Обява конкурс за заемане на длъжността „Главен секретар на БТА“

О Б Я В А

На основание чл. 17 от Закона за БТА и Глава пета, раздел ІV от Кодекса на труда, Българската телеграфна агенция обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен секретар на БТА“

 I. Изисквания за заемане на длъжността „Главен секретар на БТА“

 Кандидатите за участие в конкурса трябва да:

1. имат постоянен адрес на територията на Република България;

2. имат придобито висше икономическо или юридическо образование с

образователно-квалификационна степен „магистър“;

3. имат професионален стаж в областта на средствата за масова информация не по-малко от 3 години;

4. не са поставени под запрещение;

5. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

6. не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди датата на избора, ако са останали неудовлетворени кредитори;

 

II. Конкурсът ще се проведе по документи и събеседване по следните

проблеми:

1. Предизвикателства пред БТА на фона на динамичните промени в света на медиите.

2. Ефективност и ефикасност на администрацията на БТА.

III. Кандидатите ще бъдат оценявани въз основа на:

1. Доброто познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на БТА;

2. Представената визия за структурата и функциите на администрацията на БТА;

3. Доброто познаване на предлаганите от БТА информационни продукти и услуги.

IV. Кандидатите подават следните документи за участие в конкурса:

1. Удостоверение за постоянен адрес;

2. Копие от диплома за висше образование;

3. Копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален стаж;

4. Свидетелство за съдимост;

5. Декларация за участие в конкурса и неналичие на обстоятелствата по раздел I, т. 4, 6 и 7.

 

Главният секретар на БТА ръководи всички дирекции, свързани с административната дейност на агенцията. При подаване на документите, кандидатите ще бъдат запознати с длъжностната характеристика за длъжността.

Със спечелилия конкурса ще се сключи споразумение за определяне на трудовото възнаграждение и други условия по трудовото правоотношение.

Срокът за подаване на документите е до 18.10.2019 г. включително. Документи може да се подават в сградата на БТА с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №49 или чрез пощенска или куриерска услуга, адресирани до Българската телеграфна агенция, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 49, като върху плика с документите се отбележи „за участие в конкурс за заемане на длъжността „главен секретар на БТА“.

 

Информация за конкурса и образец на декларация по раздел IV, т. 5 е публикувана на интернет страницата на БТА www.bta.bg.

 

За повече информация във връзка с конкурса: kadri@bta.bg

    Обява Декларация