3.4.,6.4., се изключва при нарушаването на някоя/някои от упоменатите в т.7.5 от настоящите Общите условия на договорите за предоставяне на достъп до информационната база данни на БТА срещу заплащане, когато същото не е извършено виновно от АБОНАТА.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Действието на Договора може да бъде прекратено от всяка от страните с три месечно писмено предизвестие при условията на т.6.6. от Общите условия на договорите за предоставяне на достъп до информационната база данни на БТА срещу заплащане.

8.2. Действието на Договор се прекратява автоматично без предизвестие:

8.2.1. По взаимно съгласие на страните;

8.2.2. При прекратяването или обявяването в несъстоятелност на АБОНАТА – юридическо лице, респективно при смъртта или поставянето под запрещение на АБОНАТА – физическо лице;

8.2.3. От страна на БТА без прекратяването да освобождава АБОНАТА от задължението да плати неустойките по раздел VІ от този Общите условия на договорите за предоставяне на достъп до информационната база данни на БТА срещу заплащане в следните случаи, когато:

8.2.3.1. АБОНАТЪТ не плати дължимата цена съгласно Договора, респективно неустойките за забава на плащането, в срок от 30 (тридесет) календарни дни от изтичането на сроковете за плащане по ДОГОВОРА;

8.2.3.2.   АБОНАТЪТ наруши задълженията си по която и да е от хипотезите на т. 5.2.2. от този ДОГОВОРА.

8.2.4. От страна на АБОНАТА в следните случаи, когато:

8.2.4.1.   БТА увеличи цените, без да изпрати тримесечно писмено предупреждение, като в този случай АБОНАТЪТ има право да прекрати договора от датата на увеличението на цените;

8.2.4.2.   БТА наруши с повече от 3 (три) работни дни започването на изпълнението на задълженията си съгласно точки 5.1.1.2., 5.1.1.3. и т. 5.1.1.4 от Общите условия на договорите за предоставяне на достъп до информационната база данни на БТА срещу заплащане.

8.3. При прекратяването на Договора, независимо от основанието, АБОНАТЪТ е длъжен незабавно да премахне изцяло от всякакви видове информационни носители съхранените информации на БТА.
 
8.4. След прекратяването на Договора, независимо от основанието, БТА запазва правото си на достъп до което и да било място, където АБОНАТЪТ е съхранявал съдържание на информации на БТА, както и правото си да иска всяко разумно доказателство, че АБОНАТЪТ не съхранява информации от информационната база данни на БТА след прекратяването на Договора.


IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

9.1. Всички съобщения във връзка с Договора Общите условия на договорите за предоставяне на достъп до информационната база данни на БТА срещу заплащане, ще бъдат изпращани от страните едновременно по факс и с препоръчана поща (обратна разписка) или доставяни лично, като страните определят в Договора адреси за кореспонденция и лица за контакт.

9.2. Страните приемат да не разгласяват информация за клаузите на Договора и Общите условия на договорите за предоставяне на достъп до информационната база данни на БТА срещу заплащане, както и информация, която са получили от другата страна във връзка се неговото сключване и/или изпълнение, освен при изричното предварително съгласие и на двете страни. БТА си запазва правото да предава съобщение до всички абонати за неиздължените от тях суми по договорите им съгласно сключените между страните ДОГОВОРИ.

9.3. Никоя от страните по Договора и Общите условия на договорите за предоставяне на достъп до информационната база данни на БТА срещу заплащане не може да прехвърля права и/или задължения по него без предварителното изрично писмено съгласие на другата страна.

9.4. В случай, че някоя клауза от Договора и Общите условия на договорите за предоставяне на достъп до информационната база данни на БТА срещу заплащане се окаже недействителна, това няма да повлияе върху действителността на останалите клаузи в Договора.

9.5. Всички спорове между страните по Договора се уреждат по пътя на преговорите, а ако те не дадат резултат споровете се отнасят по усмотрение на ищеца пред съответния родово компетентен съд в гр. София.

9.6. За всички неуредени в Договора въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Закона за авторското право и сродните му права и другите действащи нормативни актове.

9.7. Договорът между страните може да бъде променен само с допълнително писмено споразумение между двете страни.

9.8. Договорът се изготвя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от двете страни по него.


9.9.   Настоящите Общи условия са неразделна част Договора, които са сключили страните.

 

 

За АБОНАТА: .................